اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران، گروه روان شناسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف‌ از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه 15سوالی مقیاس باورها درباره زنان اسپنس و هلمریچ(1978) بود. نسخه کوتاه فارسی 15سوالی مقیاس باورها درباره زنان بر روی250 نفر از دانشجویان (150 دختر و 100 پسر) دانشگاه خوارزمی تهران اجرا شدکه به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند.اعتبار این مقیاس از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همگرا ارزیابی شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیاس ساختار تک عاملی دارد و روایی همگرایی این مقیاس با فرم کوتاه مقیاس نقش‌های جنسیتی بم (1981) مطلوب بود.هم چنین پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ( 60/0) و همبستگی‌های مجموعه ماده ها نشان داد که پایایی این مقیاس در حد مطلوب است. بر طبق این نتایج، نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان ابزاری مفید برای اندازه گیری نگرش‌های نقش جنسیتی است و می‌تواند در پژوهش‌های مرتبط با جنسیت در ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Validity، Reliability and Factor Structure of the Short Version of Attitude toward Women Scale

نویسندگان [English]

  • Negar Sadeghi
  • Negar Sadeghi
  • Alireza Moradi
  • Shahram Mohammadkhani
Kharazmi university Tehran, Department of Psychology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the validity, reliability and factor structure of the 15-items short version of Attitude toward Women Scale (AWS) (Spence & Helmreich, 1978). The Persian short version of AWS was administrated on Kharazmi students (150 females, 100males)that was selected using multi-stage cluster random sampling. The validity of the scale was assessed by Explanatory factor analysis and convergent validity. Explanatory Factor analyses indicated one factor model. Moreover, convergent validity of the AWS with the Bem Sex Role Inventory (BSRI) was satisfactory .also The Cronbach’s alpha(0/60) and item-rest correlations indicated that reliability of the scale was satisfactory. According to these results, The Persian short version of Attitude toward Women Scale (AWS) may be a useful tool in assessing gender role attitudes and can be used gender studies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • reliability
  • factor analysis
  • Attitude toward Women Scale

-  احمدی، سیروس.، دوکوهکی، لیلا.، حاجی پور، محمد. (1395). رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی در بین زنان 25-45 سال شهر شیراز. نشریه زن و جامعه. بهار، 7 (1): 29-43.

- کرباسیان، فرزانه.، جلایی، شهربانو. (1383). بررسی میزان آگاهی زنان از خود، نقش‌ها و وظایف و حقوق خود و ارتباط این آگاهی با تحصیلات. پژوهشنامه تربیتی. زمستان، 1 (20): 33-52.

- سلطانی فر، محمد؛ هاشمی، شهناز.، یعقوبی راد، فرزانه. (1390). بررسی رابطه عوامل فرهنگی و برخورداری زنان از حقوق شهروندی. مجله مدیریت فرهنگی. تابستان، 5 (12): 18- 1.

- علی اکبری دهکردی، مهناز.، محتشمی، طیبه.، حسن زاده، پرستو. (1391). بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تاکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی. شناخت اجتماعی. بهار و تابستان، 1 (1)، 44-58.

- قربان نیا، ناصر. (1384). نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. نشریه نامه مفید. تابستان، 11 (49): 113-128.

- مهدوی، سید محمد صادق.، میرزاپور، فاطمه. (1388). بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان شهرستان اهواز از حقوق اجتماعی و قانونی خود. پژوهش نامه علوم اجتماعی. بهار، 3 (1): 29-48.

نوروزی، فیض اله.، گل پرور، منا. (1390). بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن. نشریه راهبرد.تابستان، 20 (59): 167-190.

- هزارجریبی، جعفر.، امانیان، ابوالفضل. (1389). آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن. مجله مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای. تابستان، 3 (9): 18 – 1.

-  Ashmore, R. D., Del Boca, F. K., & Bilder, S. M. (1995). Construction and validation of the Gender Attitude Inventory, a structured inventory to assess multiple dimensions of gender attitudes. Sex Roles, 32(11/12): 753-785.

- Baber, K. M., & Tucker, C. J. (2006). The social roles questionnaire: A new approach to measure attitudes toward gender. Sex Roles,54: 459-467.

- Bem, S. L. (1974).The measurement of psychological androgyny. Journal of Consular and Clinical Psychology, 42: 155-162.

