رابطه سرمایه های اجتماعی شرکت و حمایت اجتماعی بر کارآفرینی کارکنان زن

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان، گروه مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، سیرجان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، گروه مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، سیرجان، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی شرکت و حمایت اجتماعی بر کارآفرینی کارکنان زن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود. نمونه تحقیق شامل 154 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، پرسشنامه حمایت اجتماعی نکوئی و همکاران (1393) و پرسشنامه کارآفرینی کوراتکو و همکاران (1993) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه های اجتماعی شرکت (ساختاری، ارتباطی، شناختی) و حمایت اجتماعی (عاطفی، اطلاعاتی، ابزاری) با کارآفرینی کارکنان زن رابطه مثبت معنی دار دارند و از بین متغیرهای پیش بین متغیر حمایت اجتماعی و حمایت عاطفی پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر ملاک کارآفرینی سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Social Capital And Social Support With Entrepreneurship In Female Employees In National South Oil Company (NLSOC)

نویسندگان [English]

  • Yasamin Safarzadeh 1
  • Shamsalsadat Zahedi 2
1 Islamic Azad University Sirjan Branch, Department of Management, Sirjan, Iran.
2 Islamic Azad University Sirjan Branch, Department of Management, Sirjan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between social capital and social support with entrepreneurship in female employees in National South Oil Company (NLSOC). The sample included 154 subjects who were selected based on stratified random sampling. The research was designed as correlative one. For the measurement of the variables, Nahapiet and Ghoshal (1998) Social Capital Questionnaire, and Nakouei et al (2014) Social Support Questionnaire and Kuratko and Goldsby (1993) Entrepreneurship Questionnaire were used. To analyze data; Pearson correlation coefficient and multivariable regression (P < 0/0001) were employed as statistical methods. The results revealed that there was significant positive relationship between social capital and social support with entrepreneurship in Female employees in National South Oil Company (0/0001). The analysis also regression showed that social support and emotional support were significant predictive variables concerned to entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • social support
  • entrepreneurship
  • female employees

- باب الحوائجی، فهیمه.، زمانی راد، نسترن. (1392). سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی. دوره 6، شماره 2، ص67-78.

- بادسار، رضائی، درینی. (1394). بررسی اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی شهرستانهای جنوب استان کرمان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 1، ص145-161.

- ربیعی، علی.، صادق زاده، حکیمه. (1390). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 11، شمارة 41، 191-221.

- سعیدی کیا، محمد. (1386). اصول و مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات کیا.

- سیدی، مریم.، نکوئی، محمد حسین. (1393). بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی کارکنان با پذیرش تغییر سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانک ملی شهر کرمان)، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، ص1-11.

- شفیع زاده، حمید.، شجاعی، جواد. (1386). نقش مدیریت تغییر در کارآفرینی. کارآفرینی رویش. نشریه تخصصی اشتغال. سال 5، شماره 18، ص56-63.

- شفیعی پور، وحید، حسینی، سید حیدر، روستایی، زهره(1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی. مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی،ص1-18.

- صالحی، زهرا. (1393). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی مدیران با پیامدهای سازمانی کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی استان کرمان. پایان‌نامة‌ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه ازاد واحد سیرجان.

- عبدالهی.، بیژن. (1385). توانمندسازی کارکنان. تهران: نشر ویرایش.

- فقهی فرهمند، ناصر.، زنجانی، سعید. (1392). ارتباط بین امنیت اجتماعی با مؤلفه های سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی(مورد مطالعه: خانواده های شهر تبریز). فصلنامه تخصصی دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال دوم، شماره 8، ص 127-151.

- فیض بخش، سیدعلی رضا.، تقی یاری، حمیدرضا. (1384).کارآفرینی. موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

- کریمی، فریبا.، احمدی دستجردی، سمیه.، رجایی پور، سعید. (1392) الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان. فصلنامه مدیریت بهره وری، سال 7، شماره 27، ص 165-182.

- گل دهان، طیبه.، شاه طالبی، بدری. (1392). تبیین رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، ص 1-10.

- مددی، حمید. (1392). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 14، ص 39-49.

- مراد صحرایی، رضا.، عرفانی، نصراله.، شعبانی بهار، غلامرضا.، منصف، علی.، حسین نژاد، علی عباس. (1393). رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان. مجله مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال 1، شماره 4، ص 109-121.

