رابطه مهارت های اجتماعی و اعتقادات مذهبی با طلاق عاطفی در مراجعین زن به مراکز روان شناختی شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و اعتقادات مذهبی با طلاق عاطفی در مراجعین زن به مراکز روان شناختی شهر اهواز بود. حجم نمونه پژوهش 216 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، مقیاس طلاق عاطفی گاتمن(1995) ، پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1967) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین اعتقادات مذهبی درونی با طلاق عاطفی مراجعین زن رابطه منفی معنی داری وجود دارد و بین مهارت های اجتماعی و طلاق عاطفی مراجعین زن به رابطه وجود ندارد. همچنین بین اعتقادات مذهبی بیرونی با طلاق عاطفی مراجعین زن به رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.  همین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغییره نشان داد که متغیرهای اعتقادات مذهبی درونی و مهارت های اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده طلاق عاطفی مراجعین زن به مراکز روانشناختی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship of Social Skills and Religious Beliefs with Emotional Divorce on Client Women Referring To Ahvaz Psychological Consultant Centers

نویسندگان [English]

  • Adel Fouji
  • Farah Naderi
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the relationship between social skills and religious beliefs with emotional divorce on women who referred to psychological consultant centers in Ahwaz city. The sample subsumed 216 female who were selected by convenience sampling procedure. The research was planned as correlation design. To collect data Guttman Emotional Divorce Scale (1995), Social skills Questionnaire (Matson 1983) and Religious Orientation Questionnaire (Alport 1967) were implemented. To analyze data Pearson correlation coefficient and multi variable regression was applied. The results showed that there was negative significant relation between intrinsicc religious orientation  and the emotional divorce. There was not any significant relation between social skills and emotional divorce. The results also indicated that there was a significant positive relationship between extrinsic religious orientation and emotional divorce. The multivariate regression analysis showed that intrinsic religious orientation and social skills respectively predicted  the emotional divorce in women who referred to psychological consultant centers in Ahwaz city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional divorce
  • social skills
  • religious beliefs

-       استرنبرگ ، رابرت . (1382). قصه عشق.  ترجمه بهرامی ، تهران : انتشارات جوانه رشد.

-       اولیا ، نرگس . (1388). آموزش غنی سازی زندگی زناشویی. تهران : نشر دانژه.

-       اشرفی ، فریفته. (1388). بررسی جامعه شناختی طلاق عاطفی (مطالعه موردی منطقه 6 تهران). پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

-       اعزاری ، شهلا . (1387). جامعه شناسی خانواده ؛ تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

-       حسینی ، داوود . (1389). روابط خانوادگی سالم . قم : انتشارات بوستان کتاب 6-1.

-       جعفری،عیسی.،حاجلو ، نادر.، و محمدزاده،علی.(1393). رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه های مقابله در سربازان وظیفه. مجله طب نظامی.

-       سعیدی مهر ، محمد ؛ دیوانی ، امیر. (1385). معارف اسلامی ، چاپ هشتم ، تهران : انتشارات معارف.

-       در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اهواز ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

-       ربانی،رسول.، و بهشتی،صمد.(1390). بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

-       عطاری، یوسفعلی ؛ عباسی سرچشمه ، ابوالقاسم ؛ مهرابی زاده هنرمند, مهناز. (1385). بررسی روابط ساده و چند گانه نگرش مذهبی، خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم ، سال سیزدهم ، 1: 110-93.

-       عسکری ، میترا. ، مامی ، شهرام. (1393). نقش تمایزیافتگی خود و سبک های دلبستگی در پیش بینی طلاق عاطفی. همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده طلاق شهر سقز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

-       کرامتی ، محمدرضا ؛ ولی اله ، فرزاد ؛ محسن پور ، بهرام ؛ علم الهدی ، سید حسن . (1385). تأثیر یادگیری از طریق همیاری بر تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان ، تهران : نشریه مددکاری اجتماعی، دوره پنجم ، شماره 3 : 75-49.

-       کلینکه کریس ، ال. مهارت های زندگی . ترجمه ش، محمد خانی (1381). جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : اسپند هنر.

-       هارجی ، اون.، ساندرز، کریستین.، دیکسون، دیوید. (1994). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی . ترجمه م، فیروزبخت.، خ، بیگی (1390). چاپ پنجم، تهران : رشد

-       هاپس، توماس. (1393). لویاتان . ترجمه ح، بشیریه، تهران : نی

-       نجار اصل، صدیقه. (1389). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

-       نجفلویی ، فاطمه. (1385). نقش تمایز خود در روابط زناشویی ، اندیشه های نوین تربیتی ، شماره 2 :37-27.

-       نریمانی،محمد.، ایل بیگی قلعه نی،رضا.، و رستمی،مریم.(1393). نقش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی. نشریه اسلام و سلامت.

 

-     Austin, E. J, saklofske, D. H & Egan, V, 2005. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence, personality and individual differences, 38, 547 – 558.

-     Bergin, A. E. 1991. Religiosity and mental health. American psychologist, 46 (4), 394 – 403.

-     Buss, D. M.; Shacklford, T. D. 2005. How to save a marriage: different gender strategies to save relationship, journal of personality and Social Psychology, Vol. 72, No. 2: 492 – 498.

-     Cheayoon, L., & Putnamb, R. D. (2010). Religion, social networks, and life satisfaction, American Sociological Review, 75(6): 914 – 933.

-     Clark, A. E., Lelkes, L. (2009). Let us pary: religion interactions in life satisfaction. PSE Working Papers, 4(4): 1-29.

-     Fontaine, R. G. 2008. Reactive cognition emotion. Psychology of public Health, 14: 243 – 261.

-     Gotman, J. 1994. Why marriage succeed and fail. New York: Firsde.

-     Jackson, T; guo, X. G. 2006. Conception of love among couples, journal of cross cultural psychology, 37: 446 – 451.

-     Segrin, C. 1992. Specifying the nature social skill deficits associated with depression. Human communication research, 19: 89 – 123.

-     Shiota, N; Levenson, W. 2007. Birds of a feather don’t always fly farthest: similarity in big five personality predicts more negative marital satisfaction trajectories in long – term marriage. Psychology again, 22: 666 – 675.