زن از دیدگاه «می زیاده»

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

2 گروه زبان عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

3 گروه زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

چکیده

بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی جوامع عربی در حال حاضر مدیون متفکران و روشنفکرانی است که در قرن های اخیر زندگی می‌کردند.آنها با توجه به اطلاعی که از جهان غرب در زمینه مسائل اجتماعی بدست آورده بودند با مسائل اجتماعی جوامع مذهبی و سنتی خویش درآمیخته و خواستار اعمال آنها در جامعه خود شدند. از جمله آن مسائل اجتماعی، مسأله زن و مطالبات زنان بود. در میان روشنفکران عرب، شاعر و نویسنده وجود داشت. زنان نیز در میان آنها حضور داشتند. امّا در این میان چیزی که در خور توجه است این بود که مسائل زنان از زبان یک زن طرح می شد. پس چه کسی می‌تواند در آن دوران بهتر از «می‌زیاده» باشد که دیدگاه های اعتدال گونه اش معروف است؛ لذا بررسی آن اندیشه ها نیز در نوع خود از اهمیت برخوردار است. می‌زیاده زنی بود که به مسائل مختلف اجتماعی با عینک یک مصلح اجتماعی نگاه می‌کرد و زن را به عنوان یک زن در نظر می‌گرفت لذا بسیاری از دیدگاه‌های وی در این زمینه از دایره عقل بیرون نرفته و به وادی احساسات وارد نشده است. این مقاله به تبیین دیدگاه‌های «می‌زیاده» در مورد زن با شیوه تحلیل محتوا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الفاخوری، حنّا،(1986)، الجامع فی التاریخ الادب العربی (الادب الحدیث)، دار الجیل، بیروت، ط. الاولی.

الطهطاوی، رفاعة، (1973)، الاعمال الکاملة، محمد عاروی، الموسسة العربیة، بیروت.

الوادی، هبة،( 1956)، می زیادة بین ادبیات العرب قدیماً و حدیثاً، پایان نامه ارشد دانشگاه آمریکایی بیروت › فریران.

امین، قاسم، بی تا(فاقد سال)، الاعمال الکاملة، تحقیق محمد عماره،دار الشروق، مصر.

امین، قاسم،(1976)، تحریر المرأة، دراسة و تحقیق محمد عماره،الموسسة العربیة، بیروت.

امین، قاسم، (1976)، المرأة الجدیدة، دراسة و تحقیق محمد عماره،الموسسة العربیة، بیروت.

پاملا، اوت و والاس، کلر، (1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، نشر نی، تهران.

پزشکی، محمد،(1384)، صورت بندی زنان در جهان اسلام، فصلنامه کتاب زنان ش 30، سال هشتم.

توفیق زیدان، جوزیف،( 1996)، الاعمال المجهولة لمی زیادة، منشورات المجمع الثقافی، ط. الاولی.

زیادة، می،(1913)، سوانح فتاة، موسسه نوفل، بیروت.

زیادة، می، (1980)، وردة الیازجی، موسسه نوفل، بیروت،، ط. الثانیة.

زیادة، می، (1983)، عائشة تیمور، بیروت. لبنان، موسسه نوفل، م، ط. الثانیة.

زیادة، می،(1983)، باحثة البادیة، بیروت. لبنان، موسسه نوفل، م، ط. الثانیة.

زیادة، می، (1983)، کلمات و اشارات، بیروت، ج2، بیروت، موسسه نوفل، م.

عبده، محمد، (1972)، الاعمال الکاملة، دراسة و تحقیق محمد عماره، الموسسة العربیة، بیروت.

عزالدین، یوسف،(1960)، الشعر العراقی الحدیث و التیارات السیاسیة و الاجتماعیة، دار المعارف، مصر.

عواد، سیمون، (1981)، من ادب می زیادة، دار عواد للطباعة و النشر، م.

فتوح، عیسی،(1994)، ادبیات عربیات، منشورات جمعیة الندوة الثقافیة التاثیة، دمشق،ط. الاولی.

نیازی، شهریار و همکاران،(1386)، زن در شعر جمیل صدقی زهاوی، مجله پژوهش زنان، دوره 5 شماره1.

یاسین، بوعلی، (1998)، حقوق المرأة فی الکتابة العربیة منذ عصر النهضة، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق.