نقش اشتغال زنان در توسعه

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه روانشناسی، ایران

چکیده

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در این مقاله به بررسی نقش اشتغال زنان در توسعه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسحاقی، حسین، (شهریور1383).موانع، راهبردها و آسیب های مشارکت زنان، ماهنامه رواق اندیشه، سال چهارم.
اسحاق حسینی ، سید احمد،(1382). مجموعه مقالات زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار، (تهران: برگ زیتون ) ، صفحه 185-190.
الوانی، مهدی ، ضرغامی فرد، مژگان (1380). نقش زنان در توسعه، مجله تدبیر، شماره 113.
امینی زاده، محمدرضا(1384) .جایگاه اخص و ممتاز زن، شرکت چاپ و نشر بین المللی وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر.
تورکینگون ،کارل ، زنان شاغل ،ترجمه شیرین خلدی ثابتی (1378).مشهد ،نشرنیکو.
حاجیانی  ،  هادی (1385). بررسی اشتغال زنان در دوران زناشویی، انتشارات بهنامی، تهران .
سفیری، خدیجه،(1382). اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و نوع مشاغل، مجموعه مقالات زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار، (تهران: برگ زیتون) ، ص167- 168.
صادقی ،مسعود،عمارزاده،مصطفی(1383).تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان،تهران،نشریه پژوهش زنان،مرکز مطالعات وتحقیقات زنان دانشگاه تهران.
غفاری ، غلامرضا (1384). زنان و توسعه اجتماعی ، مجله حقوق زنان ، شماره 10، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم، تهران.
فرضی، زهره ، رنجبر، مسعود(1385).زن در قوانین و مقررات ایران، انتشارات مسعود رنجبر و زهره فرضی، تهران.
کار،مهرانگیز،(1379).زنان دربازار کارایران، تهران، روشنگران ومطالعات زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
مدنی پور ،نادیا (1385). پیام زن ،ش173، انتشارات پیام زن، قم.
موسوی خامنه، مرضیه،(1371). زنان در فرایند توسعه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
موحدی،بهناز،(1380).زنان،توسعه وتعددنقشها،تهران،انتشارات برگ زیتون.
نوروزی،لادن،(1382).تاثیر تحصیلات عالی بر نرخ مشارکت وعرضه نیروی کار در زنان،تهران،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،چاپ اول.
هاشمی،سید احمد(1388).مقاله زن محور توسعه پایدار جامعه، www.Dr-Hashemi.com