بررسى موانع مشارکت زنان روستایى در فعالی تهاى تولیدى زراعى

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه مدیریت کشاورزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه کشاورزی، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه کشاورزی، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات