تحلیل روان شناسی ویژگی حسادت در زنان با تکیه بر داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، ایران.

چکیده

کتب کلیله و دمنه و مرزبان نامه از  جمله قصه های قرن ششم و هفتم هجری قمری در ایران می باشند؛ یکی از شخصیت های مهم در قصه های این کتب، شخصیت زنان است که ویژگی های مختلفی از جمله حسادت به آن  نسبت داده شده است. از سویی دیگر روان شناسی زنان، ضمن توجه به جنبه های مختلف شخصیت زنان، مسئله ی حسادت در شخصیت را مورد بررسی قرار داده است، در این مقاله ضمن ذکر قصه های مربوط از کلیله و دمنه و مرزبان نامه و تحلیل دیدگاه پدیدآورندگان آن ها، با دیدگاه علمی و روان شناختی ویژگی حسادت در شخصیت زنان مورد تطبیق و تحلیل قرار  گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، حبیب. (1382) . روان شناسی اجتماعی،  دانشگاه شیراز، شیراز،

بهار، ملک الشعرا. (1381).  سبک شناسی، ج2، انتشارات زوار، تهران.

پیز ،آلن- پیز، باربارا. زنان و مردان با هم برابرند ؟ اصلا چنین نیست،  ترجمه ی  بیژن و پگاه پایدار(1384)، انتشارات افکار، تهران،

دی آنجلس،باربارا. (1383). راز هایی در مورد زنان، مترجم: هادی ابراهیمی ، تهران، نسل نو اندیش، چاپ دوم.

دی آنجلس، باربارا.(1383). رازهایی در مورد مردان، ترجمه ی نسرین گلدار وآرمانوش باباخانیاس، تهران، پویان، چاپ پنجم.

شولتز ، دوان . (1384) . نظریه های شخصیت .  ترجمه ی یوسف کریمی ، فرهاد جمهری ، سیامک نقش بندی، بهزاد گودرزی ، هادی بحیرایی، محمد رضا نیکخواه ،تهران، انتشارات ارسباران ، چاپ پنجم.

گنجی ، حمزه. (1379). روان شناسی عمومی، تهران، بعثت ، چاپ سیزدهم.

نصرالله منشی. (1384).کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی ، تهران، امیرکبیر، چاپ بیست و هفتم.

میر صادقی ، جمال. (1376). عناصر داستان، تهران، سخن ، چاپ سوم.

وراوینی ، سعدالدین . (1387). مرزبان نامه،  به کوشش دکتر خطیب رهبر، تهران، عقیل، چاپ دوم.

هندلی ، جین- رابرت هندلی. (1384). نگرانی های زنان، ترجمه ی هایده وهاب زاده، تهران، آسیم.

هورنای، کارن. (1384). روان شناسی زنان،  تهران، مترجم : سهیل سمی، انتشارات شمشاد، چاپ سوم.