نقش زن در زندگی پیامبران الهی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، گروه ادبیات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد عرفان اسلامی ، دبیر آموزش و پرورش، اهواز، ایران.

چکیده

یکی از نقش های جهانی و معنوی زنان، حضور مؤثر در زندگی
پیامبران الهی است که از این طریق بر گسترش توحید و پیشبرد
ادیان آسمانی نقش با ارزش ایفا نمودهاند. نه تنها در پرورش و
حمایت های مادی از این رسولان تلاش نموده اند که با طهارت و
پاکدامنی زمینهی مناسب جهت پیدایش این رحمت های الهی را
فراهم کرده اند. در مطالعه ی تاریخ پیامبران از آدم (ع) تا خاتم
این امر مشاهده می شود. حضرت حوا، مادر، خواهر حضرت
موسی (ع)، آسیه همسر فرعون، مادرحضرت مریم، مادر حضرت
یحیی و حضرت مریم تا حضرت خدیجه و حضرت زهرا (ع)
نمونه هایی از این زنان سرنوشت ساز در ادیان الهی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم
کتاب مقدس (عهدین). ( 1994 ). انجمن پخش کتب مقدس در میان ملل، بی جا.
ابن اثیر، عزالدین.( 1417 ). کامل ابن اثیر، بیروتا، داراحیارءالتراث العربی.
ابن حجر عسقلانی. ( 1411 ). فتح الباری، بیروت،دارالکتاب العربی.
ابن حسام الدین، علی. ( 1387 ). کنزالعمال، ترجمه علی نصیری، انتشارات مؤسسه فرهنگی
تبیان، قم.
ابن سعد، محمد بن سعد.( 1418 ). الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت،
دارالکتاب العلمیه.
ابن ماجه، محمد القزوینی.( 1975 ). سنن ابن ماجه، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
الالبانی، محمد ناصرالدین. ( 1408 ). صحیح الجامع الصغیر و زیادته، بیروت، المکتب
الاسلامی.
جوادی آملی، عبدالله. ( 1376 ). زن در آینه جلال و جمال، قم، اسراء.
حر عاملی، محمد بن الحسن.( 1391 ). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشرعیه،
بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
خوش منش، ابوالفضل. ( 1389 ). زن، سیمای زندگی در دین و اسطوره، قم، نشر ادیان.
دورانت، ویل، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی. ( 1376 ). تهران ؛ انتشارات علمی و
فرهنگی.
رسولی محلاتی، سید هاشم.( 1378 ). تاریخ انبیاء، دفتر نشر فرهنگ اسلامی .
رشیدرضا، محمد. ( 1412 ). تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفه.
شیخ صدوق، ابوجعفر محمد. ( 1402 ). الخصال، قم، مؤسسه انتشارات الاسلامی .
شیرازی، علی. ( 1377 ). زنان نمونه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی .
شیرازی، علی. ( 1378 ). زنان نمونه، چاپ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
عمادزاده، حسین. ( 1380 ). تاریخ انبیاء، تهران، نشر اسلام.
فتاحی زاده، فتحیه. ( 1387 ). زن در تاریخ و اندیشه اسلامی ، قم، مؤسسه بوستان کتاب.
مجلسی، محمد باقر. ( 1405 ). بحارالانوار، تهران، نشر اسلامیه.
محلاتی، ذبیح الله. ( 1410 ). ریاحین الشریعه، تهران، نشردارالکتب الاسلامیه.
مولوی نیا، محمدجواد. ( 1381 ). تاریخ انبیاء از خلقت آدم (ع ) تا رحلت خاتم (ص)،
قم،نشر امام عصر.
مولوی، جلال الدین محمد. ( 1388 ). مثنوی معنوی، تهران، شرکت تعاونی کار آفرینان
فرهنگ و هنر.
یعقوبی، احمد. ( 1343 ). تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، بنگاه ترجمه و
نشرکتاب.


The Holy Bible (1964), Revised Standard version, Meridian Books, Newyork, The
world publishing Company.