اثربخشی حکایت درمانی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، گروه مشاوره، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه غیرانتفاعی المهدی اصفهان، گروه مشاوره، اصفهان، ایران.

چکیده

حکایت درمانی یکی از درمانهای پست مدرن است که در سالهای اخیر در حوزه ی مشاوره ی تحصیلی به کار گرفته شده است. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی حکایت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر زرین‌شهر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر زرین‌شهر در سال 1394 بود. روش پژوهش، نیمه ـ آزمایشی و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 32 دانش آموز دختر بودکه به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. انگیزش تحصیلی به عنوان متغیر وابسته توسط مقیاس انگیزش تحصیلی والرند(1989) بررسی شد.گروه آزمایش طی 11 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی، تحت حکایت درمانی قرار گرفتند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارSpss 21 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که حکایت درمانی انگیزش تحصیلی را افزایش داده است (05/0>p). ازمیان خرده مقیاس های انگیزش تحصیلی، حکایت درمانی تنها بر افزایش انگیزش بیرونی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Of Narrative Therapy On Academic Motivation in High Schools Female Students

نویسندگان [English]

  • Saedh Neda Asgari 1
  • Marzieh Malekiha 2
1 Islamic Azad University Khomeinishahr Branch, Department of Counseling, Isfahan, Iran.
2 Al-Mahdi University of Isfahan, Department of Counseling, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of narrative therapy on increasing academic motivation in high schools female students. The Sample of the study included 32 female students that have been placed randomly in the intervention (experimental) and control group. The research was a quasi – experimental design with pre-test - post-test and control group. The study implemented the Vallerand Academic Motivation Scale (1989) as data source. The experimental group was exposed to narrative therapy for 11 sessions 90 minutes each. The results of the univariate analysis of covariance showed that narrative therapy increased academic motivation. Among the three subscales of academic motivation, the effectiveness of narrative therapy was only approved on the extrinsic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic motivation
  • Narrative therapy
  • High school female students

- بنتهام ، سوزان. روان شناسی تربیتی، ترجمه اسماعیل بیابانگرد وسید علی نعمتی. (1384). تهران :نشر رشد .

- بختیاری، لیلا. (1388). نقش انگیزش در آموزش و یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

- پروچسکا، جیمز.، و نورکراس، جان. نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی. (1381). تهران: انتشارات رشد.

- تنهای رشوانلو، فرهاد.، و  حجازی، الهه. (1388). بررسی رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی. ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، تربیت و اجتماع دانشگاه شاهد، 16(39)، 1-14.

- رضایی، مریم. (1390). بررسی رابطه ی انگیزه ی تحصیلی ، اهمال کاری  و تیپ های پنج گانه ی شخصیت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

- حیدری، سیف. (1389).بررسی تاثیر روایت درمانی برتحول هویت نوجوانان دختر مقطع دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

- شعاری نژاد ، عبدالله. (1378). یادداشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش وپرورش . تهران :نشرنی.

- قوامی، مرجان. (1390). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رواﯾﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.

- محمدی درویش بقال، ناهید.، حاتمی، حمیدرضا.، اسدزاده، حسن.، و احدی، حسن. (1392). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش راهبردهای ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ) بر باورهای انگیزشی (اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن ) داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 9(27)، 49 ـ 68.

- ملکیها، مرضیه و عابدی، محمد رضا. (1393). کاربرد سنجش کیفی در مشاوره ی مسیر شغلی. اصفهان: انتشارات جنگل.

- Al Baddareen, Gh., Ghaith, S., Akour, M. (2015). Self- efficacy, achievement goals and metacognition as predicators of academic motivation. Procedia- social and behavioral sciences, 191, 2068-2073.

- Anderson, H. (2003). Postmodern Social Therapies, in Sexion thomas, L., Weeks Grrald, R. & Robbins Mi cael S. Handbook of  Family Therapy, Brunner – Routledge.

- Baird, F. (1996). A Narrative Context for Conversations with Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse. Progress – Family Systems Research and Therapy, Volume 5, pp.51- 71. Encino, CA: Phillips Graduate Institute.

- Beels, CH. (2009). Some Historical Conditions of Narrative Work. Family Process, 48(3), 363-378.

- Carr, A. (1998). Michaele White’s  Narrative Therapy. Contemporary Family Therapy. 20(4), Human Science, Inc.

- Cochran, L. (1997). Career counseling: A narrative approach. Thousand Oaks, CA: Sage

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska symposium on motivation,Perspectives on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press.

- Douge, J. (2010). Scrapbooking: an application of narrative therapy, Procedia Social and Behavioral Sciences,1(5), 684-687.

- Kanfer, R. (1990). motivation theory and industrial and organizational psychology.  In handbook of industrial psychology, Dennett, et al, Consulting Psychologist Press, 61-921.

- Lee, C. (2004). Agency and purpose in narrative therapy; Questioning the postmodern rejection of metanarrative. Journal of Psychology and Theology, 32 (3), 221-231.

- McAdams, D. P. (2001). Coding autobiographical episodes for themes of agency and communion. Revise Northwestern University.

- McMahon, M., & Watson, M. (2011). Career counseling and constructivism: Elaboration of constructing. Nova Science Publishers,Inc.

- Morgan, A. (2000). What is Narrative therapy? An easy to read introduction. Adelade: Dulwich Centre Publications.

- Pyne, M. (2006). Narrative therapy: an introduction for counsellors. London: sage publication.

- Quinn, F. M. (2000). Principles and Practice of Nurse Education. Italy: Nelson Thornes.

- Savickas,M. (2000). Renovating the psychology of career for the twenty-first century. In.Collin & R.A.Young(Eds.), The future of career(pp.53-68).

 -Schouwenburg, H. C., Lay, C. H., Pychy. T. A., & Ferrari, J. R. (2004). Counseling the procrastionator in academic settings. American Psychological Association, Washington,DC.

- Sharf, S. (2015). Applying career development theory to counseling (6 nd Ed). Pacific Grove, CA: Brook/Cole.

- White, M. & Epston, D. (1990). Narrative Means to Theraputic ends. New York : WW Norton.

- Yangyang, l. (2015). The longitudinal relationship between chinese high school student’s  academic stress and academic motivation. Learning and individual differenceshttp://dx.doi.org/10.1016/ j.lindif.2015.02.002.

- Zimmerman, K., Hammer, L. B., & Kossek, E. E. (2009). Operationalizing the antecedents of work-family positive spillover: A longitudinal study. Unpublished dissertation.