نقش دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، گروه مدیریت، بندر انزلی ، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی،گروه مدیریت، بندر انزلی ، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس ، گروه مدیریت دولتی، چالوس ، ایران.

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان شهرستان بندر انزلی بوده است. بمنظور تعیین پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد از نظرات تعداد 110 نفر، از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته، با ضریب پایایی 84/0، در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی، استفاده و سپس به استخراج مدل معادله ساختاری با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر پرداخته شد. نتایج تحلیل های انجام شده حاکی از آن است که در هر چهارمتغیر اصلی امور آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اتفاق نظر هست که دانشگاه آزاد، تأثیر مثبتی بر روی وضعیت زنان گذاشته است. تأثیر این عوامل به ترتیب اهمیت عامل اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آذر، عادل (1373). تبیین آماری فرضیات در پژوهش‌های مدیریتی و رفتاری.  دانش مدیریت.  (26). صص (39-28).
- اسدی، علی(1385). مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی. نشریه مدیریت دولتی. (14).
- الوانی، سید مهدی(1378). دانشگاه آزاد اسلامی ضرورتی در عصر مدیریت گرایی. مجله توان دانایی.(6). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
- الوانی، سیدمهدی، کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ (زمستان 1389)، مدیریت توسعه، تهران: انتشارات صفار.
- اداره تحقیقات و برنامه ریزی (1384). آشنایی با تکنیک تحلیل پوششی داده و کاربردهای آن. مجله بانک ملی ایران. شماره114. صص9-7.
- امیریان زاده،  مژگان (1383) نظام آموزش عالی و توسعة علمی، مجموعه مقالات همایش منطقه ای نهضت تولید علم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
- بازرگان، عباس و دیگران (1377). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
- بریری، ناهید (1383). مجموعه مقالات همایش نقش زنان در توسعه پایدار. وزارت آموزش و پرورش. معاونت آموزش و پرورش عمومی.
- حسن زاده، رمضان(1384). بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی، فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی زنان شهرستان ساری از دیدگاه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ساری:  دانشگاه آزاد اسلامی.
- حسین زاده سلجوقی، محمد جواد (1385). ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان. موجود در سایت: www.imi.ir.
- خوی نژاد، غلامرضا و همکاران (1379). مقایسه نگرش شهروندان و مدیران اجرایی شهرستان تربت جام در مورد اثرات دانشگاه آزاد اسلامی بر تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این شهر، تربت جام: دانشگاه آزاد اسلامی.
- سلطانی تیرانی، فلورا (1378). کاربرد تجزیه وتحلیل علی در پژوهشهای علوم اجتماعی و رفتاری همراه با معرفی نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- شادی طلب، ژاله(1381). توسعه و چاشهای زنان ایران. تهران: نشر قطره.
- ظهوری، قاسم (1378). کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت. تهران: انتشارات میر.
- علیزاده، مرجان(1389). نقش اشتغال زنان در توسعه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره پنجم، ص 59-49. 
- کیاکجوری، کریم ، رودگرنژاد، فروغ (1385)، ارائه الگوئی مفهومی از نقش زنان در فرایند توسعه، مجموعه مقالات همایش ملی چالشهای فراروی مدیریت در نظامهای آموزشی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران.
- معمارزاده، غلامرضا، کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ (1390)، تحلیل استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه استراتژی های مناسب، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های مدیریت، سال بیست و دوم شماره 88، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صص 54- 39 .
- هومن، حیدرعلی(1381)، استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پارسا. صص: 412-409.
 
-Bergen, V. et al (2004). Balanced  scorecard for small business. www.google.com.
-Conca, F. J. & et al (2004). Development of a measure to assess quality management in ertified firms. European journal of operational research. (156), pp. 683-697.
- Cronbach, L. J (1951). Coefficient alpha and the internal structure of test. Psychometricka.(16). pp. 297-334.
-Duncan, W. Ginter, P M; Rucks, A C and Jacobs, T D (1988). Intrapreneurship and  Reinvention of the Corporation, Business Horizons. May & June, pp. 16-21.
- Dundar, H, Haworth, J (1999). Improving womens access to higher education. A review of the world bank division population and human resources department the world bank. Pp 1-75
- Feldman, D. C (2004). The devil is in the detail: converting good research into publishable articles. Journal of management. (30)(1). pp. 1-6.
- Hoyle, R.H., Structural equations modeling: concepts. Issues, and Applications, Thousand Oaks, CA: sage, 1995.
- Hair, J. F. & Anderson, R. E. & Tatham, R. L. & Black, W. C (1998). Multivariate data analysis. Prentice Hall International Inc. Upper Saddle River. NJ.
-Lopes, A. L. M. & Lanzer, E. A (2001). Data envelopment analysis- DEA and fuzzy sets to assess the performance of academic departmans: A case study at Federal University of Santa Catarina – UFSC, Pesquisa Operational. 22(2). PP. 217-230.
-Miranda, G. V (1994). Education and female force participation in industrializing countries. In the International Encycloedia of Education. 2 Ed. Vol 2. pp 1666-1671.
- Nunnally, J. C (1978). Psychometric theory. Second ed., McGraw-Hill. New York.
-Parker, C(2000). Performance measurement. The journal available. (49)(2).
- Peterson, R. A (1994). A meta-analysis of cronbach,s coefficient alpha. Journal of consumer research. (21). pp. 381-391.
- Van de ven, A. & Ferry, D (1979). Measuring and assessing organizations. John Wiley. New York.