تحلیل عرفانی نقش زنان در نخستین حماسه انگلیسی « بیوولف»

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه زبان انگلیسی، اهواز، ایران.

چکیده

«بیوولف» قدیمی ترین حماسه انگلیسی است که در قرن هشتم میلادی به زبان انگلیسی باستان نوشته شده است. شاید این حماسه ، کهن ترین اثر بزرگ در زبان های جدید اروپایی باشد. هدف این پژوهش یافتن اصول اخلاقی و کاربرد آن  در سلوک عرفانی در زندگی بشر نخستین است. در بسیاری از سرزمین های جهان، زنان همواره یکی از عناصر اصلی نهضت های رهایی بخش به حساب می آیند که دوشادوش مردان جنگیده اند تا سرنوشت ملت خود را رقم بزنند. در این حماسه شخصیت شش زن به اشتراک گذاشته شده که هرکدام از آنها نقش های متنوعی را در طول این حماسه دارند. تجزیه و تحلیل دقیق بیولف نشان دهنده ی ارزشهای عرفانی و چگونگی شخصیت زن به عنوان موضوع اصلی در داستان و جامعه ی آن زمان در شعر است. تجزیه و تحلیل شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در بیوولف قطعا نشان می دهد که چگونه با عرفان و خصوصیات ، اخلاق و ارزش ها تعبیه شده است.با وجود اینکه این حماسه تحقیق کامل قهرمانانه دوره آنگلوساکسون است، برخی از شخصیت های زن بخشی جدایی ناپذیراز طرح کل شعر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL ANALYSIS AND MYSTICAL INTERPRETATION OF THE ROLE OF WOMEN IN THE FIRST ENGLISH EPIC "BEOWULF"

نویسنده [English]

  • Pushpa VK
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of English, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
Beowulf is the first known English epic which preserves the history, myth, culture and some basic human values of people from the past and present, though Beowulf is often considered as the archetypal of an Anglo-Saxon literary work depicting the pagan life of the Scandinavians. But a close analysis of their culture presents another perspective of history. Some epic characters even elevate themselves to mystic levels of honor and bliss. The purpose of this study was to trace and pinpoint how the Beowulf’s poet attributed ethical thoughts and motives and intervened the mystical nature of religion into the pagan life of women. The research focused its attention on the way the Beowulf poet interweaved the life of the women characters and mystical values beyond all religious restrictions and fused them into the basic structure of the epic, Beowulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • epic
  • Beowulf
  • women characters

حاتم پور، شبنم (1388). حماسه های بزرگ قهرمانان آسیب پذیر، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر.

شمیسا، سیروس (1389). انواع ادبی ، چاپ چهارم ، تهران ،انتشارات میترا.

منصور نژاد، م . (1381). « مسأله زن، اسلام و فمنیسم »، تهران ،برگ زیتون.

Battaglia, F. (1991). The Germanic earth goddess in Beowulf, Mankind Q.XXXI:4, p:415–446.

Birren, F. (1988). The Symbolism of Color. New Jersey: Citadel Press, P: 11.

Carr Porter, D. (2001). The Social Centrality of Women in Beowulf, Western Michigan University, The Heroic Age Issue 5 , p:5.

Chadwick, N. (1974). The Celts. Auckland: Penguin Books, P:153-161.

Donaldson, E. T.  (2002). Beowulf. Ed. Nicholas Howe. New Yotk: W.W. Norton & Company, P: 12-13.

Encyclopedia Britannia Macropaedia. (1943). Vol.12 ,William Benton publisher, P.786.

Fulk, R. D. & Harris, J. (2002). Beowulf: Beowulf’s Name. London: Norton&Company, P:18.

Hopper,V. F. (1969). Medieval Number Symbolism. NewYork: Cooper Square Publishers, P: 45.

Kendrick, T. D. (1994). The Druids. Middlesex: Tiger Books, P:100.

Kierman, K. S. (1984). "Grendel's Heroic Mother," In Geardagum 4, P:13-33.

Klaeber, F. (1922). “ Beowulf and the Fight at Finnsburg, 2nd ed. Boston: DC. Heath & Co. Publishers, , P:15.

Maslow, A. H. (1943). Psychological Review 50 (vol.4) " A Theory of Human Motivations". P: 370-96

Orchard, A. (2003).  A Critical Companion to Beowulf. Cambridge: Brewer, P:103.

Overing, G. R. (1990). “Language, sign and Gender in Beowulf“ Publisher: Southern Illinois University Press; 1st edition, p:219.

Rutherford, W. (1993). Celtic Lore.Badmin: Harper Collins Publishers, P:61.

Underhill, E. (1922). mysticism, a study of nature and development of man’s consciousness, 9th edition, London: Methuen com. Limited, P:4.

Walter T. S. (1960). The Teachings of the Mystics. Newyork: The New American Library of World Literature, p:240.

Weil, S., Wills, A., Thibon, G. (1997). Gravity and Grace 236 pages  Publisher: Bison Books,  P: 11.