فرشتگانِ تدبیرگر جهان زن نیستند

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم قرآن و حدیث، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم قرآن و حدیث، تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابن عاشور،محمدبن طاهر،(بی تا)التحریر و التنویر،بی نا ، ،جلد29 صفحه118.

- ابن منظور(1408) لسان العرب،حققه و علّق علیه علی شیری،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.ج 10، صفحه 492 .

- افرام البستانی،فؤاد،(بی تا)المجانی الحدیثة، بیروت،المطبعة الکاثولیکیة،.جلد1صفحه32.

- البخاری، محمدبن اسماعیل ، (2002) الصحیح ، دهلی نو ،مکتبة الاسلامیه.

- الراغب الاصفهانی، حسین(1363 ه ش) ، مفردات الفاظ القرآن، انتشارات اسماعیلیان، صفحه 82.

- الزمخشری،محمود(1407) الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل،بیروت،دارالکتب العربیة.

- الطریحی،فخرالدین(1375)مجمع البحرین، تهران ، انتشارات کتاب فروشی مرتضوی ،جلد5،صفحه292.

- القمی،علی بن ابراهیم،(1367) التفسیر،دارالکتاب الجزائری،قم، ج 2، صفحه 206.(به نقل از تفسر المیزان جلد17 صفحه7).

- خلیل بن احمد (بی تا)(بی نا)،العین،ج5، صفحه 380

- خلیل بن احمد ،بصائر ذوی التمییز للطائف الکتاب العزیز،(بی تا)،بی نا،ج4، صفحه 523 .

- خمینی، روح الله،(1376) شرح چهل حدیث،قم،مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی. صفحه 414و 415.

- دیوان حافظ،به تصحیح بهاء الدین خرمشاهی،(1384) تهران ،انتشارات دوستان.

- رجالی تهرانی ،علیرضا(1378) فرشتگان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی .

- طباطبائی،سید محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،(بی تا)، ج‏17، صفحه: 262.

- قوامی شیرازی،محمدبن ابراهیم(ملا صدرا)،(1376)مفاتیح الغیب،ترجمه محمد خواجوی،صفحه611  و619 -617.

- نهج البلاغه،خطبه 1.

- کلیات سعدی،به اهتمام محمدعلی فروغی،(1369) تهران ،چاپخانه سپهر.

- گریشمن،رومن،(1385)ایران از آغاز تا اسلام،ترجمه محمد معین، تهران ،انتشارات علمی فرهنگی،صفحه 172.

- مکارم شیرازی،ناصر،(1374) ،تفسیرنمونه، تهران ،دارالکتب الاسلامیة، ج11 صفحه273.