زنان و مشارکت سیاسی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز ، گروه تاریخ، اهواز ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان ، گروه علوم سیاسی، اهواز ، ایران.

چکیده

مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی جوامع در سطوح مختلف همواره از سوی پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. مشارکت سیاسی زنان در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی به شیوه های مختلف صورت پذیرفته است که نقش قابل توجهی در سیرتحولات تاریخی ایران داشت. زنان در ایران بین دو انقلاب مذکور، با توجه به بسیاری از موانع برخاسته از جامعه، سنت، فرهنگ و...ازجایگاه والایی درارتقاء پارامترمشارکت سیاسی نسبت به تحولات تاریخی برخوردار بوده اند و برای تاثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی جامعه خویش به شیوه های گوناگون در جهت ایفای نقش سیاسی اجتماعی پرداختند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آل غفور، محمدتقی،کاشف الغطا، فاطمه(1388) تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران، فصلنامه علمی ترویجی بانوان شیعه، سال ششم، شماره بیستم.
- ابرکرامبی، نیکلاس، استفان، هیل، برایان، ترنر(1367) فرهنگ جامعه شناسی،مترجم: حسن پویان، تهران : انتشارات چابخش.
- احمدی، پگاه(1384) شعر زن از آغاز تا امروز،تهران:انتشارات چشمه،چاپ اول
- ارسطو، سیاست، مترجم حمید عنایت(1371) تهران:انتشارات انقلاب اسلامی.
- بابایی راد، بیتا، حاتم پور، شبنم(1389) زن و تحولات سیاسی از قرن 7 تا پایان دوره پهلوی، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ششم، ص 53-37.
-بامداد، بدرالملوک(1374) زن ایرانی از مشروطیت تا انقلاب سفید،تهران:ابن سینا.
- بشیریه، حسین(1370) جامعه شناسی:نقش نیروهای اجتماعی درزندگی سیاسی،تهران:نشرنی.
- بشیریه، حسین(1372) مشارکت سیاسی زنان،مجموعه مقالات درسمینار مشارکت زنان، تهران اموراجتماعی، استانداری تهران.
- پایدار، پروین(1379) زنان در فرآیند سیاسی ایران در قرن بیستم،مترجم: شهرام زرندار، تهران: جامعه ایرانیان.
- پورشهرام، سوسن(1387) پژوهشی نودرشعر فروغ فرخزاد،فصلنامه تخصصی بهارادب،تهران:سال اول، شماره دوم،زمستان.
- حافظیان، محمدحسین(1380) زنان و انقلاب:داستان ناگفته ها،تهران:اندیشه برتر.
- رحمانی، فاطمه(1388) بررسی جایگاه  زنان زندانی سیاسی عصر پهلوی.
- رضوی الهاشم، بهزاد(1388) تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرایندتوسعه سیاسی-  اجتماعی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی،شماره بیست ویکم.
- سجادی، عبدالقیوم (1379) مبانی فقهی مشارکت سیاسی،فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،سال دوم.شماره هشتم..
- ساناساریان، الیزا(1384) جنبش حقوق زنان درایران،ترجمه: نوشین احمدی خراسانی، تهران :اختران.
- شاهسون، پریچهر(1389) بررسی مقایسه ای مشارکت زنان، فصلنامه سیاسی- اقتصادی، شماره164 -163.
- صدیقی، علیرضا(1388) بوم گرایی وتاثیرآن بر ادبیات داستانی معاصرایران 1357-   1320، فصلنامه علمی- پژوهشی زبان وادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، شماره پانزدهم.
- عالمی، خدیجه(1381) فصلنامه شمیم یاس،شماره یازدهم.
- عبدالحسین، ناهید(1372) نقش زنان در توسعه، تهران: انتشارات روشنفکران.
- قبادی، حسینعلی،آقاگل زاده، فردوس، دسپ،  سید علی(1388) تحلیل گفتمان غالب داستان سووشون سیمین دانشور،فصلنامه نقد ادبی،دانشگاه تربیت مدرس،سال دوم،شماره ششم.
- کدی، نیکی(1385) نتایج انقلاب ایران،ترجمه:مهدی حقیقت خواه،تهران:انتشارات ققنوس.
- کراچی، روح انگیز(1374) اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه،تهران دانشگاه الزهرا،چاپ اول.
- گلدستون، جک(1387) مطالعات نظری،تطیبقی وتاریخی در باب انقلاب ها، ترجمه: محمدتقی دلفروز،تهران: انتشارات کویر، چاپ دوم.
- مصفا، نسرین(1375) مشارکت سیاسی زنان درایران،تهران: وزارت خارجه.
- معتضد، خسرو(1379) کسری.نیلوفر،سیاست و حرمسرا، تهران:انتشارات علمی،جلد اول.
- ملک زاده، اکبر(1376) بررسی مکتب فمنیسم، فصلنامه تحقیقات فرهنگی وزارت و ارشاد، شماره ششم.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر(1935) جلد سوم، الناشر مکتبه المعارف البیروت اسماعیل بن عمر بن کثیر القریشی ابوالفداء.
   
-Mehretra, apama. (2005). genderand legislation in  america and Caribbean, Journal American Political Science Review.