بررسی دیدگاه زن مدارانه و بازتاب آن در آثار سیمین دانشور

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی شیخ مرتضی انصاری دزفول، گروه زبان و ادبیات فارسی، دزفول، ایران.

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زبان و ادبیات فارسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه زن مدارنه در آثار سیمین دانشور است تا به این پرسش پاسخ داده شود که، آیا او در آثار داستانی خود گرایش‌های زن مدارانه و فمینیستی داشته است؟ داستان‌های دانشور، که از نویسندگان معاصر است، نوعی دیدگاه رئالیستی است که نسبت به وضعیت زن در جامعه و روزگار دارد. در پردازش شخصیت زن، نویسنده تلاش می‌کند که با نمادگرایی زنی بیافریند که باید باشد. این سازگاری نتیجه‌ی تحکّم خودآگاه و گاهی ناخودآگاه جامعه‌ی مردسالار است. او با تصویر و ترسیم مسایلی چون ازدواج سنتی، تنوع طلبی مردان، رفتارهای ناپسند زنانه، مباحث فمینیستی، حقوق اجتماعی زن، رابطه‌ی کودک و مادر و احساسات مادرانه، کار بیرون از خانه و ... در آثار داستانی خود، گرایش‌های فمینیستی و طرفداری از حقوق زن را به نمایش گذاشته است. البته نباید از نظر دور داشت که دانشور طرفدار فمینیسمی معتدل است به گونه‌ای که بتواند نقش خود را در جامعه به خوبی و شایستگی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Female Oriented Viewpoint and Its Reflection in Simin Daneshvar’s Works

نویسندگان [English]

  • Nasrin Davoudnia 1
  • Mokhtar Ebrahimi 2
1 Instructor of Educators University (Center of Dezful Sheikh Morteza Ansari Higher Education), Department of Persian language and literature, Dezfulو Iran
2 Ahvaz Shahid Chamran University, Department of Persian language and literature, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of current research was to review female oriented viewpoint in Simin Daneshvar’s works to answer the question that if she had female oriented and feminist tendencies in her stories? Daneshvar’s stories, which she was one of the contemporary authors, were established based on a kind of realistic viewpoint toward woman conditions in the society and the current era. To create woman personage, the author tried to create the ideal woman via symbolism. Such a compromise was resulted due to conscious and sometimes unconscious domination of the patriarchic society. She expressed feminist and women’s rights advocate orientations in her stories by illustrating issues such as traditional marriage, men’s diverse sexism, women’s indecent behavior, feminist topics, woman social rights, child - mother relationship and maternal feelings, out of home work and etc.. Of course, it should be considered that Daneshvar picked a moderate feminist approach so she could effectively and properly play her role in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female orientated viewpoint
  • Simin Daneshvar

-آبرامز، مایر هوارد. (2005). فرهنگ‌واره‌ی اصطلاحات ادبی، ترجمه‌ی سیامک بابایی (1386). تهران: نشر جنگل، چاپ اول.

- بهین، بهرام و باقری، معصومه. (1391). گذر فمینیستی از جزیره سرگردانی و به سوی فانوس دریایی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 66، تابستان 1391، از 25-40.

- دانشور، سیمین. (1327). آتش خاموش، تهران: کتاب‌خانه علی اکبر و شرکا، چاپ اول.

- دانشور، سیمین. (1376). از پرنده‌های مهاجر بپرس، تهران: نشر کانون، چاپ اول.

- دانشور، سیمین. (1381). شهری چون بهشت، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم.

- دانشور، سیمین. ب (1380). جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ سوم.

- دانشور، سیمین. ج (1380). ساربانْ سرگردان، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول.

- دانشور، سیمین. د (1380). سووشون، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ پانزدهم.

- دقیقی، مژده. (1381). سرگردانی یک جزیره همگانی است، زنان، شماره 32-33.

- دهباشی، علی. (1383). بر ساحل جزیره سرگردانی؛ جشن‌نامه سیمین دانشور، تهران: نشر سخن، چاپ اول.

- شمیسا، سیروس. (1386). نقد ادبی، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.

- قبادی، حسینعلی. (1383). تحلیل درون‌مایه‌های سووشون از نظر مکتب‌های ادبی و گفتمان‌های اجتماعی، پژوهش زبان و ادبیات  فارسی، زمستان 83، شماره 3، از 41-54.