رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دختر بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از، پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998)، پرسشنامه حالت فراشناختی (ESM) و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASE) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. برای  تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جهت گیری تبحری، جهت گیری عملکردی-رویکردی، جهت گیری عملکردی-اجتنابی و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد، همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، متغیر جهت گیری تبحری و فراشناخت به ترتیب پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر ملاک خودکارآمدی تحصیلی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Goal Orientation and Meta Cognition with Academic Self-Efficacy in Female Students of Ahvaz Branch Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Sahar Safarzadeh
  • Fatemeh Sadat Marashian
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between goal orientation and Meta cognition with academic self-efficacy in female students of Ahvaz Branch Islamic Azad University. The sample of research included 200 subjects who were selected based on stratified random sampling. For the measurement of the variables, Midgley’s Goal Orientation Questionnaire, State Meta-cognition Inventory (ESM) and College Academic Self-efficacy Scale (CASES) were used. To analyze data Pearson correlation coefficient and multivariable regression analysis were employed as statistical methods. The results revealed that there was significant relation between goals mastery, performance-approach goals, performance-avoidance goals and meta cognition with academic self-efficacy. Also regression analysis showed that mastery goals and meta cognition were respectively predictive variables for the academic self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal orientation
  • Meta cognition
  • academic self-efficacy
  • female students
- بشارت، محمد علی و عباسپور دوپلانی، طاهره (1389). رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال پنجم، شماره 14، ص 124-111.

- پیری، موسی، عظیمی، محمد (1393) رابطه بین جهت گیری هدف با عملکردهای آموزشی و خودکارآمدی تدریس در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره16، ص 63-50.

- شعاری نژاد، علی اکبر(1371). درآمدی به روان شناسی انسان، انتشارات چکامه، تهران.

- فراهانی، محمدتقی (1387). تفاوتهای فردی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی نقش سبک های مقابله با تنیدگی. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 4، ص34-29.

- فولادوند، خدیجه، فرزاد، ولی اله، شهرآرای، مهرناز و سنگری، علی اکبر (1388). اثر حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سلامت روانی- جسمانی. مجله روانشناسی معاصر، دوره چهارم، شماره 2، ص 81-93.

- کارشکی، حسین، خرازی، سید علینقی، قاضی طباطبایی، سید محمود (1387) بررسی رابطه ادراک محیطی مدرسه و اهداف پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه، رشته تحصیلی و منطقه محل سکونت تفاوت ایجاد می کند؟ مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال نهم، شماره 2، ص 79-84.

- کارشکی، حسین، میردورقی، فاطمه، حمزه لو، محمد (1391). نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان. مجله مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و ران شناسی دانشگاه الزهراء (س)، دوره 8، شماره 3، ص 178-159.

- کاظمی، حمید، کشاورزیان، فهیمه (1391) نقش فراشناخت و حل مسأله در پیش بینی بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان، مجله رویکردهای نوین آموزشی، سال هفتم، شماره یک، پیاپی 15، ص 106-91.

- محسن پور، مریم، حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1386). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران. فصلنامه نوآورهای آموزشی، 5(16)، 35-9.

- مشتاقی، سعید (1391). پیش­بینی پیشرفت تحصیلی براساس جهت­گیری هدف پیشرفت. فصلنامه راهبردهای آموزش، دوره5، شماره2، صص 94-89.

- Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.

- Baba mohammadi, H., & Khalili, H. (2004). [Critical Thinking Skills of Nursing Students in Semnan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education; 4(2): 23-31.

- Bell, A. C., & D'Zurilla, T. J. (2009). Problemsolving therapy for depression: A metaanalysis. Clinical Psychology Review, 29, (4), 348-353.

- Benight, C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42, 1129-1148.

- Bipp, T., Steinmayr, R., & Spinath, B. (2008). Personality and achievement motivation: Relationship among Big Five domain and facet scales, achievement goals, and intelligence. Personality and Individual Differences, 44,  1454-1464.

- Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really? Educational Psychology Review, 15, 1–40.

- Choi, N. (2005). Self-efficacy and self-concept as predictors of college student's academic performance. Journal of Psychology in Scooles, 42, 197-205.

- Cohn, M. A., Fredrichson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by building resilience. American Psychological Association, 9, 361-368.

