سیمای زن از دیدگاه فوزیه ابوخالد، شاعر معاصر عربی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات عربی، کاشان، ایران.

چکیده

فوزیه ابوخالد(1955) یکی از شاعران معاصری سعودی است که جانمایه­ ی بسیاری از سروده­ ها ومجموعه­ های شعری وی برگرفته از زن است. این بانوی شاعر توانسته در اشعار زیادی اعتراض خود را به جامعه­ اش در خصوص اجحاف در حق زنان بیان دارد. هدف این پژوهش عبارت بود از اینکه با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی سیمای زن در شعر این شاعر بپردازد وجلوه­هایی از جایگاه زن را در شعر ایشان بررسی نماید. از جمله مقوله­ هایی که در شعر فوزیه نسبت به زن اهتمام ویژه­ای به آن شده است، شکوه از عدم تکریم زن به عنوان مادر بشریت است. مادری که او را نماد رستاخیزی و باروری برشمرده و وی را هم ردیف وطن و سرزمین خوانده است و خواستار آزادی وی از یوغ ستم جامعه­ ی خویش شده.وی برای اینکه بتواند علیه سنت جامعه به پاخیزد و از حقوق زنانه ­اش آزادانه دفاع کند به شعر روی آورده تا با زبان شعر آزدانه در برابر خوارداشتِ زنان قد علم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Woman Appearance in Contemporary Arabic Poetry (Case study: Fawziyya Abu Khalid Poetry)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Seifi
  • Sadigheh Jafari nezhad
Kashan University, Department of Arabic language and literature, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Fawziyya Abu Khalid (1955) is a Contemporary Saudi poet who versified the essence of much of her poetic collections due to the woman. This poet objected her community in many poems on the ignoring of women's right. The research was purposed to study the woman appearance in her works by applying descriptive- analytic method and to review some of woman position in Fawziyya Abu Khalid poems. She was especially concerned about complain of not honoring the woman sufficiently as the mother of humanity, the mother who she considered as a symbol of fertility and resurrection and interpreted her as homeland and appealed her freedom from the yoke of oppression of her community. To counter the society traditions and to defend her famine rights freely, she turned to poems so she could stand up against the women humiliations via utilizing the lyrics language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman appearance
  • Fawziyya Abu Khalad
  • Contem porary

- ابوخالد، فوزیه (1985). قراءة فی السر لتاریخ الصمت العربی، بیروت، دار العودة.

- ابوخالد، فوزیه (1995). ماءالسراب، الطبعة الأولی، بیروت، دارالجدید.

- ابوخالد، فوزیه (1973). إلی متییختطفونک لیلة العرس، الطبعة الأولی، بیروت، دار العودة.

- پورنامداریان، تقی (1381). سفردرمه،چاپ دوّم،تهران،نگاه.

- الجیوسی، سلمی (2014). فوزیة أبو خالد شاعرة شجاعة تقبض على الجمر وتعاکس التیار،http://www.alarab.co.uk/m/.

- خلیل، احمد خلیل (1995). معجم الرموز،بیروت،دار الفکر اللبنانی.

- عابدینی، مهدی (1394). اسرار ضمیر ناخوداگاه،.http://www. asrarezehn.ir

- عباس، احسان (1995). اتجاهات الشعر العربی المعاصر، المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، الکویت.

- عبدالناصر، سی.ج (2015). مظاهر التمرد فی الشعر النسوی العربی الحدیث، الندوة الدولیة، جامعة کیرالا، هند.

- عبداللهی، منیژه (1381). فرهنگ نام­های جانوران در ادب پارسی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهنده.

- علیپور، مصطفی (1378 ). ساختارزبان شعرامروز،چاپاول،تهرن، فردوس،

- القرشی، عالی سرحان (2010). الذات الانثویة فی الخطاب الشعری النسوی فی السعودیة، ملتقى المرأة العربیة تونس، جامعة الطائف

- الموسوعة العالمیة للشعر العربیhttp://adab.com/modules.php

- الوهیبی، فاطمه (2005). دراسات فی الشعر السعودی، الطبعة الأولی، الریاض، النادی الأدبی بالریاض.