سیمای زن در شعر معاصر مصر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، گروه زبان وادبیات عرب، آبادان، ایران.

2 اداره آموزش وپرورش ماهشهر، گروه زبان وادبیات عرب، ماهشهر، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، آشنایی با ادبیات معاصر عرب در خصوص زن بر اساس اشعار حافظ ابراهیم از شعرای معاصر مصر و دیدگاه وی در خصوص آزادی زنان و نقش آنها در تمامی عرصه های سیاست و علم و تربیت بود. روش این پژوهش نقلی، تحلیلی یافته ها است. نتایج نشان داد که ایشان روشنگرانه در اشعارشان، در مقابل خط فکری که معتقد به آزادی بی قید و بند برای زنان بود، ایستادگی نموده و آزادی زن را در حدود اسلام می داند. هم چنین این شاعر نئوکلاسیک معتقد به نقش زن در تمامی عرصه های سیاست ،علم و تربیت می باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women’s Feature in Contemporary Poetry In Egypt

نویسندگان [English]

  • Abdol Reza Attashi 1
  • Mojde Morshedi 2
1 Islamic Azad university Abadan branch, Department of Arabic language and literature, Abadan, Iran.
2 Mahshahr educational office, Department of Arab language and literature, Mahshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to deliberate the Arab contemporary poetry about women based on Hafez Abraham, the Egypt contemporary poet; his point of view on women’s freedom and their role in policy, science and education. The study was designed as narrative and analytic. The result showed that he objected to the unconstrained freedom in his poetries and described the women’s freedom in Islamic domains. Also this neoclassic poet believed in the role of women in all areas such as policy, science and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women’s feature
  • poem
  • contemporary literature
  • Egypt

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

- ابراهیم، حافظ. (2001). دیوان، شرح الشیخ غرید، لبنان: موسسه الأعلمی للمطبوعات .

- ابو عشمه، عادل. (1987). قضایا المراه فی الشعر العربی الحدیث، بیروت :دارالجیل .

- الانصاری، ناصر. (1997). المجمل فی تاریخ مصر، قاهره: دارالشروق .

– الرافعی، عبدالرحمن. (1932). تاریخ الحرکه القومیه، بیروت: دارالعلم للملایین.

- أمین، أحمد. (2001). مقدمه دیوان افظ ابراهیم، ط1، لبنان: دارالعلم للملائین.

- حاوی، ایلیا. (1970). اعلام الشعر العربی الحدیث، الطبعه الاولی، بیروت: منشورات بیروت.

- حجازی، محمد. ( 1986). نحو دراسه فی جغرافیه مصر :دارالثقاقه للنشروالتوزیع.

- حسنوند، صحبت اله. (1391). بررسی بیداری تطبیقی در شعر حافظ ابراهیم،هارون هاشم رشید، شماره 6، ص 8.

- سند الجندی، عبدالحمید. (بی تا). حافظ ابراهیم، ط4، القاهرة، دارالمعارف.

- صبری، مصطفی. (1344). قولی فی المرأه، مطلع کتاب، القاهره: دارالمعارف.

- طباطبایی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی. (1361). تهران: انتشارات محمد.

- فلاحی، کتایون. (1384). علم وفقر در شعر حافظ ابراهیم، مجله دانشکده علوم وادبیات انسانی دانشگاه سمنان، شماره 10، ص162.

- محمود، عبدالله. (بی تا). سعید حافظ ابراهیم دراسة تحلیلیة لسیرته وشعره، مصر: الإسکندریة.

- نوفل، یوسف. (1977). شاعر الشعب و شاعر النیل، الطبعه الاولی، بیروت: الدار اللبنانیه.