- مصباحی جهرمی، ادیب زاده.، نخعی، حسینی. (1394). تأثیر سرمایة اجتماعی برکارآفرینی ورفتار شهروندی سازمانی(بررسی نقش تعدیلگری هوش هیجانی کارکنان). فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، شماره 3، ص 367-392.

- مقیمی، سید محمد. (1384). کارآفرینی در سازمانهای دولتی. انتشارات: فراندیش.

- مقیمی، سید محمد. (1384). کارآفرینی در سازمان های دولتی. چاپ اول،  تهران: مؤسسه عقیق.

- نکوئی، محمدحسین.، یعقوبی پور، علی.، صالحی، زهرا. (1393). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی مدیران با پیامدهای سازمانی کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی استان کرمان.  پایان‌نامة‌ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه ازاد واحد سیرجان.

- Abu Al Rub, R. F. (2004). Job stress, job performance, and social support among hospital nurses. Journal of Nurs Scholarsh, 36(1):8-73.

- Adler, P. S. (2002). social capital prospect for a new concept, academy of management review, vol: 12. no: 1. p: 17-18.

- Aidis ,Ruta, Friederike Welter, David Smallbone, and Nina Isakova. (2007). Female entrepreneurship in transition economies: the case of Lithuania and transition ukraine, feminist economics. 13(2), April 2007, 157 – 183.

- Arabi, A. R., Arab Borzoo, A.,& Rashidpooran,S. (2015).The Effect of Personal-Job Characteristics and Supportive Conditions on Entrepreneurial Behavior. Journal of Management and Administrative Sciences Review, Vol. 4(3), 515-522.

- Baron, P. & Jeffrey, C. (2010). organizational entrepreneurship. Journal The Bern University, No.56.

- Horwitz, P,. & Brockhaus, R. (2009). The Psychology of the Entrepreneur,In D. Sexton&R. Smilor, The Art and Science of Entrepreneurship.

- Huse, M. , Neubaum, D. O. and Gabrielsson, J. (2005). Corporate innovation and competitive environment. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1 No. 3, pp. 313-333.

- Johnson, Scott G., Schnatterly, Karen., Hill, Aaron D. (2013). Board Composition Beyond Independence: Social Capital, Human Capital, and Demographics. Journal of Management, 39(1), 232-262.

- Kathryn, M. (2009). Explo.2UB.ring the organizational health for workforce safety climate and organizational commitment. Journal of safety research.

- Kuratko, D.F. 1993. Intrapreneurship: Developing innovation in the corporation. Advances in Global High Technology Management: High Technology Venturing, 3: 3–14.

- Lawrence, S. A., Gardner, J., & Callan, V. J. (2007). The support appraisal for work stressors inventory: Construction and initial validation. Journal of Vocation Behav, 70(1):172-204.

- Loughlin, J.E & Huebner, E.S. (2010). Life exprrience locus control and school satisfaction in adolescence. Social indicators Research, 55:156-183.

- MajkowskiA, A. A. (2010). Comparative Case Study on the Role of Social Capital in a Community Economic Development Social Entrepreneurship (CEDSE). The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University Doctor of Education Dissertation.

- Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital , intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, vol23 No(2), Pp 242-266.

- Pieter, J. (2010). organizational atmosphere The concept and Its Measure. journal of vocational Behavior.66(2):326-338.

- Pullich, Janine., Volery, Thierry., & Muhr, Gregorie. (2011). Entrepreneurs' Perception of Social Support and Health–does businessc size matter?(interactive paper). Frontiers of Entrepreneurship Research: Vol. 31: Iss. 10, Article 6.

- Rashedi, V., Rezaei, M., Gharib, M., & Nabavi, S. H. (2013). Social support for the elderly: Comparison between home and nursing home. J North Khorasan Univ Med Sci 2013 ;5( 2): 351-356.

- Riggle, R.J., Edmondson, D.R., & Hansen, J.D. (2009). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62: 1027-1030.

- Salahshorian, A., Rafii, F., & Heidari, S. (2005). Investigation of relationship between social support and quality of life in cancer diseases reffering to medical Education Hospital nurses in Iran. Unpublished MSc Thesis, 2005. Iran, Iran University of Medical Sciences.

- Setiawan, Jenny Lukito. (2014). Meaningful Support for Creating Young Entrepreneurs. International Conference on Entrepreneurship Education (ICONEE) Surabaya, Indonesia, on 28th – 29th August, 16-24.

- Turkina, Ekaterina., Thi, Mai., Thai, Thanh. (2013). Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis. Journal of Enterprising Communities, 7(2), 108-124.