بررسی فرآیند جهانی شدن و توانمندیهای اجتماعی زنان مسلمان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه علوم سیاسی، اهواز، ایران.

چکیده

ضرورت بررسی در خصوص جایگاه زن مسلمان در فرآیند جهانی شدن و تحولات بین المللی با هدف تعدیل و ارتقای منزلت ایشان امروزه امری قابل تأمل می باشد. تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل زنان مسلمان با در نظر گرفتن مطالبات ایشان در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ اجتماعی و فرهنگی جوامع بر این مهم افزوده است. عوامل اجتماعی،‌ اقتصادی، ‌سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه و تجربیات جهانی حاصل از جهانی شدن، فرصتها و تهدیدهایی فراروی ایشان قرار داده است.این تحقیق ضمن بررسی آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای زنان به حرکت اجتماعی  که با توجه به چالش‌هایی که وجود دارد و کوششی برای تحقق خواستهای استراتژیکی که ضامن از میان بردن تبعیض و نابرابری در عرصه‌های گوناگون زندگی و فراهم آوردن محیط مناسب و در خور برای زنان مسلمان در بنای توانایی‌های تولیدی و خلاقانه آنها، تبدیل نموده است را بازنمایی سازد، لذا ضرورت دارد برای ارتقا منزلت زنان در جامعه تلاش‌هایی از سوی نهادهای تصمیم‌گیری،نخبگان و سیاست‌گذاران فرهنگی و مهم‌تر از همه خود زنان مسلمان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Globalization and Social Capabilities of Muslim Women

نویسندگان [English]

  • Hamideh Salehian
  • Lena Abdolkhani
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Political Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Today, the necessity of studying the status of Muslim women in the process of globalization and international developments with the aim of adjusting and improving their status is a considerable issue. Research in the field of Muslim women related issues by taking their demands into account in various stages of social and cultural planning and decision making increased its importance. The social, economic, political, and cultural factors that govern communities, as well as global experiences of globalization, faced Muslim women with different opportunities and threats. This research, on the one hand, studied the positive and negative effects of globalization for women. On the other hand, it reflected social movements and attempts made to achieve strategic demands that ensure the elimination of discrimination and inequality in different areas of life and the provision of a suitable and befitting environment for Muslim women in developing their productive and creative capabilities, regarding existing challenges. It is, thus, necessary to take appropriate measures in favor of promoting the status of women by decision-making bodies, intellectuals, and cultural policy-makers and, most of all, Muslim women themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Social capabilities
  • Muslim women

- قرآن کریم.

-اخوان زنجانی،داریوش(1383). جهانی شدن و سیاست خارجی ،انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

- الحمادی، عبدالله(1381). ما و مظاهر جهانی شدن ، ترجمه عبدالله نکونام قدیمی، همشهری، ش۲۲۴۳، سال هفتم، شهریور.

- بوازر،مارسل(1361). اسلام در جهان امروز.ترجمه محمد حسن مهدوی و غلامحسین یوسفی،انتشارات دفترنشر فرهنگ اسلامی،تهران.

- بهکیش، محمد مهدی(1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشرنی، تهران.

- پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (1381). زنان و توسعه، مجموعه گزار ش‌های همایش چالش‌ها و چشم اندازهای توسعه ایران.انتشارمؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،تهران.

- تارو،لستر(1996). آینده سرمایه داری، ترجمه عزیزکیاوند(1376). مؤسسه انشارات آگاه.

- جنانی، افشین.ضیائی فر،منیژه(1388). اجلاس داووس برای جهانی شدن وراهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی.

- حاجتی،میراحمدرضا (1382). مصاحبه با روژه گارودى، انتشارات عصر امام خمینى قدس‏سره،تهران.

- دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد.(1372) نقش زنان در توسعه،نشر روشنگران،تهران.

- زیرک، معصومه(1387). تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ماهنامه بررسی مسایل وسیاست‌های اقتصادی-شماره‌های ۸۳و۸۴، مهر وآبان،صفحات 57-85..

- ساروخانی، باقر. بابایی فرد، اسدالله(1391). اینترنت،جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران، انتشارات دیدار،تهران.

- سجادى، عبدالقیوم(1385). اسلام و جهانى شدن، کتاب نقد،تهران.

- صالحیان،حمیده(1394).جهانی شدن و زنان در جامعه ایران امروز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

- صداقت، پرویز(1379). سرشت جهانی شدن وزمینه‌های آن، مجله بورس.

- طاهرخانی،مهدی(1383).آثار جهانی شدن بر زنان،مجله پژوهش زنان،بهار،ش1،صفحات 91-111.

-عبدالخانی،لنا.جوهر،تهمینه(1393). بررسی سطح مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز،فصلنامه زن و فرهنگ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،پائیز،صفحات 63-72.

- قطب،م. (2004). مسلمانان‏ومسأله‏جهانى‏شدن، ترجمه زاهد ویسی(1382). شرکت چاپ و نشر بین المللی، تهران.

- قلی پور،آرین(1390).رابطه عوامل اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار،رفاه اجتماعی،ش40.،صفحات 29-62.

- کاظمی,علی اصغر(1375). جهانی شدن, فرهنگ و سیاست، نشر مرکز،تهران.

- کیانی، داود(1380). فرهنگ جهانی؛ اسطوره یا واقعیت، فصلنامه مطالعات ملی، ش۱۰، سال سوم، زمستان،صفحات 91-123.

- مجلسی، محمد باقر (1363). بحارالانوار، مترجم ابوالحسن موسوی همدانی،ج اول ،کتابخانه مسجد ولی عصر(عج) ،تهران.

- مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری(1384). گزارش تحول وضعیت زنان1355 تا 1384، معاونت طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (1381 )، زنان و توسعه: مجموعه گزارش‌های همایش چالش‌ها و چشم اندازهای توسعه ایران، نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،تهران.

- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (1383) منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران.نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی،تهران.

- مقدس،علی.خواجه نوری،بیژن.(1384). جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان،مطالعات زنان،ش7،دوره 3،صفحات 5-32.

- منصور،جهانگیر(1393).مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات سال 1393،نشر دوران،تهران.

- موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی،(1394). آخرین وضعیت اشتغال زنان، مصاحبه با وحید نگین 30/1/1394، behzisti-uast.ac.ir/NewsView.aspx?ID=315 .

- میرمحمدی،داود(1383).گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، تهران: موسسه مطالعات ملی.

- Gheytanchi, Elham (1999). Post - Revolutionary Iran: Islamic Feminism and Crisis of Civil Society.

- Parta Dasgupta ( 2001). The Family, Harlow. Longmans.