بررسی سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه جامعه شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، گروه جامعه شناسی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سطح آگاهی زنان معلم ایلامی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود بود. جامعه ی آماری تمامی زنان معلم مشغول به تدریس در تمامی مقاطع سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) بودند که تعداد آنها 875 نفر است که از این تعداد 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه ی نمونه گیری ابتدا برای تعیین مدارس بصورت خوشه ای چندمرحله ای بود و سپس برای انتخاب افراد از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی دارای اعتبار  و پایایی قابل قبول بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین پایگاه اجتماعی، اقتصادی، میزان سرمایه اجتماعی، میزان مطالعه کتابهای مربوط و تعهد و التزام مدنی با سطح آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی  رابطه وجود دارد،همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین ، تعهد و التزام مدنی معلمان و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده مناسبی برای سطح آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Level of Women Knowledge on Their Citizenship Duties And Rights

نویسندگان [English]

  • Sohiela Naseri 1
  • Eshrat Khoshbakht 2
1 Islamic Azad University Islamshahr Branch, Department of Sociology, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University Isfahan Branch, Department of Sociology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The main aim of this research was studying the level of awareness of female teachers in the city of Ilam in relation to their citizenship duties and rights. This study was a survey type and data gathering tools were questioners which had an acceptable validity and reliability. The population included all (875 individuals) three educational levels female teachers (elementary, middle and high), of which 266 subjects were selected randomly as sample by using cluster multi-phase and stratified sampling procedures. For data analysis Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. The results showed that the civil commitment of teachers and socio-economic status respectively were significant predictors for awareness of the rights and duties of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • awareness
  • duties and rights
  • citizenship
- آرایش ، منصور. (1389) . میزان آگاهی شهروندی در بررسی عوامل مؤثر نسبت به اصول و مبانی هنجارهای شهروندی (نمونه­ی موردی: شهر ایلام) . مجله فرهنگی – پژوهشی فرهنگ ایلام.پاییز و زمستان ، شماره: 28 و 29.

- احمدی ، فخری سادات .(1383). شهروندی و مشارکت مدنی ، بررسی تأثیر آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی بر فرایند تحقق حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه الزهرا .

- اسکندری ، زهرا .(1386).  بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی.

-بشیریه،حسین.(1382).آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی).تهران:نشر نگاه معاصر.

-سمانه،حبشی.(1390).بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری ،رشته مطالعات زنان ،دانشگاه الزهرا.

- شاه رکنی ، نازنین .(1381). موانع گسترش شهروندی سیاسی زنان . پایان نامه  کارشناسی ارشد ، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

- شیانی، ملیحه. (1382) .وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

- عبدی ، ولی.(1380) . تبیین جامعه شناختی آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.

- عربستانی، مهرداد .،و حاجیان، بهنام (1384) مجله فرهنگ شهروندی، شماره 1.

-فتحی،سروش.،مختارپور ،مهدی.(1390).توسعه شهری شهرنشینی و حقوق شهروندی.مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران .سال سوم پاییز. شماره چهارم.

- نجاتی حسینی، سید محمود. (1380). بررسی مفهوم شهروندی در قانون شهرداری های ایران.تهران:نشر سازمان شهرداری های کشور.

-Dahrendrof, R (1994) Citizenship and Byond: Byond: The social Dynamics of an Idea, in B.S Turner and P.Hamilton(ed) Citizenship Critical Consept, London :Routledge

- Habermas,J(1992)Citizenship and Nation Indentity :Some Reflection on the future of Europe ,in B.STurner and P.Hamilton ,and citizenship Critical consept ,London :Routledge

- Heisler, B.S. (1991) A Comparative Perspective on the Underclass: Questions of urban poverty, Race and Citizenship, in B.S. Turner & p Hamilton, ed, Citizenship: Critical concepts. London: Routledge.

- Marshall, T.H. (1994) Citizenship and social class, in B.S. Turner & p. Hamilton, Citizenship: Critical concepts. London: Routledge.

- Painter, J. (2008) European Citizenship and the Regions, European Urban and Regional Studies 15 (1): 5–19.

- Turner, B.S. (1994) Outline of a Theory of a Citizenship. , in B.S. Turner & p Hamilton, ed, Citizenship: Critical concepts. London: Routledge.

- Oliver. D. & Heater, D. (1994) The foundation of  Citizenship. Harvester Wheatsheaf.