قضاوت زن در اسلام

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و اصول، مرکز مدیریت حوزه های علیه قم-خواهران، ایران

چکیده

باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیرة مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادلة عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجملة آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خویش میباشد ازاین رو باتوجه به شاَنیت زن مسلمان ،قضاوت فقط درقاضی منصوب،قاضی تحکیم،قاضی ماَذون ومشاورقضایی برای بانوان بلا اشکال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence Facts Abut Women’s Judgment In Islam

نویسنده [English]

  • F Birjandi
PhD Student Religious and Clerical Sisters Schools Management Center, Qoum, Iran.
چکیده [English]

Regarding the sensitivity of judgment subject in Islamic societies and regarding  God' s justice and the position of judgment in Islam and after reviewing Quran instructions and Muslims' s courses, customs and narrations  in addition to study of intellectual reasons and consensus among jurisprudents and investigating the primary  principle in judgment where as the main duty of a women according to Quran text and reviewing the history of Islam were considered as safeguarding the dignity and  reverences and growing up ideal men such as fair judges and devoted just governors  in her breast and holding the dignity of a Muslims women,  judgment as appointed judge , fortifying judge and judicial counselor for women were allowed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judgment
  • Authority
  • governing
  • religious decree
  • prescript

قرآن مجید به ترجمه ناصر مکارم شیرازی(1420 هـ. ق) انتشارات امیرالمومنین ، قم، نوبت چاپ اول

- اصفهانى، بهاء الدین محمد بن حسن بن محمد ( الفاضل الهندى)( 1405 ه ق.) کشف اللثام، 2 ج ، نشر : مکتبة المرعشى النجفى ، قم،نوبت چاپ اول چاپ سنگی.

- افریقی مصری، ابن منصور(1405 ه ق.) لسان العرب ، نشرادب حوزه،قم.

- جوادی عاملی، عبدالله(1413 هـ. ق.) ولایت فقیه رهبری در اسلام ، انتشارات مرکز نشر فرهنگی ، نوبت چهارم.

- حر عاملی(1401 هـ. ق.) وسائل الشیعه 18 ، انتشارات مکتبة الاسلامیه، نوبت چاپ پنجم.

- حسینی عاملی، سید جواد (1418 ه ق.) مفتاح الکرامة انتشارات دارالتراث لبنان ،بیروت، نوبت چاپ اول.

- زمخشری، محمودبن عمر(1367 ه ق.) تفسیرالکشاف، مکتبه مصطفی الباب الحلبی،القاهره.

- سید رضی، نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی(1421 هـ. ق.) انتشارات مشهور، نوبت چاپ دوم

- سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محسن فارسی(سال1363ه ش.) انتشارچاپخانه سپهر تهران،نوبت چاپ هشتم.

- شیخ صدوق، ابوجعفرمحمدبن علی بن بابویه قمی، خصال شیخ صدوق، تحقیق علی اکبرغفاری، (1362)، قم، نشرجامعه مدرسین حوزة علمیه قم چاپ دوم.

- شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابویه(1404 هـ.ق.) من لایحضره الفقیه، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نوبت دوم.

- طباطبائی ، سید علی(1412 هـ. ق) ریاض المسائل ، انتشارات دارالهادی لبنان ، نوبت چاپ اول

- طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم(1378 ه ش)، تکملةالعروة الوثقی(ملحقات عروة)،مطعبه حیدری،تهران.

- طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن(1415ه ق.) مجمع البیان، مؤسسه مطبوعاتی اعلمی؛بیروت،لبنان؛نوبت چاپ اول.

- طوسی، ابوجعفر بن محمد بن الحسن(1376 هـ. ش) کتاب الخلاف ، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، نوبت چاپ اول.

- طوسی، ابوجعفربن محمد بن الحسن،(شیخ الطائفه)( 1418ه ق.) مسالک الافهام مؤسسه معارف اسلامی،نوبت چاپ اول.

- طوسی، ابوجعفرمحمد(1401ه ق.) مشهوربه شیخ طوسی، تهذیب الاحکام ،شیخ الطائفه ، ناشر:دارالتعارف،دارصعب،لبنان،بیروت.

- فاضل لن‍کرانی، محمد(1420ه ق.) تف‍صی‍ل الش‍ریع‍ه (القضاوالشهادات)، مرکز فقهی ائمه اطهار،قم، چاپ اول.

- فاضل لنکرانی، محمد(1423 هـ. ق) اصول فقه شیعه ، انتشارات فقهی ائمه اطهار، نوبت چاپ اول.

- کلینی رازی، محمد بن یعقوب(1403 هـ. ق) فروع الکافی ، انتشارات مراکز دارالکتب الاسلامیه –تهران، نوبت چاپ دوم.

- مرتضی زبید محمدبن محمد(1386ش) تاج العروس  من جواهرالقاموس ، نشرمرکزاطلاعات ومدارک اسلامی  ،نوبت چاپ اول.

- معلوف، لوئیس(1423ه ق) المنجد؛فی اللغة؛ انتشارات دارذوی القربی، نوبت چاپ چهارم.

- منتظری، شیخ حسینعلی(1408  ه ق) دراسات فی ولایت فقیه وفقه الدول الاسلامیه ، قم ،مرکزجهانی علوم اسلامی،جمادی الثانی.                          

- موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا(1360 هـ. ش) کتاب القضاء:تقریر سید علی حسین میلانی، انتشارات مطعبه خیام ،قم، نوبت چاپ اول

- نجفی، شیخ محمد حسن(1398 هـ. ق ) جواهر الاحکام جلد 40 ، انتشارات دارالکتب اسلامیه، نوبت چاپ سوم.

- نراقی، علامه مولی احمدبن محمدمهدی(1419 ه ق.) مستندالشیعه، ناشر:مؤسسه آل البیت ،مشهد مقدس،نوبت چاپ اول