تجلی ایمان وعشق (در شانتال، شخصیت زن رمان لذت)

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان های خارجی و ادبیات واحدعلوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان های خارجی،دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

ژرژ برنانوس نویسنده قرن بیستم فرانسه، در آثار خود نقش چشمگیری به زنان داده است. در این میان، مضامین معنوی که درونمایة نوشته های اوست،دستمایة پرداختن به هویت انسانی، برخورد میان نیروهای خدایی و اهریمنی، و مسایل پدید آمده از این دو واقعیت ماورایی می شود. هر چه بیشتر در آثار او پیش می رویم،شاهد تحول شخصیت های مختلف ایم. به نحوی که در بسیاری از رمان های برنانوس،در انتهای داستان، شاهد مرگ توأم با آرامش گنهکارانی هستیم که تابش نور ایمان و حرارت عشق شخصیت های روحانی، موجب دگرگونی دلهای سرد و ظلمت زده شان گشته و بازگشت به  سرچشمة پاکی ها را به ارمغان می آورد. در این نوشتار به بررسی نقش قهرمان زن (شانتال) در رمان لذت پرداخته شد.  سیر زندگی روحانی و سراسر نور این دختر جوان در پرتو عشق و ایمانو هدایت گنهکاران به سوی جایگاه متعالی از اهداف این پژوهش بود. در جدال میان ظلمت و نور، این زن است که موجب پویایی و حرکت قصه شده و واسطه پیدایش ارتباط معنوی میان شخصیت های مختلف می شود.ونقش کلیدی رمان لذت به شانتال داده شده است. این زن با انگیزه دستیابی به قلة معنویت، تفاوت فاحشی با دیگر شخصیت های زن آثار برنانوس دارد. توجه خاص برنانوس به موقعیت های مختلف وظرافت رفتار قهرمان زن، بیانگر شناخت نویسنده از پیچیدگیهای حیات معنوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Manifestation Of Love And Faith On Shantal, Female Personage Of Pleasure Novel By Georges Bernanos

نویسندگان [English]

  • O Moshtaghian 1
  • M Yousefibehzadi 2
1 PhD candidate in French literature, College of Foreign Languages and Literature, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assistent Professor, College of Foreign Languages, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Georges Bernanos the twentieth century's catholic writer, in his works gave the significant role to the women. Meantime, spiritual contents that were his theme of writing was his proceeding for human identity, encounter of divine and devilish forces and emerging issue of this tow reality. As we go further in his works, we observed transforming different character so that at most of Bernanos novels at the end of the story we see death twin with peace for sinner that glow of light of faith and interest of love of spiritual character as Shantal. In this article, we survey the role of Shantal, heroine of Pleasure novel and scrutinize her influence on other character of story. The pivot of present discussion was spiritual quest and entirely glory life of this young girl under love and faith and guiding sinner to direction of lefty place. In conflict between light and darkness, woman was dynamic and stimulation of story in which became mediator for emerging of spiritual relation among different character. This woman with motive of achievement to climax of spirituality has marked difference with other female character at Bernanos works. Bernanos special attention to different situation and elegant manner of heroine indicated author’s recognition of spiritual life intricacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Georges Bernanos
  • love
  • Faith
  • woman
  • Salvation
Arland, Marcel. (1989). La Nouvelle revue française, Paris: Plon.
Balthasar, Urs Von. (1956). Le chrétien Bernanos, Paris: Seuil.
Béguin, Albert. (1954). Bernanos, Ecrivains de toujours, Paris: Seuil.
Bernanos, Georges. (1929), La Joie, Paris:Plon
Bernanos ,Georges. (1926), Sous le soleil de satan, Paris, Plon.
Borie, Edouard. (1929), La nouvelle revue française, Lettres modernes.
Brunel, Pierre. (1972). La littérature française, Paris:Vuilbert.
Canérot, Marie-Françoise. (2003). Le mystère du personnage, le mystère du lecteur, Université de Silésie.
Cognat, Raymond. (1977). Chantecler, Paris:Ecrivains de toujours.
Eliard, Marcel. ( 1944). Traité d'histoire des religions, Paris: Payot.
Enfant-Jésus, Marie-Eugène. (1991). Jean de la Croix, présence de lumière, Edition du Carmel, Venasque.
Estève, Michel. (1959).Le sens de l'amour dans les romans de Bernanos, Paris: Lettres Modernes.
Esteve, Michel. (1977). Images et imaginaire des Thénèbres, Etudes bernanosiennes, Paris: La revue des Lettres Modernes.
Jurt, Gilbert. (1977). La latinité, Paris:Lettres Modernes.
Mounier, Emmanuel. (1953). L'Espoir des désespérés. "Un surnaturalisme historique: Georges Bernanos, Paris:Seuil.
Maurice, Martin. (1929). La lumière, Paris: La revue française.