بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گروه مشاوره، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل در بین دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی بود. حجم نمونه 20 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفره تقسیم شدند. به منظور کنترل متغیرهای مزاحم فاکتورهایی همچون مجرد بودن، دختر بودن و تجربه قبلی رابطه با جنس مقابل به عنوان ملاک های انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه کیفیت ارتباط با غیر‌هم‌جنس(1391) بود که ابتدا از هر دوگروه پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک بار در هفته تحت آموزش قرار گرفتند و پس از مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Of Self-Differentiation Training On Friendship Relation In Girl Students

نویسندگان [English]

  • Hosein Amiritalab
  • Ahmad Etemadi
Allameh Tabtabai University in Tehran, Department of Counseling, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was intended to study the effectiveness of self-differentiation training on friendship relation in girl students. The statistical population were consisted of the all Allameh Tabatabai University students. 20 subjects were selected as the sample through announcements and screening. The subjects were randomly assigned to two experimental and control groups of 10 individuals each. In order to control the variables interfering variables, factors such as being single, being female and having previous experience relating to the opposite sex were considered as criteria for sample selection. The experimental group was exposed to self-differentiation training for 8 sessions, an hour and half each and once a week. This research was a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group. In this study the Relationship Quality with Opposite Sex Questionnaire were used as data source. The results, using covariance analysis showed that self-differentiation training had a significant impact on friendship relation with opposite sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-differentiation
  • friendship relation
  • girls
  • student
- آزادارمکی، تقی.، شریفی ساعی، محمدحسین.، ایثاری، مریم.، و طالبی، سحر. (1390). سنخ شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه پژوهی فرهنگی. سال2، شماره 2، 1-34.
- تیموری علی، غلامعلی  مسعود و بخشایش، علیرضا. (1391).پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال 8، شماره 32.
-  حامدی، رباب.، خسروی، زهره.، پیوسته گر، مهرانگیز.، درویزه، زهرا.، خدابخش، روشنک.، و صرامی، غلامرضا. (1391). بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد. مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهرا. دوره 8، شماره4.
- حسین خانزاده، عباسعلی.، طاهر، محبوبه.، سیدنوری، سیده زهرا.، یحیی زاده، آیدا.، و عیسی پور، مهدی. (1392). رابطه شیوه تعامل والد- فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان. فصلنامه اعتیادپژوهی در سوء مصرف مواد. سال7 شماره 28.
-  خلج آبادی فراهانی، فریده و مهریار، امیر هوشنگ. (1389). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف در دختران دانشجو در تهران. فصلنامهخانواده پژوهی.سال 6، شماره 26، 32-26.
- خلج آبادی فراهانی، فریده.، کاظمی پور، شهلا و رحیمی، علی. (1392). بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه خانواده پژوهی. سال 9، شماره33.
- رفاهی، ژاله.، گودرزی، محمود.، و میرزایی چهارراهی، مرتضی. (1391). بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه جامعه‌شناسی زنان. سال سوم، شماره اول.
- زارعی، سلمان.، فرح‌بخش، کیومرث.، و اسمعیلی، معصومه. (1390). تعیین سهم خودمتمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش‌بینی سازگاری زناشویی.دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. شماره 3.
- سیدان، فریبا.، و نجفی نژاد، نرگس. (1391). بررسی عوامل موثر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف. مجله علوم اجتماعی فردوسی مشهد. شماره 1، 89-118.
- شریف زاده، حکیمه سادات.، میرمحمدتبار، سیداحمد.، و سهرابی، مریم. (1395). رابطه فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن. دوفصلنامه تربیت اسلامی. سال 11، شماره 22، 67-88.
- شیخ دارانی، هما.، کجباف، محمدباقر.، و عابدی، محمدرضا. (1386). اثربخشی آموزش پیشگیری از روابط آسیب‌زا بر نگرش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی. شماره32، 36-17.
- کوثری، محمدرضا (1374). بررسی علل رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی منطقه 18 آموزش‌وپرورش استان تهران و ارائه راه‌حل مسئله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-  گلزاری، محمود. (1383). آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. سال اول، شماره 1، 122-105.
- موحد، مجید.، عنایت، حلیمه.، و عباسی شوازی، محمدتقی. (1385). بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 24، شماره 2.
- یوسفی، ناصر. (1390). مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوئن بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی طلاق. مجله روانشناسی بالینی. سال 3، شماره3.
-  Cobb, Nancy J. (2001).  Adolescence. Mayfield publishing company, U.S.A.
- Daccy, John & Kenny, Maureen. (1997). Adolescent development (2 th. Cd). Brown & benckmark, U.S.A.
- Dupas, Pasclin. (2006). Relative and the marker for sex: teenagers, sugar daddies and HIV in kenya.
-  Ferdinand, L. (2001). The influence of differentiation of in individual and couplesfunctioning in premarital and newlywed couples. Master's of thesis in Georgia
- Gushue, G. V., & Constantine, M. G. (2003). Examining individualism, collectivism, and self-differentiation in African American college women. Journal of Mental Health Counseling, 25(1), 1-15.
- Ham, David. (2005). Parents and adolescent depression: evaluation of a model and an intervention program for parents- griffithuniversity,australia.
- Hospiall, Michelle Marie (2006). The development and testing of a multivariate model of differentiation of self among hispanics. Florida International University.
- Kyung, Silkim (2005). Self differentiation, perceived family conflict, and cultural values among asianamerical college students.
- Skorown, E. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47(2), 229.
- Walsh, Joseph & Harigan, Marcia (2003). The termination staye in bowen,s family systems theory-clinical.  Clinical Social Work Journal, 31(4), 383.