تجربه زیسته زنان مرند از مشکلات ازدواج زود هنگام

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، ملایر، ایران.

2 دانشگاه تبریز، گروه بهسازی منابع انسانی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر توصیف و تبیین تجربیات زنان مرند از مسایل و مشکلات ازدواج زود هنگام است تا معظلات ومشکلاتی که ازدواج زود هنگام درپی داشته مشخص شود. پژوهش حاضر به روش کیفی وپدیدارشناسی و نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه ژرف نگر با18 نفر از زنانی که زود ازدواج کردند، انجام گرفت و مصاحبه ها ضبط شد و به روش استرابرت و کارپتنر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته های حاصل از تجربیات زنان زود ازدواج کرده درخصوص ازدواج زود هنگام در 5 مضمون اصلی "علل ازدواج زود هنگام "،"عوارض فردی"، "عوارض آموزشی و فرهنگی" ، "عوارض جسمی "، "عوارض روانی واجتماعی" شناسائی شد و مضامین فرعی اقتصاد پایین ، اعتیاد والدین، تک والد یا والد ناتنی، اجبار، فرهنگ طایفه ای و باورهای سنتی، طلاق، فقدان مهارت مسولیت پذیری، وابستگی اقتصادی، تحصیلات کمتر، عدم دسترسی به رسانه های جدید، سلامت زنان، بارداری ناخواسته، سقط جنین، افسردگی وخستگی مفرط، انزوای اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی از بطن مضامین اصلی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived Experiences Of Married Women In The Early Marriage Problems

نویسندگان [English]

  • Ali Imanzadeh 1
  • Saryeh Alipour 2
1 Malayer University, Department of Philosophy of Education, Malayer, Iran.
2 Tabriz University, Department of Graduated in Human Resource, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to describe the experiences of married women problems of early marriage to determine its difficulties and problems. This study was conducted based on the qualitative approach, using phenomenological method. Participants in this study were 18 early married women who were selected by the purposive sampling. Data were collected via in-depth and semi-structured interviews. The transcribed interviews were analyzed based on Strabert and Carpenter method. The results obtained from married women lived experiences problems of early marriage included 5 main themes "the causes of early marriage", "personal effects", "educational and cultural effects", "physical disorders", "psychological and social effects" and several sub-themes The  sub-themes such as a low economy, parents addiction, single-parent or foster parent, forcing , tribal culture and traditional beliefs, divorce, lack of responsibility skills, economical dependence, low education, lack of access to modern media, women's health, unwanted pregnancy, abortion, extreme fatigue, depression, social isolation and social disorders were extracted and inferred from the main themes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experiences of married women
  • early marriage
- قران کریم.
- ادیب حاج باقری، محسن.، پرویزی، سرور.، و صلصالی، مهوش. (1390). روش های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
- امیدی شهرکی، مجید.، نبئی، نوشین.، و نوری، داوود. (1387). نگاهی نو به ازدواج، تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
- امینی، ابراهیم. ( 1371 ). انتخاب همسر. چاپ اول، قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
- ایمان زاده، علی.، و سلحشوری، احمد. (1390). نگاهی به رویکردهای تحلیلی و فرا تحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت، همدان : انتشارات دانشگاه بوعلی.
- پورخان، اعظم. ( 1390 ). مطالعه تطبیقى- مقایسه اى طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مداخله در خانواده در شهر کرمان. مجموعه مقالات دومین همایش ملى آسیبهاى اجتماعى ایران ،دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه  تهران، انجمن جامعه شناسى ایران.
- شیرزاد، جلال.، و کاظمی فر، امیرمحمد. (1383). مطالعه همه گیر شناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال 1379. مجله علمی پزشکی قانونی، زمستان،10 , شماره36،212-207.
- طوسی، محمد بن حسن. (1408 ق). التبیان فی تفسیر القرآن، ترجمه و مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی و احمد قصیرعاملی، بیروت:انتشارات دار احیاء التراث العربی ، ج3.
- کرمی، تقی. (1393). رواج ازدواج زودهنگام دختران کم سن و سال در مرند و آمار فزاینده طلاق در دوران نامزدی. خبرگزاری فارس.( 18/۰۹/93). http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918000796
-کلانترى، عبدالحسین.، و روشن فکر، پیام. (1390). «طلاق، علل و پیامدها، یافته هاى پژوهشى سه دهه اخیر ایران » مجموعه مقالات دومین همایش ملى آسیب هاى اجتماعى ایران دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسى ایران.
- لطفی، راضیه. (1389). پیامدهای سلامتی ازدواج زودرس در زنان.  فصلنامه زن و بهداشت ، شماره 2 ، تابستان 1389.
- محمدى رى شهرى، محمد. (1384). میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخى (1392). قم: انتشارات دارالحدیث.
- مشکى، مهدى.، شاه قاسمی، زهره.، دلشادنوقابی علی.، و مسلم، علیرضا. (1390). بررسى وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه شهرستان گناباد در سا لهاى 1388-1387. فصلنامه افق دانش، دوره 17 ، شماره 1.
- Bunting, A. (2005). Stages of development: marriage of girls and teens as an international human rights issue. Social & Legal Studies, 14(1), 17-38.
- Cerbone, D. R. (2014). Understanding phenomenology. Routledge.
- Cherlin, A. (2009). Marriage, divorce, remarriage. Harvard University Press.
- Clark, S. (2004). Early marriage and HIV risks in sub‐Saharan Africa. Studies in family planning, 35(3), 149-160.
- Coale, Ansley Johnson. (2015).  Growth and Structure of Human Populations: A Mathematical Investigation. Princeton University Press.
- Dowling, M. (2007). From Husserl to van Manen. A review of different phenomenological approaches. International journal of nursing studies, 44(1), 131-142.
- Finlay, L. (2012). Debating phenomenological methods. In Hermeneutic phenomenology in education (pp. 17-37). SensePublishers.
- Freedman, R., & Takeshita, J. Y. (2015). Family planning in Taiwan: An experiment in social change. Princeton University Press.
- Gage, A. J. (2009). Coverage and effects of child marriage prevention activities in Amhara region Ethiopia. Findings from a 2007 study.
- Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. Psychological bulletin, 112(1), 64.
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage in the developing world. Gender & Development, 11(2), 9-19.
- Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: his and hers. Psychological bulletin, 127(4), 472.
- Nguyen, M. C., Wodon, Q., & Wodon, Q. (2015). Impact of Child Marriage on Literacy and Education Attainment in Africa. Child Marriage and Education in Sub-Saharan Africa.
- Nieswiadomy, R. M. (2011). Foundations in nursing research. Pearson Higher Ed.
- Nour, N. M. (2006). Health consequences of child marriage in Africa. Emerging infectious diseases, 12(11).
- Rashad, H., Osman, M., & Roudi-Fahimi, F. (2005). Marriage in the Arab world. Population reference bureau (PRB).
- Sanford, K. (2005). Attributions and anger in early marriage: wives are event-dependent and husbands are schematic. Journal of Family Psychology, 19(2), 180.
- Strong, B., & Cohen, T. F. (2013). The marriage and family experience: Intimate relationships in a changing society. Cengage Learning.
- Todres, L. & Holloway, I.(2006). Phenomenology. In The Research Process in Nursing. (eds K. Gerrish & A. Lacey); pp. 224–38. Oxford, Blackwell.
- UNICEF. (2005). Early marriage a harmful traditional practice a statistical exploration 2005. Unicef.