رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان،، گروه روانشناسی، اهواز، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،گروه روانشناسی، اهواز، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه روانشناسی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان
زن یک سازمان صنعتی در شهر اهواز بود. به کمک جدول مورگان و فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه
ها از چهار پرسشنامۀ؛ گیری تصادفی ساده، تعداد 159 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده
جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر و اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی و رفتار مدنی سازمانی لی و آلن
ها از ضریب همبستگی پیرسون و استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده
ها نشان دادند که بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته
مدنی سازمانی در کارکنان زن رابطۀ مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که جو
سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی پیش بینی کننده بهتری برای متغیر ملاک یعنی رفتار مدنی سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات