مدل یابی معادلات ساختاری عملکرد جنسی زنان براساس ناگویی خلقی، سیستم بازداری – فعال سازی رفتاری و صفات شخصیت

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه روان شناسی بالینی، نجف آباد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، گروه روان شناسی بالینی، نائین، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین مدل یابی معادلات ساختاری عملکرد جنسی بر اساس ناگویی خلقی،سیستم های اجتنابی- فعالسازی رفتاری و صفات شخصیت در زنان انجام گرفت. جامعه آماری زنان همسردارمراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان بودندکه226 نفر به روش در دسترسانتخاب شدند.پژوهش توصیفی از نوع معادلات ساختاری بود. جهت جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پنج عاملی شخصیت نئومک کری و کاستا(1989)، پرســشنامه تجــارب جنــسی آریزونــا(2008)، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو(1994) و مقیاس سیستم های بازداری– فعال سازی رفتاری کارورو وایت(1994) استفاده شد. داده ها با استفاده ازروش همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیرانجام شد.نتایج نشان داد که، بین ناگویی خلقی و بازداری رفتاری با عملکرد جنسی رابطه منفی معنی دار وجود دارد(001/0 P≤).بین فعال سازی رفتاری و عملکرد جنسی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و صفت روان نژندی به واسطه ناگویی هیجانی و بازداری رفتاری بر عملکرد جنسی تاثیر منفی دارد(001/0p≤).صفت برونگرایی و توافق پذیری به واسطه فعال سازی رفتاری بر عملکرد جنسی تاثیر مثبت دارد(001/0 p≤). برازش مدل مفهومی عملکردجنسی از طریق ناگویی خلقی، سیستم بازداری- فعال سازی رفتاری و صفات شخصیت مورد تایید قرار گرفت (97/0CFI=).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling sexual functionbased on alexithymia, behavioral avoidance/ activation systems and personality traits in married women

نویسندگان [English]

  • Sheyda Dehghani 1
  • Shahnaz KHaleghipour 2
1 Islamic Azad University Najafabad Branch, Department of Clinical Psychology, Najafabad, Iran.
2 Islamic Azad University Naein Branch, Department of Clinical Psychology, Naein, Iran.
چکیده [English]

This study aims to determine the structural equation modeling of sexual function based onalexithymia and behavioral avoidance/ activation systems and personality traits in women. Sample population was all married women living in Esfahan which 226 of them were selected by convenience sampling method and responded to NEO Five-Factor Inventory (McCrae & Costa ،1989), the Arizona’ sexual experience questionnaire (1993), Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker& Taylor ,1986), behavioral avoidance/activation system scale (carver& white,1994). Data was done by using Pearson correlation and confirmatory factor analysis. The result showed that there was a significant negative relationship between alexithymia, behavioral avoidance with sexual function(P<0.001). There was a significant positive relationship between behavioral activation with sexual function(P<0.001).Neuroticism due to behavioral inhibition, alexithymia had a negative impact on sexual function (P<0.001). Extroversion and agreeableness due to behavioral activation had a positive impact on sexual function(P<0.001).Conceptual model of sexual function based on alexithymia, behavioral avoidance/ activation systems and personality traits was fit(CFI=0.97).

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual function
  • alexithymia
  • behavioral avoidance/ activation systems
  • Personality traits
- انیسی، جعفر.، مجدیان، محمد.، جوشن لو، محسن.،وگوهری کامل، زهرا.(1390).بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو در دانشجویان. مجله علوم رفتاری،(55): 355-351.
- اوحدی، بهنام.(1385).تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، تهران: انتشارات صادق هدایت.
- بشارت، محمد علی.(1388). ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی،(10)1. 91-78.
- گشتاسبی، آزیتا.، وحدانی نیا، مریم سادات.، رحیمی، عباس.، ومحمدی، علی.(1386). اختلالات عملکرد جنسی و ارتباط آنها با متغیرهای باروری در استان کهگیلویه و بویراحمد. مجله پایش، (7)1: 73-67.
- نوری زاده، رقیه.، بایرامی، رقیه.، رنجبر، فاطمه.، پزشکی، فاطمه.(1384). اختلالات جنسی در زنان باردار. . دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی، دانشگاه شاهد.
- شعاع کاظمی، مهرانگیز.(1384). ارتباط و تاثیر آن بر سلامت خانواده. مجله معرفت، 91 : 18-10.
- ثابتی آزاد رستمی، رضا؛ محمدی جوینده، سعید.(1386). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای جنسی. خلاصه مقالات سوماتیک کنگره سراسرس خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد.
- عبداللهی مجارشین، رضا.(1385). رابطه سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار در افراد افسرده، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه تبریز.
- هومن، حیدرعلی(1388).مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.