مقایسه هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد بومی و غیربومی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور گتوند، گروه روانشناسی تربیتی، گتوند، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روانشناسی ، اهواز ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد  بومی و غیر بومی انجام شده است. نمونه مورد بررسی 100 نفر دانشجوی دختر کارشناسی  ارشد بومی و غیر بومی (50 نفر بومی و  50نفر غیر بومی) بود که به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش، از نوع علی-مقایسه ای می باشد و در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل وواریانس ( MANOVA) استفاده شده است. یافته‌ها نشان دادند که  هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد غیر بومی بیشتر از دانشجویان دختر بومی و سلامت روان دانشجویان دختر بومی بهتر از دانشجویان دختر غیر بومی است. به طور کلی، بین دانشجویان دختر کارشناسی بومی و غیر بومی از لحاظ هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سلامت روان تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باوی، سعید (1383). رابطه بین خودبیمارانگاری با حمایت اجتماعی در بین زنان و مردان شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.
پایندان، طیبه (1389). مقایسه  تاب آوری، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش  آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی- اقتصادی. پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
حسینی، حمزه و موسوی، میرحسین (1383). مقایسه وضعیت سلامت روانی دانشجویان کارآموز پزشکی و پیراپزشکی. مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی گرگان. سال ششم، شماره 13، 101-107.
حیدرئی، علیرضا، احتشام زاده، پروین، مرعشی، ماندانا(1389) رابطه شدت بی خوابی، کیفیت خواب، خواب آلودگی و اختلال در سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دختران، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال اول، شماره چهارم، ص 76-65.
حیدری خواه، راضیه (1390) مقایسه دانش آموزان دبیرستانی دختر دارای مادران با سبک های فرزندپروری متفاوت از لحاظ دلبستگی به مادر، خودکارآمدی، احساس تنهایی و عملکرد تحصیلی در شهرستان خرم آباد. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
رحمانپور، لیلا.(1384). فرایند تیم سازی در سازمانها.  ماهنامه علمی - آموزشی تدبیر ، سال 14 ، شماره 131.
سادوک، بنیامین و سادوک، گرب (2007). خلاصه ی روانپزشکی: علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی. ترجمه ی فرزین رضاعی (1389). تهران: انتشارات ارجمند.
عباسی زاده، زهرا ( 1389). هوش فرهنگی؛ سازگاری با ناهمگون‌ها. ماهنامه تدبیر.
عندلیب، مازیار (1390). بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی، سبک های دلبستگی، باورهای غیرمنطقی، هوش هیجانی و ابزار وجود با احساس غربت در دانشجویان غیر بومی در دانشجویان غیر بومی دانشگاه شهید چمران. پایانامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدچمران اهواز.
نعامی، عبد الزهرا (1388). رابطه ی بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله ی مطالعات روان شناختی، دوره ی  پنجم ، شماره ی سوم، پاییز 1388.
یعقوبی، ابوالقاسم، فرهادی، مهران، قنبری، نیک زاد و کاکابرایی، کیوان (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی با احساس غربت و سلامت عمومی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال نهم، شماره 3، 151-135.
 
Andrews,  B., Wilding, J. M. (2004). The relation of depression and anxiety to life-stress and achievement in student. Br Journal Psychol, 95 (4), 509-521.
Benn, L.,  Harvey.  J.  E., Gilbert. P., &  Irons. C.  (2005). Social rank, interpersonal trust and recall ofparental rearing in relation to homesickness. Personality and individual differences.  8(38), 1813-1822.
Breso, E, Salanova, M & Schoufeli, B, (2007). In search of the third dimension of Burnout, Applied psychology, 56 (3), 460-472.
Bruce, S. P. (2009).  Recognizing stress and avoiding burnout. Currrents in Pharmacy Teaching and Learning, 1(1), 57-64.
Elhageen, A. M. (2004). Effect of interaction between parental treatment styles and peer relation in classroom on the feeling of lonlineess among deaf children in Egyptian schools. Unpublished M.D Dissertation, Eberhard-Karls- University.
Earley, P.C., & Ang, s. (2003). Cultural Intelligence : indivisual interactions across cultures. Stanford , CA . Stanfors Business Books.
Earley, P.C., & Peterson, S. R. (2004). The elusive cultural chameleon : “cultural intelligence as a new Approache to intercultural training for the global manager”. Academy of Management Learning and Education , 27 (3) ,76 – 84.
Kreutz, G., Ginsborg, J. & Williamon, A. (2009). Health-promoting behaviours in
conservatoire students. Higher Education Research and Development, 26 (1) ,47 – 60.
Mendersheid, R., Ryff, C., Freeman, E., Mckinight. R., Dhingra, s., & Strine, T. (2010). Evolving definitions of mental illness and wellness. Preventing Chronic Disease, 7, 1-6.
Moneta, G. B. (2011).  Need for achievement, burnout, and intention to leave: Testing an occupational model in educational settings. Personality and Individual Differences, 50(2), 274-278
Retteck., S.L. (2003). The mental health of student in higher Education. Journal of Psychology. 5(4), 80-89.
Salmela-Aro, K., & Naatanen, P. (2005). PPI: Nuorten kouluuupumus-mentelma. Adolescenta school burnout method, Helsinki, Finland, Edita.
Toppinen-Tanner, S., Ojaarvi, A., Vaananen, A., Kalimo, R., & Jappinen, P. (2005).  Burnout as a predictor of medically certified sick-leave absences and their diagnosed causes. Behavioral Medicine, 31, 18-27. 
Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007).  Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality & Individual Differences, 43(6), 1529-1540.