- Corcoran, K. M., & Segal, Z. V. (2008). Metacognition in depressive and anxiety disorders: current directions. International Journal of Cognitive Therapy, 1(1) 33-44.

- Corey, L.M., Satvinder, S., &  Eduardo, J. (2010). Change in level of positive mental health as a predictor of future risk of mental Illness. American Journal of Public Health, 100, (12), 2366-2371.

- Diener, E.D., Sun, E.M., Lucas, R.E., and Smith, H.L.(1999). Subjective well- being. Three dacades of well- being. Psychological Bulleting, 125(2): 276- 302.

- Dupeyrat, C., & Marine, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of dwecks model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology,30, 43-59.

- Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Philadelphia: Psychology Press, 58-62.

- Emir, S. (2009). Education faculty students' critical thinking disposition according to achedemic achievement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 2466-9.

- Fisher, P. L., & Wells, A. (2008). Metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder: a case series. Journal Behav Ther Exp Psychiatry, 39(2), 117-32.

- Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29, 462–482.

- Gyeong, J. A., & Myung, S. Y. (2008). Critical thinking and learning styles of nursing students at the Baccalaureate nursing program in Korea. Contemp Nurse, 29(1), 100-9.

- Hoseini, A., & Bahrami, M. (2002). [Comparison of Critical Thinking between Freshman and Senior B.S. Students]. Iranian Journal of Medical Education, 2(2): 21-6.

- Irak, M., & Tosun, A. (2008). Exploring the role of metacognition in obsessive–compulsive and anxiety symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 22, 13161325.

- Janassen, D. H. (2011). Learning to solve problem: A handbook for designing problemsolving learning environments. Book in Social Sciences.

- Job, V., & Brandstätter, V. (2009). Get a taste of your goals: Promoting motive-goal congruence through affect-focus goal fantasy. Journal of Personality, 77, 1527-1560.

- Karen, L., Rutler, B., & Smitt, H. (2005). The effects of gender of grade level on the motivational need of achievement. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 23(2): 19-26.

- Kevin, C., & Gary, B. (2012). Student self-identity as a critical thinking, to type A behavior pattern. Journal of Research in personality, 18(6), 212-223.

- Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter. Learning and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 8 February 2013, 25, 67-72.

- Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self- efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcom. Contemporary Educational Psychology,33,486-512.

- Marino, P., Sirey, J. A., Raue, P., & Alexopoulos, G. (2008). Impact of social support and self-efficacy on functioning in depressed older adults with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of COPD, 4, 713-718.

- Midgley C; Kaplan A; Middleton M; Maehr ML; Urdan T; Anderman L H; Anderman E& Roeser R.(1998). The development and validation of scales assessing students’ achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology; 23: 113-131.

- Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Perri, M. G. (2010). Problemsolving therapy for depression: Theory, research, and clinical guidelines. Wiley series on personality processes. 274.

- O,Neil, H.F., J.R. & Abedi,J.(1996). Reliability and validity of state metacognition inventory: Potential for alternative assessments. Journal of educational research,189.(4),234-245.

- Owen, S., & Froman, R.D. (1988). Development of a college academic self-efficacy scale. Paper presented at the annual meeting of the Natioanl Council on Measurement in Education. New Orleans. LA.

- Philip, C. A., Bernard, M. R. & Riddell, T. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions. Review of Educational Research, 78, 1102-1134.

- Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education, Theory, Research, and Application. Merrill Prentice Halle.

- Putwain, D., Sander, P., & Larkin, D. (2013). Academic self-efficacy in study-related skills and behaviours: relations with learning-related emotions and academic success. British Journal of Educational Psychology, 83(4): 633-650.

- Trevathan, V. (2002). A profile of psychosocial, learning style, family, and academic selfefficacy characteristics of the transition program students at North Carolina state university. Unpublished Ph.D. dissertation, North Carolina state university.

- Wang, J., Spencer, K. & king, M. (2009). Metacognoitive beliefs and strategies         in learning Chinese as a foreign language. Education department, university of hull, center for educational studies, Hu6 7RX, united Kingdom.

- Wolters, C. A. (2003). Regulation of motivation: evaluating an underemphasized aspect of self-regulated learning. Educational Psychologist, 38, 189–205.

- Zhang, L. F. (2001). Do thinking styles contribute to academic achievement beyond self-rated abilities? Journal of Psychology, 135 (6): 621-37.