نگاهی به زنان حماسی و اسطوره ای ایرانی و یونانی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 * دانشگاه پیام نور آبادان، گروه زبان و ادبیات فارسی، آبادان، ایران

2 دانشگاه پیام نور آبادان، گروه مدیریت، آبادان، ایران.

چکیده

هر چند در هر موضوعی نقش و تاثیر زن بی اهمیت نبوده است اما از آن جهت که رویکرد اسطوره ها و حماسه ها نشان بر یکسویه بودن نقش و تاثیر مرد در رویدادها بوده است؛ از این سوی می بایست با نگاهی ژرفکاوانه به این موضوع پرداخت. در ساختار هر اسطوره ای زن دارای موجودیتی خاص و گاه بعنوان ایزدبانو مورد احترام وستایش قرار می گرفته است؛  که اطاعت از این نوع زن الزامی بوده است.تا آنجا که گاه موجب رخدادهای  مهم و تاثیر گذار در ملت ها و حکو مت ها شده است.در این مقاله به بررسی نقش زن در اسطوره های حماسی  و تطبیق زنان اسطوره ای و حماسی ایران با یونان پرداخته  شد و میزان تاثیر پذیری زن درحماسه ها مورد کاوش قرار گرفت. و این نتیجه گرفته شد : زن ، در حماسه های ایرانی بر خلاف آنچه در حما سه های اروپایی  مورد ارزیابی قرار گرفته است ، دارای ارزشمندی و وفادار به اصالت نژادی خود بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-اسلامی ندوشن،محمد علی،(1378). ایران و یونان در بستر باستان،تهران،انتشارات شرکت سهامی انتشار.

-بهار،مهرداد، (1381). پژوهشی در اساطیر ایران ،تهران،انتشارات آگاه .

-.بولن،شینودا،(1373). نماد های اسطوره ای و روانشناسی،چاپ اول، ترجمه یوسفی،آذر،تهران،انتشارات روشنگران.

-حریری،ناصر،(1365). فردوسی ،زن و تراژدی،بابل،کتابسرای بابل.

-دهخدا،علی اکبر،(1372).لغت نامه ،ج اول و دوم وسی هفتم،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

-رنجبر،احمد،(1369).جاذبه های فکری فردوسی، تهران ،موسسه انتشارات امیرکبیر.

- شمیسا،سیروس،(1370). انواع ادبی،تهران، انتشارات باغ آئینه.

-صفا،ذبیح ا...،(1369).  حماسه سرایی در ایران،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر.

-فضیلت،محمود،(1381)،ترنجی در بار،کرمانشاه،دانشگاه رازی.

-کراچی،روح انگیز،ب(1382). انوگشسب،تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

-کزازی،میر جلال الدین،(1384-1385).نامه باستان جلد اول و جلد سوم، پنجم و ششم، تهران،سمت.

- کزازی،میر جلال الدین،(1370). مازهای راز، تهران، نشر مرکز.

- کزازی،میر جلال الدین(1367). رویا، حماسه، اسطوره، تهران، نشر مرکز.

- مختاری،محمد،(1379). حماسه در رمز وراز ملی،تهران،توس.

- مسکوب، شاهرخ،(1384). مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، تهران، انتشارات امیرکبیر.

- معین،محمد،(1371). فرهنگ فارسی،ج اول،تهران،امیرکبیر.

 - مصاحب،غلامحسین،(1345). دائرالمعارف فارسی،ج اول،تهران،فرانکلین.