رابطه پذیرش اجتماعی ونقش جنسیتی(آندروژنی) با بهزیستی روانشناختی دردانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه روانشناسی، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه روانشناسی عمومی

کلیدواژه‌ها

موضوعات