تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) ،گروه روانشناسی عمومی، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان(اصفهان)، گروه روان شناسی، اصفهان، ایران.

3 دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان(اصفها ن) ، گروه روان شناسی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 90-1389بود. نمونه آماری30 نفر از دانش آموزان برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه کنترل بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش به مدت  نه جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت.در حالیکه این مداخله بر روی گروه کنترل  صورت نگرفت.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هوش معنوی بود. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آقاجانی مریم( 1382) بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 - خالصی، عباس، علیخانی، سیامک (1382) مدرسه مروج سلامت، تهران، معاونت تربیت بدنی و تندرستی. وزارت آموزش و پرورش، دفتر پیشگیری.
  - رمضانخانی، فاطمه( 1385) بررسی اثر بخشی مهارت های زندگی بر سلامت روان و باورهای غیر منطقی در   دختران دانش آموز مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.  
- سیف علی اکبر( 1371) روانشناسی پرورشی. تهران : انتشارات آگاه.
- شاملو، سعید(1381) بهداشت روانی. انتشارات رشد.
- صیاد طلایی، اعظم( 1388) بررسی رابطه هوش معنوی با اخلاق ورزشی بین ورزشکاران نخبه هندبال، واترپلو، بسکتبال و کاراته در باشگاههای اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی.
- عبدالله زاده، نگین (1385)راهنمای آموزش مهارت های زندگی. تهران : سازمان بهزیستی کشور.
- مهرابی زاده هنرمند، مهناز، گراوند، لیلا، ارضی، سوره(1389) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب و پرخاشگری همسران شهداء، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال اول، شماره اول، ص 16-3.
- ورزنده، مهتاب( 1385) تأثیرآموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب، ‌پرخاشگری، افزایش سازگاری اجتماعی و ابراز وجود دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات اهواز.
- وست، ویلیام ( 1383) روان درمانی و معنویت. ترجمه سلطانعلی، شیر افکن و شهریار، شهیدی،تهران: اتشارات رشد.
 
Amram,J. Yosi.(2005). Intelligence beyond IQ:The contribution of emotional  spiritual intelligences to effective business leadership and, Institune of Tran Psychology.       
Botvin, G.J.Grriffin ,K.&Nickols ,D.(2006).Preventing youth violence and delinquency through a universal school-based prevention approach.Prevention Scince,7.PP.403-40    Elkins, M.& Cavendish, R.(2004).Developing a plan for  pediatric spiritual car. ,Holistic Nursing Practice 18 (4) ,PP.179-186.
Elkins  M.& Cavendish  R(2004)Developing a plan for pediatric spiritual car. ,Holistic Nursing Practice 18 (4) ,PP.179-186.
Emmons ,R.A.(2000). Is spirituality an  intelligence ? Motivation, cognition and the     psychology of ultimate concern.The International Journal for the Psychology of Religion.10 (1),3-26.                                                                                 
George,M.(2006).Practical application of spiritual intelligence in the work place Human Resource  Management International ,Digest Journal ,14(5).3-5.
Jamcs ,W.(1977).The varieties of religous experience Astudy in human nature. Charlottesville, USA. Electronic text center ,University of Virginia library.     
King , D.B. (2007). The Spiritual intelligence Project Trent University,Canada.www.dbking.net Spiritual intelligence.                       
Mc Mullen. B. (2003). Spiritual Intelligence; www.Studentbmj.com.
Mc sherry , W.;Druper , P. & Kendrick , D.(2002).The construct validity of erating scale Designed to assess spirituality and spiritual care, International Journal of Nursing Studies 39(7) (2002) , PP. 723-734.
Sisk, D. A. (2001). Spiritual intelligence : Developing higher Buffalos. New York Creative Education Foundtion Press.Smith ,S.(2004) Smith ,Exploring the interaction of emotional Intelligence and Spirituality.Traumatology 10(4)(2004),PP.231-243.
Smith  S(2004) Exploring the interaction of emotional Intelligence and Spirituality.Traumatology 10(4).2004.PP.231-243.
Sue Yeung,M,(2007).Examining the Relationship the  Relationship Between problem–solving Depression and General of Clinical Nursing volume [6] issue 2page 344.
Vaughn, F. (2003). Wath is spiritual intelligence?. Journal of humanistic psychology.42,(2).
Wenzel,V.,& Weichold,K.,&Rainer.K.(2009).The life skills program IPSY:Positive influence on school bonding and prevention of substance misure.Journal of Adolescence ,(32).1391-1401.
Wigglesworth ,c.(2004). Spiritual intelligence and why it matters.www.consciouspursuits.com
Wolman ,R.N.(2001).Thinking With Your soul : Spiritual Intelligence     and why it matters.New York: Harmony Book.
Zohar,D.& Marshall,I.(2000).SQ - Spiritual Intelligence the ultimate intelligence.London :Bloombury.