عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، گروه حقوق، خمین، ایران.

2 دانشگاه پلیس تهران، گروه حقوق، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز بود. نمونه شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393) و اعتیاد به اینترنت یانگ(2007) مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی انجام گرفته است و بر اساس روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به بررسی فرضیات پرداخته شد. یافته‌ها نشان داد بین فقر اقتصادی خانواده و اعتیاد به اینترنت، بین دوستان ناباب و اعتیاد به اینترنت، بین نحوه گذران اوقات فراغت و اعتیاد به اینترنت و نیز بین مشکلات اجتماعی خانواده و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه مثبت معنی دار ولی بین پایبندی خانواده به مذهب و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه منفی معنی دار وجود داشته و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد از میان متغیرهای پیش بین دوستان ناباب ، فقر اقتصادی خانواده ،مشکلات اجتماعی خانواده می توانند به ترتیب پیش بینی کننده گرایش به اینترنت در زنان باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the Factors Associated with Delinquency Women in Cyberspace, with an Emphasis on Internet Addiction

نویسندگان [English]

  • Zinat Sadat Marashian 1
  • Seyed Saeed Kashfi 2
1 Islamic Azad University Khomein Branch, Department of Law, Khomein, Iran.
2 Cop University Tehran, Department of Law, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the factors associated with delinquency women in cyberspace, with an emphasis on Internet addiction in the city of Ahvaz. The sample consisted of 200 people from the community which were selected by available sampling. To measure the variables of coping strategies questionnaire Ayati factors that influence crime and Kimberly Young's Internet Addiction Test was used. To analyze the data, Pearson's correlation and multiple regressions were used. The results showed that there was Significant positive relationship between Economic poverty of family and Internet Addiction, Bad friends and Internet Addiction, Leisure activities and Internet Addiction, social problems of family and Internet Addiction in women.But there was Significant negative relationship between Family adherence to religion and Internet Addiction. Also regression analysis showed that Among the predictors, bad friends, Economic poverty of family, social problems of family can predict the trend of the Internet in women .

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • cyber space
  • internet addiction
-       ابهری، مجید. (1390). آسیب های اجتماعی( زمینه های بروز، راهکارها، پیشگیری و مقابله). تهران: چاپ اول، نشر پشوتن.
-       آذرتاش، رحمت الله. ( 1389). تحلیل نظریه های مربوط به کجروی های اجتماعی. نشریه علوم تربیتی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی، 11(1،2): 66-55، تهران: دانشگاه تهران.
-       اکبری، سید صادق. (1392). بازتاب آموزه های جرم شناسی در حقوق کیفری عمومی. پایان نامه برای درجه ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.
-       آیتی، جمشید. (1393). بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان بزهکاری نوجوانان در بین پسران نوجوان شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی.
-       حسامی، س. (1384). حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی. مجله حقوقی قضائی دادگستری، 53-52: 285- 253.
-       داوودی، هـ. (1388). بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم. فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 50: 107- 88 .
-       دهقانی، شیدا. و خالقی پور، شهناز. (1395).  مدل یابی معادلات ساختاری عملکرد جنسی زنان براساس ناگویی خلقی، سیستم بازداری – فعال سازی رفتاری و صفات شخصیت. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ.8(29)، 46-31.
-       رشتی، سارا.، پاشا، رضا. و نادری، فرح.  (1394).  بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متأهل. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. 6(24)، 66-51.
-       رضایی، کریم. (1395).  مقایسه اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان طلاق و غیر طلاق شهرستان ملایر. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
-       ساروخانی. باقر. ( 1392).  مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
-       ستوده، هدایت الله. ( 1386).  مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی. چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور.
-       شهیدی، شهریار. (1391).  اعتیاد اینترنتی و عواقب آن. تهران: نشریه روانشناسی ، شماره 32.
-       صفرزاده، سحر. (1388). زن بزهکار و عوال شخصیتی و فرهنگی مرتبط با آن. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. 1(1)، 17-109 .
-       عبدالهادی، بشری. (1392).  بررسی اختلالات شخصیتی در زنان زندانی شهر تهران و کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-       علامه، عاطفه. (1393).  نقش زن در ایجاد خانواده متعادل. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. 5(20)، 51-41.
-       کماچی، محبت. (1395).  رابطه عوامل موثر بر بزهکاری و سبک های هویت با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
-           Block, J. J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. American Journal of Psychiatry, 165(3), 306-307.
-           Calvin, P.R. (2015). The Consequences of Divorce for adults and children of Marriage and the Family, 62, 1269-1287.    
-            Chou, Ch., Condron, L., & Belland, J. C. (2005). A review on the research on Internet addiction. Educational Psychology Review, 17(4), 363-388.
-           Coien,C. (2015(. Divorce: Causes and Consequenses (Current Prespectives in Psychology) (1ed). New Haven: Yale University Press.
 
-           Djidonou, A., Tognon, F., Marie, J., Iréti, N., Elie, A., Kpakatia, A, S., Kpadonou, E, F., Gandaho, P., Houngbé-Ezin, J. (2016). Epidemiological and Psychosocial Profile of Juvenile Delinquency: Case Study of Delinquent Children and Adolescents under Court Order in Benin. Open Journal of Psychiatry, (6), 135-142.
-           Kanga, D )2015(. How divorce affects children: Developmental stages. Retrived from internet,w.w.w.ag.ndsu. EDU/PABS/YF/FAMSCI/FS442W.HTM.
-           Ronald, M. M .)2014(. The Effects of Child Gender and Child Age at The Time of Parental Divorce on The Development of Adult Depression. Unpublished masters dissertstion. United states. Minnesota: Department of Psychology. Walden University.
-           Şenormancı., Şenormancı, G., Güçlü, O., & Konkan, R. (2014). Attachment and family functioning in patients with Internet addiction. General Hospital Psychiatry,36, 203-207.
-           Vidyanto, Laura. (2004). School of psychology, Gardiff university, Cardiff, UK, 7(4), 449-450.
-           Yen, J-Y., Yen, C-F., Chen, C-S., Wang, P-W., Chang, Y-H., & KO, C-H. (2012). social anxiety in online and real life interaction and their associated factors. CyberPsychology Behavior and Social Networking, 15(1), 7-12.
-           Young, K. S. (2007). Treatment outcomes with internet addicts. Cyber Psychology and Behavior, 10, 5, 671- 679.
-           Young, K. S. (2012). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPshychology and Behavior, 1(3), 237-244.