تاثیر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل در دختران ورزشکار

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه فیزیولوژی ورزشی، بوشهر، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه پرستاری، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل، پس از یک فعالیت فزاینده در بین دختران ورزشکار  بود. براساس این پژوهش 24 نفر ازدختران ورزشکارکه به صورت هدفمندانتخاب وبه 4 گروه مکمل (بومادران)، بروفن و مکمل، بروفن و دارونما تقسیم شدند، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنی ها 7 روز قبل از فعالیت، مکمل با دوز 740 میلی گرم، بروفن 800 میلی گرم، بومادران و بروفن با (185میلی گرم بومادران و400میلی گرم بروفن) و دارونما 400 میلی گرم دریافت نمودند. بعد از آخرین وهله مصرف مکمل با 70 درصد توان هوازی بیشینه روی دستگاه پشت پا و نشسته شروع به فعالیت کردند. نمونه های خونی جهت سنجش نوتروفیل از تمام آزمودنی های 4 گروه در 5 مرحله از محل ورید پیش آرنجی گرفته شد. همچنین در هر مرحله پرش سارجنت، محیط دور ران و میزان درد محاسبه گردید. نرمال بودن وضعیت نوتروفیل ها نشان داد که مکمل عصاره بومادران نسبت به دارونما، بروفن، بروفن و بومادران تأثیر معناداری بر تعداد و کارکرد نوتروفیل نداشته است. بالا بودن آنها بعد از فعالیت ورزشی دختران ناشی از نوتروسیتوز می باشد. این افزایش نتیجه پاسخ قابل انتظار و طبیعی سیستم ایمنی به استرس ورزش است. اگر چه تغییراتی در شاخص های خونی و عملکرد پرش سارجنت و محیط دور ران مشاهده شد؛ اما این تغییرات در محدوده منظم بوده و تغییرات این شاخص ها از لحاظ آماری ناچیز تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Yarrow Extract On The Serum Neutrophils In Athletic Girls

نویسندگان [English]

  • Leila Mansouri 1
  • Mohammad Ali Azarbayjani 2
  • Bahman Taroudizadeh 2
  • Abdolhasan Doulah 3
1 Islamic Azad University Bushehr Branch, Department of Exercise Physiology, Bushehr, Iran.
2 Islamic Azad University Tehran central Branch, Department of Exercise Physiology, Tehran, Iran.
3 Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Nursing, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was Yarrow effect on the response of neutrophils in athletic girls. The study included 24 people in 4 supplement (yarrow), ibuprofen and supplement, in brofen, placebo-controlled study. Subject receivd at a does of 740 mg supplement, yarrow and brofen (185 mg yarrow and 400 mg brofen), 800 mg brofen and 400 mg placebo for 7 days before fully operational. After the last instance supplementation with 70% of maximal aerobic power were start to activity on the machine back foot and sat. Blood samples were taken from all subjects to measure neutrophil 4 in 5 steps from the elbow vein. Sargent also jumps at every stage, and hip circumference was measured amount of pain. Normal status neutrophils show Yarrow supplementation compared to placebo, ibuprofen, ibuprofen and yarrow had no significant effect on the number and function of neutrophils. Their high after sporting activity was due to neutrocytose. This increase was the result of expected natural immune system response to stress in exercise. Although changes in blood parameters and performance jump Sargent and hip circumference were observed; but this change was in the normal range and changes in these indicators would be considered statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutrophils
  • yarrow
  • athletic

- اراضی، حمید.، رحمتی، سیاوش.، و پهلوان زاده، مریم. (1392). اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. 1(1): 65-64.

- امید بیگی، رضا. (1384). تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد دوم. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. 

تک زارع، نسرین.، مرتضوی، سیده حمیده.، حسن‌زاده، غلامرضا.، صفایی، سحر.، و حسینی، میرجمال. (1393). تاثیر عصاره الکلی بومادران برروند اسپرماتوژنز در رت. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. 11(7): 689-684.

- تکیه، الهه اکبری، اختر شاردی مناهجی، هما رضازاده، شمسعلی و زرین قلم مقدم، جلال. (1390). مقایسه اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره های گیاه بومادران زرد و سنبله بر روی التهاب کوتاه مدت ناشی از ادجونت کامل فروند در موش های صحرایی نر نژاد ویستار.  فصل نامه علمی پژوهشی کومش. 12(3، پیاپی 39): 313-305.