- Brown,M.J.,& Gladstone,N. (2012). Development of a Short Version of the Gender Role Beliefs scale. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2(5):154-158.

-Burnett, J. W., Anderson, W. P., & Heppner, P. P. (1995). Gender roles and self-esteem: A consideration of environmental factors. Journal of Counseling & Development, 73: 323-326.

- Byrne, Z.S., Felker.S., Vacha-Haase.T., Rickard, K.M. (2011). A comparison of responses on the attitudes toward women scale and attitudes toward feminism scale: is there a difference between college-age and later-life adults with the original norms? Meas Eval Counsel Dev, 44:248–64.

- Chia, R., Allred, L. J., & Jerzak, P. A. (1997). Attitudes toward women in Taiwan and China:Current status, problems, and suggestions for future research. Psychology of Women Quarterly, 21(1):137-150.

- Collins,A.M. (1974).The Attitude Toward Woman Scale: validity, reliability and sub score differentiation. Dissertation Abstract International, 34:7325-7326.

- Daugherty, C. G., & Dambrot, F. H. (1986). Reliability of the Attitudes toward Women Scale.Educational and Psychological Measurement, 46: 449-453.

- Delevi,R.,Bugay,A. (2013). Assessing Reliability and Validity of the 15-item Short Version of the Attitudes Toward Women Scale (AWS) among Turkish Students. Journal of International women's Studies,14(1):262-272.

- Etaugh,C. (1974).Stability of college student attitude toward woman during one school years. Psychological reports,36:125-126.

- Forbes, G. B., Collins worth, L. L., Jobe, R. L., Braun, K. D., & Wise, L. M. (2007). Sexism, hostility toward women, and endorsement of beauty ideals and practices: Are beauty ideals associated with oppressive beliefs? Sex Roles, 56(5-6):265-273.

- Fortin, N. M. (2005). Gender role attitudes and the labour-market outcomes of women across OECD countries. Oxford Review of Economic Policy, 21: 416–438.

- Fujino, D. C. (1997). The rates, patterns and reasons for forming heterosexual interracial dating relationships among Asian Americans. Journal of Social and Personal Relationships, 14(6): 809-828.

- Galambos, N. L., Petersen, A.C., Richards M., & Gitelson, I. B. (1985). The Attitudes toward Women Scale for adolescents (AWSA): A study of reliability and validity. Sex Roles, 13(5-6):343-356.

- García-Cuetoa,E,. Rodríguez-Díaza,F.J., Bringas-Molleda,C., Javier López-Ceperob, Paíno-Quesadac,S., Rodríguez-Franco,L. (2015). Development of the Gender Role Attitudes Scale (GRAS) amongst young Spanish people. International Journal of Clinical and Health Psychology, 15: 61-68.

- Gibbons, J. L., Stiles, D. A., & Shkodriani, G. M. (1991). Adolescents' attitudes toward family and gender roles: An international comparison. Sex roles, 25(11):625-643.

- Ickes, W. (1993). Traditional gender roles: do they make, and then break, our relationships? The Journal of Social Issues, 49: 71–85.

- Jaruseviciene, L., De Meyer, S., Decat, P., Zaborskis, A., Degomme, O., Rojas, M., ... & Orozco, M. (2014). Factorial validation of the Attitudes toward Women Scale for Adolescents (AWSA) in assessing sexual behaviour patterns in Bolivian and Ecuadorian adolescents. Global health action,7:1-13.

- Jayalakshmi,G., Sriniwas,B., Choudhari, N.R., Mutalik, Govind, S. Bhogale. (2016). Perception about women and attitude towards a rape victim – a cross sectional study. Medica Innovatica,5 (2):22-27.

- Jeon, G. S., Jang, S. N., Rhee, S. J., Kawachi, I., & Cho, S. I. (2007). Gender differences in correlates of mental health among elderly Koreans. Journals of Gerontology:Psychological Sciences and Social Sciences, 62 (5):323-329.

- Kalin, R., & Tilby, P. J. (1978). Development and validation of a sex-role ideology scale. Psychological reports, 42(3): 731-738.

- King, L., & King, D. (1997). Sex-role egalitarianism scale. Psychology of Women Quarterly,27: 71-87.

- Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. 3d Ed. New York: Guilford Press.

- Kerr, P. S., & Holden, R. R. (1996). Development of the Gender Role Beliefs Scale (GRBS).Journal of Social Behavior & Personality, 11: 3-16.

