بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ، گروه زبان و ادبیات فارسی،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

احمد عزیزی به دلیل خلق سبک و زبانی نو و مخصوص به خود، آفرینش مضامین و
ترکیبات مبتکرانه و سرشار بودن آثارش از موضوعات اجتماعی متنوع، در میان شعرای
پس از انقلاب، چهره ای شاخص و ممتاز به شمار می آید. یکی از مهمترین موضوعات
اجتماعی مطرح در آثار عزیزی، موضوع زن و مسائل مرتبط با زنان است. هدف این
جستار آن است که با رویکردی توصیفی – تحلیلی به تبیین جنبه های گوناگون این
موضوع در گسترة آثار ادبی منظوم و منثور این شاعر می باشد. بر اساس نتایج این
پژوهش، رویکرد عزیزی به زن از سویی کاملاً متأثّر از عقاید و آموزه های اسلامی،
فرهنگ تشیع و ارزشهای انقلابی است و از سوی دیگر جنبۀ تعلیمی دارد؛ یعنی او با
بازآفرینی سیما و منزلت زن در جهان نگری و انسان شناسی اسلام و مکتب تشیع، در
هیأت جذّاب هنر و تصاویر و تلمیحات شاعرانه، کوشیده است تا نگاه جامعه به زن و
نگاه زن به خودش را با تعالیم قرآن، سیرة اهل بیت (علیهم السلام) و ارزشهای انقلاب
اسلامی منطبق سازد. او برای نیل به این هدف، از دو ابزار آموزشی الگو سازی و ایجاد
تقابل سود جسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقا حسینی، حسین و زینب زارع. ( 1389
، فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، شمارة 11 « بر اساس کفشهای مکاشفه
.328- صص 309
تحلیل زیبا شناختی ساختار آوایی شعر احمد عزیزی » .( آقا حسینی، حسین و زینب زارع .( 1389
127- فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارة 44 ،صص 101 ،« بر اساس کفشهای مکاشفه
کارکردهای هنری و بلاغی کنایه در کفشهای » .( اکبری، منوچهر و صدیقه غلامزاده. ( 1391
370- فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، شمارة 15 ،صص 351 « مکاشفه
، پژوهشنامۀ ادب غنایی، شمارة 17 « نگاهی به شعر احمد عزیزی » .( شعبانزاده، مریم .( 1390
148- صص 131
شفیعی کدکنی، محمد رضا .( 1368 ) .موسیقی شعر، تهران :نشر آگاه.
عزیزی، احمد .( 1387 ). قوس غزل) مجموعه آثار؛ غزل(، چاپ اول، تهران :کتاب نیستان.
عزیزی، احمد .( 1387 ). ناودان الماس) مجموعه آثار؛ شعر نو(، چاپ اول، تهران :کتاب نیستان.
عزیزی، احمد .( 1372 ). ملکوت تکلم، چاپ اول، تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
عزیزی،احمد.( 1387 .) طغیان ترانه،چاپ اول، تهران،کتاب نیستان.
عزیزی،احمد .( 1385 ).یک لیوان شطح داغ)مجموعۀ آثار شطح(،چاپ اول، تهران، کتاب نیستان.
روزنامۀ قدس، سوم خرداد . » 1384 ) .گفتگو با احمد عزیزی شاعر معاصر ). « ناطق، خجسته
یاکوبسن، رومن، روندهای بنیادین در دانش زبان، ترجمۀ کورش صفوی.( 1376 ).تهران :هرم.