- حسینی، مرتضوی.، و میرجمال، حمیده. (1391). تاثیر عصاره الکلی بومادران بر روند اسپرماتوژنز در رت. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. 11(7): 690-684.

- درودگر، عباس.، اربابی، محسن.، و اسدی، محمدعلی. (1389). بررسی عوامل انگلی و قارچی سوسری ها در بیمارستان کاشان. فصل نامه علمی پژوهشی فیض. 10(1): 35-28.

- رویت‌، ایوان.، بروستوف‌، جاناتان.، و میل‌، دیوید. (2006). ایمونولوژی. ترجمه مسعود خدایی، علیرضا فتح‌اللهی و حسن حافظیان. با نظارت عبدالحسین کیهانی. (1392). تهران: نشر ارجمند.

- زر، هوانلو.، و عبدالصالح، فریبرز. (1389). تاثیرتمرینات ورزشی با شدت های کم و زیاد بر تغیرات فعالیت انفجار تنفسی و تعداد نوتروفیل ها. مجله پزشکی هرمزگان. 13(4): 259-253.

- سعیدنیا، سودابه.، گوهری، احمد رضا.، و لطفی مالدار، فاطمه. (1384). بررسی اثرات سمیت سلولی گیاهان بومادران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 15(5): 6-1.

- فرخ شاهی نیا، رضا.، رحمانیان، فرهاد.، و فرزانه، اسماعیل. (1392). تاثیر مکمل گلوتامین بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات برونگرا در مردان تمرین نکرده. فیزیولوژی ورزشی. پاییز، 19: 110-97.

-گایینی، عباسعلی. (1389). اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی. تهران: نشر سمت.

- معمارباشی، عباس.، و اسماعیل زاده، صمد. (1391). مقایسه پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد(HS-CRP)  و گلبول های سفید خون(WBC)  در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران. مجله علوم پزشکی اردبیل. 14(7): 75-64.

- نامنی، فرح.، نیکبخت، حجت الله.، گایینی، عباس علی.، و علی نژاد، حمید. (1391). تأثیر یک دوره تمرین استقامتی منتخب برسایتوکاین ها و سلول های ایمنی پلاسمای خون زنان فعال پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز. مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی. 7(7): 40-27.

- ویلمور، جک‌اچ.،  لاری‌کنی، دابلیو.، و کاستیل، دیویدال. (1957). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه حمید آقاعلی‌نژاد، ضیاء معینی، حمید رجبی، فرهاد رحمانی‌نیا و فاطمه سلامی. (1389). تهران: انتشارات مبتکران.

- Alcaraz, M.J., & Ferrandiz, M.L. (1987). Modification of arachidonic metabolism by flavonoids. J Ethnopharmacol 21: 209-229.

- Andersson, H., Raastad, T., Nilsson, J., Paulsen, G., Garthe, I., & Kadi, F. (2008). Neuromuscular fatigue and recovery in elite female soccer: effects of active recovery. Med Sci Sports Exerc., 40(2): 372-380.

- Clarkson, P.M., Kroll, W., Graves, J., & Record W.A. (2002). The relationship of serum creatin kinase, fiber type and isometric exercise. Int J Sports. Med, 3: 145-148.

- Havil, F., Ebrahim, K.H., & Aslankhani, M., (2000). The effect of one session of progressive aerobic exercise on innate immune system of young and adult athletes. Kinetic Journal, 17(5): 25-43.

- Peake, J.M. (2002). Exercise-Induced Alterations in Neutrophil Degranulation and Respiratory Burst Activity: Possible Mechanisms of Action. Exerc Immunol Rev ,8: 49-100.

- Pyne, D.B., Baker, M.S., Smith, J.A., Telford, R.D., & Weidemann, M.J. (2006). Exercise and the Neutrophil Oxidative Burst: Biological and Experimental Variability. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 74(6):564-71. ,1(2): 9-14.

- Tozyo, T., Yoshimura, Y., Sakurai, K., Uchida, N., Takeda, Y., Nakai, H., & Ishii, H. (1994). Novel antitumor sesquiterpenoids in Achillea millefolium. Chem Pharm Bull (Tokyo). 42:1096–100.