پیش‌بینی فراوانی مراجعه زنان جوان به آرایشگاه بر اساس عزت‌نفس، کمال‌گرایی و نگرش نسبت به ظاهر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه روان شناسی، قزوین، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه روان شناسی، ابهر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش پیش‌بینی فراوانی مراجعه زنان جوان به آرایشگاه بر اساس عزت­نفس، کمال‌گرایی و نگرش نسبت به ظاهر بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان جوان شهر تهران بود که در سال‌های 1394-1393 به سالن‌های زیبایی و آرایشگاه­ مراجعه می‌کردند که از بین آنها 94 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. آزمودنی ها به مقیاس سنجش کیفیت عزت­نفس ( هدرتون و پولیوی، 2004)، پرسش‌نامه کمال‌گرایی چندبعدی تهران (بشارت، 1384)، مقیاس نگرش اجتماعی - فرهنگی نسبت به ظاهر (هینبرگ، تامپسون و استورمر، 1995؛ تامپسون و همکاران، 2004) و پرسش‌های جمعیت‌شناختی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد عزت­نفس و کمال‌گرایی با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطه ندارند و فقط خرده‌مقیاس کمال‌گرایی خودمدار با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطه دارد. همچنین نتایج نشان داد نگرش نسبت به ظاهر با تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه رابطه دارد و می­تواند 35/0 درصد از تغییرات متغیر تعداد دفعات مراجعه به آرایشگاه را پیش­بینی و تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction Of The Frequency Of Going To The Beauty Saloons Based On Self-Esteem, Perfectionism, And Attitude Toward Appearance

نویسندگان [English]

  • Valeh Rouhani 1
  • Mojtaba Amiri Majad 2
1 Islamic Azad University Ghazvin Branch, Department of Psychology, Ghazvin, Iran.
2 Islamic Azad University Abhar Branch, Department of Psychology, Abhar, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to predict the frequency of going to the beauty saloon based on self-esteem, perfectionism, and attitude toward appearance. The research design was descriptive- correlational. The population consisted of all women in Tehran who had referred to women's saloons during 1393-1394. 94 women were selected using purposeful sampling among them and completed Quality Of Self-Esteem Scale (Heatherton & Polivy, 1991), Tehran Multidimensional Perfectionism Questionnaire (Beshart, 2005), Socio-Cultural Attitudes Towards Appearance Scale (Heinberg & Thompson, 1995) and responded to demographic questions. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that self-esteem and perfectionism had no significant relationship with frequency of going to the beauty saloon and only autonomous perfectionism subscales significantly correlated to frequency of going to the beauty saloon. The results also showed that attitudes towards appearance significantly correlated with frequency of going to the beauty saloon and could predict and explain 35% of variance of the frequency of going to the beauty saloon (p≤.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • frequency of going to the beauty saloon
  • self-esteem
  • perfectionism
  • and attitude toward appearance
احمدنیا، شیرین؛ صالحی، ناهید؛ معدنی پور، علی .(1387). مقایسه جنسیتی انگیزه ها ورضایت شغلی بهورزان ایرانی. مجله رفاه اجتماعی، پاییز و زمستان 1387، شماره 30 و 31، 142-117.
 احمدی، سیداحمد. (1382). روانشناسی نوجوانان و جوانان. تهران: مشعل.
اسدی، مینا؛ صالحی، منصور؛ صدوقی، محمود؛ افخم ابراهیمی، عزیزه .(۱۳۹۲). عزت‌نفس و نگرش به ظاهر بدنی پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال19، شماره1، بهار 1392، 33-28.
 بشارت، محمد علی .(1384). تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت. دو فصل نامه مطالعات تربیتی و روان$شناسی، شماره 11، صص 89-81.
 بلالی، اسماعیل؛ افشار کهن، جواد .(1389). زیبایی و پول، آرایش و جراحی. مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره 47، 140-99.
بوردیو، پیر.(1996). درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم، ترجمه: ناصر فکوهی. (1390). تهران: جاوید.
 خانبانی، مهدی .(1385). کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان دبیرستانی پایه اول تیز هوش و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
دهقانی، مریم؛ چهرزاد؛ مینو؛ جعفری اصل، معصومه؛ سلیمانی، ربابه؛کاظم نژاد، احسان. (1391). بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی بدنی با الگوهای فرهنگی- اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان.  20 (3)، 34-26.
 رقیبی، مهوش؛ مینا خانی، غلامرضا .(1390). ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. سال 12، شماره 4 (پیاپی 46).
کاظمی، فروغ؛ کیانپور، مسعود؛ قاسمی، وحید .(1394). تبیین جامعه شناختی تاثیر تصاویر رسانه$ای بر تصویر بدن و عزت‌نفس با تاکید بر نقش خود طرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان). مجله جامعه شناسی کاربردی، زمستان 1393، شماره 4، 112-91.
گروسی، بهشید؛ رضوی نعمت الهی، ویدا و اطمینان رفسنجانی، عاطفه .(1392). بررسی رابطه افسردگی و عزت‌نفس با تصور از بدن در زنان باردار.مجله بهداشت و توسعه. سال دوم، شماره 2، تابستان، 127-117.
ملکیان بهابادی، محسن؛ محسنی ذنوزی، هاشم؛ کشاورز، محسن .(1388). کمال‌گرایی و عزت‌نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیرنخبه در شهر تهران. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره 48، پاییز 1388، 127-147.
موحد، مجید؛ محمدی، نوراله؛ حسینی، مریم .(1390). مطالعه رابطه بین رسانه$ها، تصویر$بدن و عزت$نفس با تمایل به آرایش. مجله علمی و پژوهشی مطالعات روان$شناختی زنان، پاییز 1390، شماره 28، صص 160-133.
نظری، فرحناز .(1393). رابطه نگرشهای اجتماعی-فرهنگی با درونی سازی و نگرانی از تصویر تن در دانش آموزان دختر دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین.
Butta,R. A, (1999)."Television images and adolescent girls' body image disturbance, Journal of Communication, 49 (2). pp:22-41.
Cash, T.F. (2012).Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T.F Cash (Ed.), Encyclopedia of Body Image and Human Appearance (pp. 334-342). London, UK, and San Diego, CA: Academic Press (Elsevier).
Cash, T.F. (2011).Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T.F. Cash & L. Smolak (Eds.), Body Image: A Handbook of Science, Practice, and Prevention (pp. 39-47). New York: Guilford Press.
Chojnacki, mary-signe& Maguire, Kathryn, (2005).The effects of female magazine models on the self-esteem and body image of college-age women, Canadian Journal of School Psychology, 24; 4-19.
David Veale FN (2015). Body dysmorphic disorder: Davis, Kathy, “Surgical Passing: Or Why Michael Jackson’s depressive mood". Journal of Counseling Psychology, 51, 201-212.
Fetzer:http://fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/Self_Measures_for_Self-Esteem_STATE_SELF-ESTEEM.pdf
Flett, G. L., & Hewitt, P. L (2006). Positive and negative perfectionism in Flett, G. L., Blankstein, K. R. & Hewitt, P. L (2009). "Perfectionism.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., & Singer, A.  (1995). Perfectionism and parental authority styles. Individual Psychology, 51, 50-60.
Gerrener; B. (2005) the relationship between friendship factors and adolescent girls' body image concern, body dissatisfaction, and restrained eating. http://onlinelibrary.wiley.com.
Grammas DL, Schwartz JP (2009). Internalization of messages from society and perfectionism as predictors of male body image. Body Image. 2009 Jan;6(1):31-6.
Greenberg, B. S., Eastin, M., Hofschire, L., Lachlan, K., & Brownell, K. (2003). Portrayals of overweight and obese individuals on commercial television. American Journal of Public Health, 93, 1342–1348.
Haase, A. M., Prapavessis, H. & Owens, R. G.(2002).Perfectionism, social physique anxiety and disordered eating: A comparison of elite male and female athletesIn : Psychology of Sport and Exercise.3 (3), p. 209 - 22214 p.

Hanstock, T. L. &O’Mahony, J. F.(2002). Perfectionism, acne and appearance concerns.Personality and Individual Differences Volume 32, Issue 8, Pages 1297-1434.

Hargreaves, D. A., & Tiggemann, M. (2002). The effect of television commercials on mood and body dissatisfaction: The role of appearanceschema activation. Journal of Social and Clinical Psychology, 21, 287–308.
Harisson, K,(2003). "Television Viewers’ Ideal Body Proportions: The Case of the Curvaceously Thin Woman, Mass Media and the Thin Idea". Journal of Sex Role. 48, Pp: 255-264.
Heatherton, T. F. & Polivy, J. (1991). Development and validation of a scale for measuring state self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 895-910.
Heinberg LJ, Thompson JK, Stormer S.(1995).Development and validation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire. Int J Eat Disord.17(1):81-9.
Hewitt, P.L., &Flett, G.L (1991)."Perfectionism in the self and social Hilbert, A.; Tuschen-Caffier, B. (2003) Body image.
Lepage, t. (2013) “lining in to have it all groupthink”http://www.lepageassociates.com/?s=2013

 Levine, M.P.; Piran, N. (2004) The role of body imagein the prevention of eating disorders.Body Image. 2004 Jan;1(1):57-70.

Marcello,Angela,(2000). "The Relationships among Body Image Dissatisfaction, Disordered Eaiting Attitudes, sociocultural Factors, Gender and Grade."Laurentian University, Sudbury, Ontario.martial communication and self-esteem". Journal of applied social -Mazur, Allan,(1988).
Prevos, Peter,(2006). "Differences in Body Image Between Men and Women". In www.prevos. Net.
Robertson, Julia. Fieldman,George&Hussey,Trevor,(2008). "Who Wears Cosmetics? Individual Differences and Their Relationship with Cosmetic Usag. " IndividualDifferrences Research. , Vol. 6, No. 1, pp. 38-56
Sheafran, R, and Mansell, W (2001). Perfectionism Shefran, R. Mensell, W (2001). "Perfectionism, psychopathology: A review Slaney, R.B., Rice, K.G., & Ashby, J.S (2002). "A programmatic approach.
Thompson, J. K. &Stice,E,(2001). “Thin- Ideal Internalization: Mounting Evidence for a New Risk Factor for Body Image Disturbance and Eating Pathology”. Current Directions in Psychologyical Science, 10,Pp:181-183.
Thompson JK1, van den Berg P, Roehrig M, Guarda AS, Heinberg LJ.(2004).The sociocultural attitudes towards appearance scale-3 (SATAQ-3): development and validation. Int J Eat Disord.;35(3):293-304.
Tiggemenn, M &McGill,B,(2004). “The Role of Social Comparison in The Effect of Magazine Advertisements on Women’s Mood and Body Dissatisfaction”, Journal of Social and Clinical Psychology,23(1), Pp:23-44.
Wei, M., Mallinckrodt, B., Russell, D. & Abraham, T (2004). "Maladaptive weight, currently overweight, and formerly overweight Weiten. A.T (2004)."Psychology of self". New York. Guilford press.