نقش و جایگاه اجتماعی زنان دوره ی پارتی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند، گروه باستان شناسی، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت زنان، نقش و جایگاه آنان در طبقات اجتماعی  دوره ی پارتی بود.این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی انجام یافته است  . شیوه ی گرد آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای است و سعی شده تا همه ی بازنمایی های زنان این دوره بر اساس داده های باستان شناختی و آثار باقی مانده هنر پارتی مورد مطالعه قرار گیرد همچنین تاثیر فرهنگ و هنر یونان را بر روی پوشش زنان پارتی بررسی کند. نتایج این پژوهش نشان داد که در این دوره بیشتر از ادوار پیشین به شمایل نگاری زنان توجه و پرداخته شده بود  و  حضور زنان در جامعه نسبت به دوره هخامنشیان کمرنگ تر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review Of Women's Role And Position In Parthian Era

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemnezhad
  • Hosein Kohestani
Birjand University, Department of Archeology, Birjand, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research was to study the position and role of women in Parthian era in the history of Iran. The research was as descriptive-analytic one. The implemented method was library study and followed Parthian women’s trace in history base on archaeological data and Parthian art. The influence of Greek art and culture on Parthian women’s dress was also investigated. The findings of the research revealed out that women’s role in society in Parthian era was less than Achaemenes era but more attention to women’s Pictography in Parthian era was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Parthian era

- آذری، علا ء الدین. (1378). اشاره ای به روابط فرهنگی ایران و یونان در عصر پارتی. مجله ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان 77 و بهار 1378،1(1) 12-7.

- اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. (1371). درر التیجان فی تاریخ بنی الاشکان ،تهران :انتشارات اطلس.

- پلوتارک، ل. حیات مردان نامی. ترجمه ی رضا مشایخی. (1369). جلد 3، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

- پیرنیا، حسن. (1389). ایران باستان. جلد 3، تهران:انتشارات نگاه.

- جلیلیان، شهرام. و فاطمی، سید علی. (1392). پوشش زنان در دوره ی پارتیان. مطالعات تاریخ فرهنگی، سال 4، شماره 16، 42-21.

- حقیقت، عبدالرفیع. (1384). پانصد سال حکومت پارتیان. تهران: انتشارات کومش.

- خاراکسی، ایسیدور. (1914). منزلگاه های اشکانی،ترجمه ی علی اصغر میرزایی. (1392). تهران ، نشر ماهی.

- خان مرادی، مژگان. (1394). پژوهشی بر آلات موسیقی دوره ی پارتی. مجله مطالعات ایرانی، بهار و تابستان 1394، سال 14، شماره 27، 114-95.

- خلیلی، کامیاب. (1381). زنان بنام در تاریخ ایران. تهران : انتشارات قصیده سرا.

- دادور، ابوالقاسم. و حدیدی، الناز. ( 1388). مطالعه ی تطبیقی پوشاک زنان پارتی و یونانی در دوران هلنیستی. مجله ی زن در توسعه و سیاست، بهار 1388، شماره 24، 128-109.

- دیاکونف. آی. ام ،لیوشیتسن.آ. (1976). کتیبه های پارتی نسا(اسناد اقتصادی). ترجمه شهرام حیدر آبادیان. (1383). تهران: انتشارات کلام شبدا.

- دیاکونف، ایگور میخائیل. اشکانیان. ترجمه کریم کشاورز. (1351). تهران: انتشارات پیام.

- دیاکونف، ایگور میخائیل. اشکانیان. ترجمه کریم کشاورز. (1351). تهران: انتشارات پیام.

- رضایی، عبدالعظیم. (1378). گنجینه تاریخ ایران. جلدششم پارتیان، تهران: انتشارات پیکان.

- سیبرت، ایلسه. زن در شرق باستان. ترجمه رقیه بهزادی. (1379). تهران: انتشارات پژوهنده.

- فیروزمندی، بهمن و خان مرادی، مژگان. (1393). درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر پارتی. مجله زن در فرهنگ و هنر ، سال 6 ، شماره 20 ، 49-26.

- کالج، مالکوم. پارتیان. ترجمه مسعود رجب نیا. (1383). تهران: انتشارات هیرمند.

- گیرشمن، رومن. هنرایران در دوران پارتی وساسانی.  ترجمه بهرام فره وشی. (1370). تهـران:انتشارات  علمـی وفرهنگی.

- ماری کخ، هاید. از زبان داریوش. ترجمه پرویز رجبی. (1389). تهران: انتشارات کارنگ.

- مشکور، محمدجواد و رجب نیا، مسعود. (1374). تاریخ سیاسی و اجتماعی پارتیان "پارتیان یا پهلویان قدیم". تهران: انتشارات دنیای کتاب.

- موری، پیتر راجرت استیوارد. ایران باستان. ترجمه شهرام جلیلیان. (1380). تهران: موسسه انتشاراتی -فرهنگی فروهر.

- ورستاندیک، آندره. تاریخ امپراتوری پارتیان. ترجمه محمود بهفروزی. (1386). تهران: انتشارات جامی.

- ولسکی، یوزف. شاهنشاهی پارتی. ترجمه مرتضی ثاقب فر. (1383). تهران: انتشارات ققنوس.

- Bigwood,J.M. (2004). Queen Mousa, Mother and wife of king Phraataces of Parthia: Re- evaluathion of the Evidence. Mouesion,Vol. 4: pp 35-70.

- Brosius, M. (2010). Women. In Pre-Islamic Persia. Encyclopedia Iranica.

- Gregoratti, Leonardo. (2012). Parthian women in Flavius Josephus. in Martina Hirscchberger, judisch-hellenistische literature in ihrem interkulkontext. Peter Lang Verlag ,pp183-192.

- Gregoratti, Leonardo. (2015). The kings of Parthia and Persia: Some considerations on the ‘Iranic’ identity in the Parthian Empire “,dabirjournal , Vol. 1, No. 1, 14-16.

- Gregoratti,Leonardo.(2015). In the land west of the Euphrates:the Parthian in the roman empire. Archaeopress, 731-735.

- Strugnell, E. (2008). Thea Mousa, Roman Queen of Parthia. Iranica Antiqua, Vol.XLIII: 275-298.

- Volsky, Josef. (2004). Parthian Empire,translated by MortezaSaghebFar. Tehran, Qoqnoos press.

- Von Ingen, W. (1939). Figurines from Seleucia on the Tigris. The University of Michigan.