-Kulik, L. (2002). The impact of social background on gender-role ideology. Journal of Family Issues, 23: 53–73.

- Lampinen,A. (2005). Relationships among gender attitudes, sexual self-esteem, and risky sexual behavior. master dissertation, university of Florida

- Law, H.G. (1976). The use of the Attitudes of Women Scale on Australian subjects. Australian Psychologist, 2: 303-304.

- Locke, L. M., & Richman, C. L. (1999). Attitudes toward domestic violence: Race and gender issues. Sex Roles, 40(3):227-247.

- Lucke, J. C. (1998). Gender roles and sexual behavior among young women. Sex Roles, 39(3):273-297.

- Mori, L., Bernat, J. A., Glenn, P. A., Selle, L. L., & Zarate, M. G. (1995). Attitudes toward rape: Gender and ethnic differences across Asian and Caucasian college students. Sex Roles, 32(7):457-467.

- Marks,J.L., Lam,CH.B.,. McHale,S.M. (2009). Family Patterns of Gender Role Attitudes.Sex Roles, 61:221–234.

- Nelson, M.C. (1988). Reliability, validity, and cross-cultural comparisons for the simplified attitudes toward women scale. Sex Roles, 18(5):289-296.

- Parry G. (1983). A British version of the attitudes towards women scale (AWS-B). Br J Soc Psychol ,22:261–63.

- Patel, C. J. (2009). Gender role attitudes and attitudes to abortion: Are there gender differences?The Social Science Journal, 46: 493-505.

- Reitzel-Jaffe, D., & Wolfe, D. A. (2001). Predictors of relationship abuse among young men. Journal of Interpersonal Violence, 16(2):99-115.

- Robinson, D. T., & Schwartz, J. P. (2004). Relationship Between Gender Role Conflict and Attitudes Toward Women and African Americans. Psychology of Men & Masculinity, 5(1):75-86

- Rowland, R. (1977). Australian data on the Attitude towards Women Scale: Norms, sex differences, reliability. Australian Psychologist, 12: 327-331.

- Rudman, L. A., & Glick, P. (2008). The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations? New York: Guilford.

-Safdar , S., Kosakowska-Berezecka, N. (2015). Psychology of Gender Through the Lens of Culture,New York: Springer.

-  Scott, R. L., & Tetreault, L. A. (1987). Attitudes of rapists and other violent offenders toward women. The Journal of social psychology, 127(4):375-380.

- Shearer, C. L., Hosterman, S. J., Gillen, M. M., & Lefkowitz, E. S. )2005). Are traditional gender role attitudes associated with risky sexual behavior and attitudes about condom use? Sex Roles, 52:311–324.

- Spence, J. T., & Hahn, E. D. (1997). The Attitudes Toward Women Scale and attitude change in college students. Psychobgy of Women Quarterly, 21: 17-34.

- Spence, J. T., Helmreich, R. (1990). Attitudes toward women scale (AWS). Gender roles: a handbook of tests and measures, 448.

- Spence, J. T., Helmreich, R. L., & Stapp, J. (1973). A short version of the Attitudes towards Women Scale (AWS). Bulletin of the Psychonomic Society, 2: 219-220.

- Smith,M., Walker,L. (1991). Evaluating the British Version of the Attitudes Toward Women Scale. Plrrstralin bunal of Psychology Vol. 43, (1):7-10.

- Stanley G, Boots M, Johnson C. (1973). Some Australian data on the short version of the Attitudes to women scale (AWS).Bull Psychonomic Soc,2:219–220.

- Twamley, E. W., & Davis, M. C. (1999). The sociocultural model of eating disturbance in young women: The effects of personal attributes and family environment. Journal of social and clinical psychology, 18(4):467-489.

- Ward, C. (1988). The attitudes toward rape victims scale. Psychology of women quarterly, 12(2):127-146.

- Whatley, M. A. (2008). The dimensionality of the 15 item Attitudes toward Women Scale. Race, Gender & Class, 15(1):265-273.

- Wood, J. T. (1999). Gendered lives: Communication, gender, and culture. 3d ed. Belmont, CA: wadsworth.

- Yoder,J.D.,Rice,R.w.,Adams,J.,Priest,R.F.,Prince,H.t. (1982).Reliability of attitude toward woman scale (AWS)and personal attributes Questionaire (PAQ).Sex Roles, 8 (6):651-657.