موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

مجتمع آموزش عالی سراوان، گروه اقتصاد، سراوان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری تحقیق، شامل 210 نفر از فعالین اجتماعی زن بلوچ بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.و برای تحلیل داده ها از آزمون های t  تک نمونه ای، آزمون فریدمن وتحلیل توصیفی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ساختار فرهنگی، ساختار اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع قانونی و موانع آموزشی در پایین بودن مشارکت زنان بلوچ نقش دارد. بر طبق نظر پاسخ دهندگان موانع اقتصادی و ساختار اجتماعی دارای بیشترین و موانع آموزشی دارای کمترین نقش بر میزان مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barriers to Baluch Women's Participation in Economic and Social Activities

نویسندگان [English]

  • Majid Karimzadeh
  • Mehrnaz Fayazi
  • Faezeh Mirkazehi
Higher Educational Complex of Saravan, Department of Economics, Saravan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the barriers to Baluch women's participation in economic and social activities in Sistan and Baluchistan Province through using the descriptive - survey method. According to official data, rate of economic and social participation of women in Sistan and Baluchestan province is less than other provinces. Therefore, the sample of the study consisted of 210 social Baluch women activist who have been selected by simple random sampling.  A questionnaire developed by the researcher was used for data collection procedure, and for data analysis Student t-test, Friedman test, frequency distribution, mean and standard deviation were applied. The results indicated that the cultural structure, social structure, economic barriers, legal barriers and educational obstacles were influential in low participation of Baluch women. According to the respondents, economic barriers and social structure had the greatest effect on the participation of Baluch women in economic and social activities and educational obstacles had the least effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Social activities
  • Economic
  • Baluch Women

-  ازکیا، مصطفی.، صفری شالی، رضا.، و رحمانپور، اسماعیل. (1384). نظریه های توسعه. تهران: انتشارات لویه.

-  اسفیدانی، محمدرحیم. (1381). موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1 (4) :85-67.

-  پاسبان، فاطمه. (1385)، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اشتغال زنان روستایی ایران (1347 تا 1383).  اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14 (53) :176-153.

-  دیوسالار، اسداله ،. نقوی، محمدرضا،. و  پایدار، ابوذر. (1391). بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر). مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان)، 10 ( 3، پیاپی 32) :109-87.

-  زنجانی، حبیب اله،. و آبرون، فاطمه. (1393). بررسی موانع ارتقای شغلی زنان و اثر آن بر بهره وری (بررسی موردی: زنان شاغل در دانشگاه صنعتی شریف). مطالعات علوم اجتماعی ایران، 11(42): 60-50.

-  زندی، فاطمه.، دامن کشیده، مرجان.، و مراد حاصل، نیلوفر. (1391). نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب آسیا. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 3(11): 125-111.

-  عامری، محسن.، سهرابی رنانی، مریم.، حسینی راد، مهدی.، و دائی، فاطمه. (1393). موانع مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی. مطالعات فرهنگی، 8(2 ،پیاپی 24) :36-21.

-  علی حسینی، علی.، و نظری، مینا. (1395). بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 7(27): 21-7.

-  علیدوست، سمیه.، و لشگرآرا، فرهاد. (1392). موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمسار). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 6(1،پیاپی 21) :16-7.

-  علیزاده، مرجان. (1389). نقش اشتغال زنان در توسعه. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 2(5): 59-49.

-  علیقلی، منصوره. (1395). رابطه نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی. مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، 14(2 ): 86-63.

-  فرضی زاده، زهرا.، متوسلی، محمود.، و طالب، مهدی. (1392). بررسی جامعه شناختی توانمندی اجتماعی و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل موثر بر رشد آن و موانع در جامعه زنان روستایی. توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی)، 5 (1): 40-1.

-  کجباف، محمدباقر.، و کاظمی، ملیحه سادات. (1387). بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جایگاه های مدیریتی.  مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان)، 6(  3،پیاپی 18) :147-133.

-  موسوی، سیده سمیه.، احمدرضا، عمانی.، و اللهیاری، محمد صادق. (1389). بررسى موانع مشارکت زنان روستایى در فعالیت هاى تولیدى زراعى.  فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 2( 5): 69-61.

-  میرغفوری، سیدحبیب اله.، صیادی تورانلو، حسین.، و فهیمی هنزایی، سعیده. (1386). شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر فعالیتهای کارآفرینی زنان با استفاده از تکنیک های MCDM: زنان کارآفرین استان یزد. مجله تحقیقات زنان(مجله مطالعات زنان)، 1(2) :60-33.

-  نجاتی آجی بیشه، مهران.، و جمالی، رضا. (1386). شناسایی و رتبه بندی موانع ارتقای شغلی زنان و بررسی ارتباط آن با ابعاد عدالت سازمانی: زنان شاغل دانشگاه یزد. مجله تحقیقات زنان(مجله مطالعات زنان)، 1(3):91-56.

-   Al-Botmeh, Samia. (2013). Barriers to female labour market participation and entrepreneurship in the occupied Palestinian territory. The Centre for Development Studies – Birzeit University and the YWCA of Palestine, 2013.

-   Losindilo, Elisia., Mussa, AS., & Akarro, RRJ. (2010). Some factors that hinder women participation in social, political and economic activities in Tanzania. Arts and Social Sciences Journal, 2010)4(: 1-10.

-   Nana-Fabu, S. (2006). An Analysis of the economic status of women in Cameroon. Journal of International Women’s Studies. 8 (1): 148- 162.

-   Kongolo, M. & Bamgose, O. (2002). Participation of rural women in development: A case study of Tsheseng, Thintwa, and Makhalaneng Villages, South Africa. Journal of International Women’s Studies. 4 (1): 79- 92.