مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت MBA- دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات میان کارمندان زن و مرد
شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بوده ، که بر اساس جدول مورگان تعداد 169 نفر با روش تصادفی
ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای بکار گرفته شده به منظور جمع آوری داده ها دو پرسشنامه
مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای بود
که برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. بر
اساس نتایج بدست آمده بین زنان و مردان از نظر مدیریت دانش تفاوت معنی دار مشاهده شد )
در حالیکه از نظر تکنولوژی اطلاعات بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود .F=14/64 , p≤0/001)
نداشت . میانگین نمرات مدیریت دانش بین زنان بالاتر از مردان بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات