مقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، گروه زبان و ادبیات فارسی، آستارا، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، آستارا، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه گفتمان رمان های طوبا ومعنای شب شهرنوش پارسی پور والصبار سحرخلیفه بوده است. پارسی پور ازجمله داستان نویسان ایرانی است که در آثار خودبه شیوه ای گوناگون درپی بیان حقوق ازدست رفته زنان بوده، هم چنین سحرخلیفه، رمان نویس معاصر فلسطینی، مشکلات زنان درجوامع کشورهای عربی رادرآثارش مطرح کرده است. در تحقیق حاضر طرح پژوهش تحلیلی- توصیفی است، نتایج این پژوهش نشان داد که، به زعم هر دو نویسنده، زنان مورد احترام قرار دارند امّا نگاه مردان به آن‌ها یک نگاه مِلکی و مالی است. درهر دو رمان، زنان را به دانش‌اندوزی و اندیشیدن فراخوانده‌اند؛ به این دلیل که کم‌دانشی و عدم آگاهی، دو عامل اساسی تحقیر زنان در جوامع مردسالار است. پارسی‌پور عشق را حقّ زنان می‌داند، در حالی که تأکید خلیفه، بیشتر بر میهن-دوستی و مبارزه با اشغالگران برای وطن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Discourse of Tuba and the Night Meaning and Alsabbar Novels on Women

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Nazari Cherodeh 1
  • Mahdi Kargar 2
1 Islamic Azad University Astara Branch, Department of Persian Language and Literature, Astara, Iran,
2 Islamic Azad University Astara Branch, Department of ancient culture and language, Astara, Iran,
چکیده [English]

The purpose of the current research was to compare the discourse of Tuba and the Night Meaning by Sharnoush Parsipour and Alsabbar by Sahar Khalifeh novels on women.  Parsipour is one of the Iranian novelist that expressd in different ways the ignored women's rights in his works. Also Sahar Khalifeh is the Palestinian contemporary novelist that raised the problems of women in Arabic societies in his works. This study implied analytic-descriptive method. The results showed that the both authors believed women were respected but men look at them in proprietory and asset attitude. Both novels recalled the women to learn and think, because of low knowledge and ignorance were two main factors of degrading the women in the male-dominated societies. Parsipour believed that love is belong to women; while Khalifa more refered to the homeland inspiring love and fighting against the invaders in her work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mode of speech discourse
  • novel of Tuba and Meaning of Night
  • Sabbar novel
-   قرآن کریم.

-  أبویسانی، حسین.، باقرپور ولاشانی، زهره . (1391). المرأه و معاناتها فی ثنائیّه سحر خلیفه؛ الصبّار و عبّاد الشمس. فصلیّه اللّسان المبین. السّنه الرّابعه، العدد العاشر: 1- 20.

- بهرامی، آیلار. (1395). زندگی نامه وآثار شهرنوش پارسی پور. کتاب فروشی آنلاین. کتابیسم.

- پارسی­پور، شهرنوش. (1367).  طوبا و معنای شب. تهران. اسپرگ.

- پارسی­پور، شهرنوش. (1369).  سگ و زمستان بلند. تهران. اسپرگ.

- پراندوجی، نعیمه.، روشنفکر، کبری.، پروینی، خلیل.، و میرزایی، فرامرز. (1393). سبک­شناسی گفته­های داستانی در رمان الصبّار سحر خلیفه. جستارهای زبانی، 5(2):  3- 54.

- رضایی هفتادر، غلامرضا.، برزین، سمیه. (1391). نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان­های غسّان کنفانی و سحر خلیفه. پژوهشنامۀ نقد ادب عربی. (6): 89- 108.

- سحرعدنان، خلیفه.(1976). الصبار. الطبعه الثانیه. بیروت: دارالادب.

- فرهود، کمال قاسم. (1998). موسوعه اعلام الادب العربی فی العصر الحدیث. ج 1: بیروت. حیفا.

- عبّاسی، نسرین.، عبدی، صلاح الدین. (1391)، بررسی رمان الصبّار سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلاف). نقد ادب معاصر عربی، 2(2): 101- 121.

- روشنفکر، کبری.، پروینی، خلیل.، میرزایی، فرامرز.، پراندوجی، نعیمه. (1393). بازنمایی اندیشه­های داستانی در ادبیّات پایداری فلسطین (بررسی موردی رمان الصبّار). نقد ادب معاصر عربی، 4(7): 1- 28.