تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

کارآفرینی زنان از مباحثی است که به منظور حل معضل بیکاری زنان در ده های اخیر مورد توجه
دولت مردان و مسئولان کشور قرار گرفته است. اگرچه در گذشته بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان و مردان
تفاوتی قائل نبودند ولی با توجه به تفاوت های شخصیتی و شناختی بین زنان و مردان، محققان به تدریج بین
عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان و مردان تفاوت قائل شدند. با توجه به این که صنعت پوشاک یزد یکی از
قدیمی ترین صنایعی است که زنان توانایی خود را در آن به نمایش گذاشته اند، در این مقاله بر آنیم که عوامل
درونی و بیرونی مؤثر بر فعالیت های کارآفرینانه زنان را شناسایی کرده و ارتباط آن ها با یکدیگر و همچنین
تأثیرگذاری این عوامل را مورد مطالعه قراردهیم. بدین منظوراز پرسشنامه محقق ساخته حاوی 55 سوال
استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی است که در صنعت پوشاک یزد مبادرت به
اقدامات کارآفرینانه کرده اند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده
است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، شناختی و الگوی نقش که جزء عوامل درونی
هستند ارتباط خطی مستقیمی با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. همچنین عوامل بیرونی شامل مؤلفه های
سازمانی و فرهنگ اجتماعی ارتباط خطی مستقیم ولی مؤلفه های محیطی شامل سطح دسترسی به منابع و
سطح پویایی محیطی ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. نکته قابل
توجه نقش تعدیل گرانه ای است که سطح پویایی محیطی و سطح دسترسی به منابع بر روابط دیگر متغیرها با
کارآفرینی زنان نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-احمدپور داریانی، محمود .کارآفرینی :تعاریف، نظریات، الگوها، فصل اولانتشارات شرکت
،26- پردیس 57 ، تابستان) .( 1379 ) صص( 1
-آراستی، زهرا( 1385 ) .، زنان کارآفرین ایرانی؛ساختارهای فرهنگی -اجتماعی موثر در ایجاد کسب
وکارهای زنانه، مجله پژوهش زنان ،دوره 4 ،شماره 1 و 2، صفحات 93 تا. 120
-آراستی، زهرا،( 1381 ) ، طراحی و تبیین الگوی راه اندازی فعالیت کار آفرینانه توسط زنان و دختران
دانشگاهی ایران، ، موجود در سایت
: www.wenet.ir/index.php?option=com_content&task=view&id
-جواهری، فاطمه( 1383 )، موانع کارآفرینی زنان:بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در
ایران،مجله جامعه شناسی ایران،دوره پنجم،شماره. 2
-زارع احمدآبادی، حبیب،( 1387 ) ، " مدل فرایندی چند بعدی کارآفرینی شرکتی )مطالعه موردی :
بنگاههای کوچک و متوسط استان یزد"(، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
-گلرد، پروانه .( 1383 ) .طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان درایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه
آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات.
- Aldrich, H.E., Carter, N.M. and Ruef, M. (2002), “With very little help from their friends:
gender and relational composition of nascent entrepreneurs’ startup teams”, in Bygrave, W.D.,
Brush, C.G., Davidsson, P. et al. (Eds), Frontiers of Entrepreneurship Research 2002,
- Antoncic, Bostjan – Hisrich, Robert D. (2001) Intrapreneurship: Construct refinement and
crosscultural validation. Journal of Business Venturing, Vol. 16, No. 5, 495–527.
- Buttner, H. and Moore, D. (1997), “Women’s organizational exodus to entrepreneurship: selfreported
motivations and correlates with success”, Journal of Small Business Management,
Vol. 35 No. 1, pp. 34-47.
- Covin, J &Slevin, D. (1991) A conceptual Model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship
Theory and Practice, Fall: 7-25.
- Fry, F.(1993). Entrepreneurship: A Planning Approach, Englewood Cliffs NJ.
- Gartner, W. (1989), Who is an Entrepreneur? Is The Wrong Question?. Review of
Entrepreneurship Theory And Practice,13(3), pp. 47-64.
- Gattiker, U.E., Larwood, L (1990), "Predictors for career achievement in the corporate
hierarchy", Human Relations, Vol. 43 pp.703-26.
- Hornaday, J.A. and Aboud, J. (1971), “Characteristics of successful entrepreneurs”, in Mancuso,
J. (Ed.), The Entrepreneur’s Handbook, Artech House, Deadham, MA, 1971, pp. 49-61.
- Hornsby, J.S. Kuratko, D.F. and Zahra, S.A. (2002). Middle managers’ perception of the internal
environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of
Business Venturing, 17:253-273.
- Lavoie, Dina. (1995); Froum sur I entrepreneurhip feminine quebecois, mentreal, Ecoledes
Hautes Etudes Commerciales Montral.
- Lerner M., Brush C.G., Hisrich r. D.( 1997), Israel Women Entrepreneurs: An Examination of
Factors Affecting Performance , Journal of Business Venturing, vol. 12, pp. 315-339
- Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to
firm performance: the moderating role of environment and industry life cycle. Journal of
Business Venturing, 17, 429-451.
- Mattis , Mary C., (2004), “Women entrepreneurs: out from under the glass ceiling”,Women in
Management Review Volume 19 · Number 3 ·pp. 154-163.
- McClelland, D.C. (1961), The Achieving Society, Van Nostrand, Princeton, NJ,
- McClelland, D.C. (1987), “Characteristics of successful entrepreneurs”, Journal of Creative
Behavior, Vol. 21, pp. 219-33.
- Naman, J.L., Slevin, D.P. (1993), "Entrepreneurship and the concept of fit: a model and
empirical tests", Strategic Management Journal, Vol. 14 No.2, pp.137-53.
- Orhan, Muriel; Scott, Don, (2001), “Why women enter into entrepreneurship: an explanatory
model” women in Management Review Vol, 16. No: 5, pp: 232-243.
-Rodermund, E. & Vondracek, F. W. (2002). Occupational dreams, choices and aspirations:
adolescents´entrepreneurial prospects and orientations. Journal of Adolescence, 25, 65-78.
- Sandor, Richard L; Skees, Jerry R;( 1999) "Market for Emissions," Trading the Future, Official
Publication of the Futures and Options Association
Zahra, S. & Covin, J. (1995) Contextual Influence on the Corporate ntrepreneurship-Performance
Relationship. Journal of Business Venturing, 10: 43-58
- Zahra, Shaker A; Garvis, dennis m;(2000), “international corporate Zapalska, A.: A Profile of
Woman Entrepreneurs and Enterprises in Poland, Journal of Small Business Management
35(4), 76–82.
- Lee, Jean, (1996), Incentives for women entrepreneurs in Singapore. Women in Management
Review Volume 11, Number 2 , pp. 18–29.
- McClelland and Janine Swail, Jim Bell, Patrick Ibbotson, (2005), “Following the pathway of
female entrepreneurs A six-country investigation”,International Journal of Entrepreneurial
Behaviour & Research, Vol. 11 No. 2, pp. 84-107.