رابطه هوش معنوی، نظم جویی هیجانی و جرات ورزی با رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی، نظم جویی هیجانی و جرات ورزی با رضایت از زندگی دانشجویان دختربود. نمونه پژوهش  شامل 231 نفر از دانشجویان دختربود که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001)، پرسشنامه جرات ورزی کمبریل و ریچی (1975) و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر همکاران (1985) بود. برای تحلیل داده ها از روش  آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی، نظم جویی هیجانی و جرات ورزی با رضایت از زندگی دانشجویان دختر رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده رضایت از زندگی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Spiritual Intelligence, Emotional Regulation And Assertiveness With Life Satisfaction Of Female Students

نویسندگان [English]

  • Parviz Askari
  • Zahra Dasht Bozorgi
  • Mehrana Askari
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
The goal of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence, emotional regulation and assertiveness with life satisfaction of female students. The research design was a correlation type. The sample includes 231 students that were selected randomly via multi-stage sampling procedure. The research instruments included the Spiritual Intelligence Scale (ISIS), Garnefsci Emotional Regulation Questionnaire (2001), Cemberil and Richi Assertive Scale (1975) and Life Satisfaction Scale (SWLS). For analyzing the data Pearson simple correlation coefficient and multiple regression analysis method were used. The result showed that there was significant positive relationship between spiritual intelligence, emotion al regulation and assertiveness with life satisfaction of students. The regression result also showed that there were multiple relationships between spiritual intelligence, emotional regulation and assertiveness with life satisfaction of female students. Spiritual intelligence was the best female students' life satisfaction predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Emotional regulation
  • assertive
  • satisfaction of life

احمدیان، رضا. (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

بخشی پور، علی؛ نادری، محمد؛ جوادی، صالح و هادیان فرد، حبیب. (1390). رابطه احساس ذهنی بهزیستی و فعالیت های مذهبی در گروهی از مسلمانان، مجله اندیشه و رفتار، سال یازدهم شماره دوم: 67-53.

بشارت، محمدعلی. (1388). بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.

حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پرویز؛ رسول زاده، کاظم و عشایری، حسن. (1391). رابطه احساس تنهایی و افسردگی با رضایت از زندگی دانشجویان. فصلنامه تازه های روانشناختی، سال 10، شماره 4: 13-1.

سعیدی، ایران. (1391). مقایسه هوش معنوی و تاب آوری معتادین و افراد عادی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

عادل، مژگان. (1392). رابطه اضطراب اجتماعیوتنظیم هیجانی با احساس رضایت از زندگی دانش آموزان بی سرپرست. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

عالمی، اسکندر؛ سقایی، ستار؛ خادم، علی و بختیار، سعید. (1383). بررسی رابطه جرات ورزی و اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. دانشوررفتار. سال 8 (3): 57-43.

غلامی، فروغ. (1388). رابطه حمایت اجتماعی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی در سالمندان زن و مرد ساکن سرای سالمندان  شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

غلامی، پیروز. (1393). رابطه احساس تنهایی و هوش معنوی با رضایت از زندگی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

قادری، علی؛ آرمان، شهاب؛ گل زاده، محسن و هادی فر، رضا. (1388). رابطه خلاقیت و تنظیم هیجانات با رضایت از زندگی دانشجویان. مجله علوم رفتاری. 3 (2): 97-93.

کرمی نوری، رضا. مکری، آذرخش محمدی فر، محمد و یزدانی، اسماعیل. (1381) مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 1: 57-43.

کرمی، مریم. (1391). رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با سبک ههای مفابله با استرس کارکنان آب و فاضلاب خوزستان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

مرعشی، سیّد علی. (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در داشجویان دانشکده‌ی نفت اهواز. پایان‌نامه‌ی دکتری دانشکده‌ی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

Bar-on, R. (1997). The Emotional Quoient Inventory (EQ-I), Ameasure  of Emotional intelligence.

Cachun, S. (2012). The relationship between perceived social, family and  spiritualand loneliness with satisfaction of life  of students. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 40, 757-768.

Comma, Mary C . ReZinkoff, Marvin. (2001). "Relationship of religion and perceived social support to self-esteem and depression in nursing home residents". Journal of psychology", 130(1): 35-50.

Dalson, T.U. (2013). Relationship between emotion regulation andSelf-efficiency with satisfaction of life of Students. International Journal ofDermatology, 42 (6): 434-7.

Debl, J.C., & Anderson, C.A. (2014). emotion rogulation, shyness, and resilience: The etiology and interrelationships of everyday problems in living. Joiner, T. & Coyne, J. C. (Eds.). The interactional nature of Satisfaction of life: Advances in interpersonal approaches. Washington, D.C.: American Psychological Association.

Diener, E.D: Oishi, S.H & Lucas, R.E. (2013). personality, culture, and subjective well - being: Emotional and cognitive evaluation of life. Annual Review of Psychology, 45:403-425.

Diener, E.D,. Suh, E.M: Lucas, R.E & Smith, H.L.(2010). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 125(2):276-302.

Dividsoon, P.T. (2010). Relationship between of assertivewith life expectancy and well-being. Journal American Psychiatry. 40 (10): 1182-9.

Donte, F. (2011). Relationship of assertivewith satisfaction of life of students. journal of occupational Health psychology 32, 261-271.

Elliot, A.J., Chirkov ,V.I., Kim ,Y.,& Sheldon, K.M. (2001). A cross- cultural analysis of avoidance (relative to approach)  personal goals. Psychological Science, 12,505-645.

Erozkan, S. (2013). The relationship betweenassertive, perceived social support and well-being of students. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 40, 757-768.

Gallagher, D., & Vella-Brodrick, F. (2010). Relationship of social support, emotional intelligence with satisfaction of life. journal of Adolescence. 40(5).650-665.

Goleman. D. (1995). Emotional intelligence. New York :Batman Book .

Goleman, D., Boyatzis, R., & Rhee, k. (2003). Clustering competence in emotional intelligence in ghsfrom. the emotional competence inventory. (ECI). Availablefrome:http://www.eiconsortium.org

Haymel, S. (2012). Children’s peer relationships: Longitudinal prediction of internalizing and externalizing problems from middle to late childhood. Child Development, 61, 2004-2021.

Heine, S.J., & Lehman ,D.R. (1997). Culture , dissonance, and self- affirmation. Personality & Social Psychology Bulletin, 23,389-400.

Henderson, L. (2014). The relationship between of emotion rogulation, Life Expectancy and social anxiety with Satisfaction of life of students. Psychological Reports, 80, 695-702.

Hwang, J.E. (2006). A processing model of emotion requltion in sights from the attachment system. Doctoral dissertation of philosophy, College of Arts and Sciences, Georgia State University.

Jackson, T., Fritch, A., Nagasaka, T. & Gunderson, J. (2013). Towards explaining the association between assertiveand Life Expectancy with satisfaction of life: A path analysis with American college students. Social Behavior & Personality, 30(3), 263-270.

Jingijen, Z. and Feng, K. (2015). The relationship between of well spiritual, shyness and loneliness withsatisfaction of life of students. Journal personality and individualss difference, 54(5) 577-581.

Kamey, F. (2012). Relationship of emotion rogulationwith satisfaction of life and quality of life . journal of Social Behavior ,32, 323-334.

Karademas, E. (2010). Relationship between of satisfaction of life with life expectancy and quality of life of students. journal of Social Behavior ,32, 323-334.

Lehman, D.R., Chiu, C., & Schaller, M. (2004). Psychology and culture. Annual Review of Psychology, 55, 689-714.

Loughlin, J.E & Huebner, E.S. (2010) Life exprrience locus control and school satisfaction in adolescence. Social indicators Research, 55:156-183.

Mayer , J. D., & Salavey, P (1993). Emotional intelligence. imaginarvion. cognition , and ersonality, 185-217.

Mayer, J.D., Stroud. L.R., woolery, A., & pel, E.S. (2000). Perceived emotional intelligence , stress, reactivity, and symptom reports fathered exploration  using trait mood scale. journal of Applied Psychology, 17 , 611-627.

Mcguar, B. (1993). Spiritual intelligence. www. Studentbmj.com.

Mischel, W., & Ayduk, O. (2004). Will power in a cognitive-affective processing system: The dynamics of delay of gratifi cation. In R.F. Baumeister & K.D. Vohs (Eds.) Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (pp.99-129). New York: Guilford.

Mishel, A. (2012). The relationship between resilience andspiritualintelligence with Satisfaction of life of students. Journal of Cognition and Emotion. 22 (3):539-551.

Nasel, D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/ individualistic spirituality; Unpublished thesis. Australia: The university of south Australia.

Rubin, K.H. (2012). Social withdrawal, assertive, and shyness in childhood: Conceptual and definitional issues. In K.H.Rubin & J.Asendorpf (Eds.), Social withdrawal, inhibition, and resilience in well-being childhood (pp. 3-17). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Scarit, C. (2010). Shyness questionnaire: personality and spiritualintelligence and perceived social support in satisfaction of life high school and college students. European Journal of personality. 16.45-55.

Scats, F. (2008). Relationship between of emotion rogulationwith satisfaction of life of life students divorced. journal of Social Behavior ,32, 323-334.

Shoares, D. (1990). The Dositive psychology of  emotional Intelligence. In c. r. snyder & S. I. Lopes (EDS), hand book : of positive , psychology. (157-171). Oxford university press.

Spencer, S. (2012). The relationship of between perceived social support, and loneliness withwell-being. Journal of Anxiety, Stress and Coping, 7 (1): 85-96.

Sties, W., & Berwn, G. .(2004). Resilience and congitive emotion intentions: pair rewards fair treatment. journal of social psychology. 142, 3.

Paterson, M., Green, Y.M., Basson, C.Y., & Ross, F. (2011). Probability of assertive behavior, interpersonal anxiety and self-efficacy of South African register dietitians. Journal of Hom Nutr. Diet. 15 (1): 9-17.

Peterson, C.(2011). The future of optimism. American psychologist, 55(1).

Thompson, R.A. (2007). Emotion regulation: A theme in search  of definition .In.N.A. fox, The development of emotion  regulation bioloical and behavioral considerations (pp.20-52). Chicago: The University of Chicago Press.

Trommsodorff, G., Friedlmeier, W., & Mayer, B. (2007). Sympathy, distress, and prosocial behavior of preschool children in four cultures. International Journal of Behavioral Development, 31, 284-293.

Turpin, D.L. (2007). Orthodontic treatment and Self-esteem .American journal of Orthodontics and Dentofacial Orthodontics.131(5).571-572.

Turner. N.E., Macdonald, J., & Somerset, M. Life skills, mathematical reasoning and critical thinking: a curriculum for the prevention of problem gambling. Journal Gambl Stud 2011; 24(3): 367-80.

Vandekerckhove, M., Scheve, C., Ismer, S., Jung, S., & kronasts, S. (2008). Regulating emotions: Culture, social necessity, and biological inheritance. Blackwell Publishing Ltd. ISBN: 978- 1-405-15863-3.

Vimz, B. & Pina,W. (2010). The assessment of emotion regulation improring construct validity in online do I, 10,1007,S. 10862-010-9178-5.

Waret , A.E. (2001) Social support and psychological wellbeing in young Adults, malti-Dimensional support scale. Journal of personality Assessment, 1 (58), 193-210.

Wang, Y. (2005). Comparing parent-child dinnertime interactions in two cultures. Unpubished doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana- Champaign.

Wegan, A.D. (2002). Validation of the united states  version of the world Spiritual intelligence. Journal of clinical Epidemiology, 53: 1-12.