بررسی پیامدهای دورکاری در زنان شاغل

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان، گروه مدیریت، سمنان، ایران.

2 دانشگاه سمنان گروه مدیریتMBA ، سمنان، ایران.

چکیده

دورکاری بخشی از دنیای جدید کاری است. این سبک کار که در سال های گذشته طرفداران بسیار زیادی بدست آورده، وابسته به استفاده موثر از تکنولوژی اطلاعات است. تکنولوژی اطلاعات ابزار کمکی برای پیاده سازی این سبک کاری است اما برای موفقیت آن باید به عامل های دیگری نیز توجه کرد مانند سازمان، ماهیت شغل، شخصیت کارمندان، سبک زندگی، جنسیت و ... علاوه بر مزایایی که این شیوه کاری به همراه دارد پیامد هایی برای سازمان ، افراد و خانواده ها در پی دارد که باید به آنها توجه شود. در مطالعه حاضر وضعیت کاری زنان ، بکارگیری دورکاری، پیامدهای مثبت و منفی را که این شیوه کاری برای زنان و خانواده های آنها به دنبال دارد مورد بررسی قرار داده شده است. دورکاری به زنان این فرصت را می دهد که با وجود بودن در کنار خانواده و پرداختن به وظایف خانه داری و بچه داری همزمان به وظایف شغلی خود نیز رسیدگی کنند، اما این امر می تواند مشکلاتی را نیز برای آنان و نیز خانواده هایشان به همراه آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- جواهری ،فاطمه ، سراج زاده ،سید حسین ، رحمانی، ریتا(1389) تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ، سال ، شماره 2

 - دانش، عصمت (1389)  مطالعه ی نیازها، انگیزه ها و مشاغل مناسب زنان در بخش های دولتی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ، سال 1389، شماره 2

 - زمانی ، فریبا (1386) تأثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی  نامه همشهری،‌ یکشنبه 19 فروردین 1386، سال پانزدهم، شماره 4236، صفحه 23.

- علیزاده، مرجان(1389). نقش اشتغال زنان در توسعه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره پنجم، ص 59-49. 

- موسایی، میثم و مهرگان، نادر ، رضایی روح الله (1389) نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه ی موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ، شماره 2

- موسوی، سیده سمیه، عمانی، احمد رضا، اللهیاری، محمد صادق(1389) بررسی موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی زراعی، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره پنجم، ص 69-61.

 

- Ahmadi, M., Helms. M., & Ross, T. (2000). Technological developments: shaping the teleworking environments of the future. Facilities Journal, 18,83–89.

 - Armstrong L. (1993), The Office is Really a Terrible Place to Work, Business Week, 3352, December 27, 46D.

- Baruch, Y. and Smith, I. T. (2000), Telecommuting and the legal aspect, in N. Johnson, Ed.Telecommuting and Virtual Offices: Issues and Opportunities, (Hershey, Pennsylvania: Theldea Group Publishing) forthcoming.

 -Cath Sullivan and Suzan Lewis(2001) Home-based Telework, Gender, and the Synchronization of Work and Family: Perspectives of Teleworkers and their Co-residents , Gender, Work and Organization. Vol. 8 No. 2

-Cullen, K., Kordey, N., Schmidt, L., & Gaboardi, E. (2003). Work and family in the eWork era. Burke, VA: IOS Press.

- Felstead, A. (1996), Homeworking in Britain: the national picture in the mid-1990s Industrial Relations Journal ,238-225,3,27  .

- Gottlieb, B. H., E. K. Kelloway and E. Barham (1998) Flexible Work Arrangements .Chichester: Wiley.

- Hamilton , E.A., Gordon, J.R., & Whelan-Berry, K.S. (2006).Understanding the work-life conflict of never-married women without children. Women in management Review,21(5), 393–415.

- Harpaz, I. (2002), ‘Advantages and Disadvantages of Telecommuting for the Individual, Organization and Society’, Work Study 51, 2, 74–80.

- Harris Lynette (2003), Home-based teleworking and the employment relationship: Managerial challenges and dilemmas , Personnel Review, Vol. 32 Iss: 4, pp.422 - 437

- Hartig ,Terry(2007) The Telework Tradeoff: Stress Mitigation vs. Constrained Restoration , International Association of Applied Psychology.

- Handy, C. (1984), The Future of Work, (Oxford: Basil Blackwell).

- Huws U, Podro S, Gunnarsson E, Weijers T, Arvanitaki K, Trova V(1996) Report 317, Institute for Employment Studies

 -Mann, S.,  Varey , R., & Button, W. (2000). An exploration of the emotional impact of teleworking via computer-mediated communication. Journal of Managerial Psychology, 15(7),668–690

- Manoochehri, G., & Pinkerton, T. (2003, January). Managing telecommuters: Opportunities and challenges. American Business Review, 21 (1), 9-16.

- Mokhtarian, P. L. and I. Salomon (1994), Modelling the choice of telecommuting: Setting the context Environment and planning A 26, 749–766.

- Mueller, W. S. (1992), Flexible Working and New Technology, in J. F. Hartley & G. M. Stephenson (eds), Employment Relations, (Oxford: Blackwell), 314–331.

- Nicholas Baard , Adèle Thomas (2010) Teleworking in South Africa: Employee benefits and challenges

- Nicholson N.  (1997), Home, Sweet Work: Requirements for Effective Home-Working,Journal of General Management 23, 2, 15–30.

- Nilles, J.M. (1998), Managing Telework: Strategies for Managing the Virtual Workforce (New York: John Wiley & Sons).

- Olson, M. H. and Primps S. B. (1984), Working at Home with Computers – Work and Non work Issues, Journal of Social Issues, 40, 3, 97–122.

- Perlow, L. A. (1995), Putting the work back into work, family, Group and Organization Management,20, 2, 227–239

- Qvortrup, L. (1998), From teleworking to networking: definitions and trends, in P.      J. Jackson and J. M. van der Wielen (eds), Teleworking: International Perspectives (London: Routledge),21–39

 -Shriner ,jenna (2007)  New Options for Women Balancing Work and Family and Consumer Sciences, The Ohio State University, p 3455-3460

- Steinle, W. J. (1988), Telework: opening remarks on an open debate, in W. B.     Korte, S. Robinson and W. J. Steinle (eds), Telework: Present Situation and Further Developments of a New Form of Work Organization

- Steward, B. (1997)Telework and Health, Paper presented at the 2nd Teleworking Conference, Amsterdam

 -Thomas A. O’Neill, Laura A. Hambley,Nathan S. Greidanus, Rhiannon MacDonnell and Theresa J.B. Kline (2009) Predicting teleworker success: an exploration of personality ,motivational, situational, and job characteristics , New Technology, Work and Employment ,

 -Toffler, A. (1981), The Third Wave, (London: Bantam Books Inc).

- Verbeke, A., R. Schulz, N. Greidanus and L.A. Hambley (2008), Growing the Virtual Workplace: The Integrative Value Proposition for Telework (Northampton: Edward Elgar).

- Wilsker, C. (2008). Unleashing the hidden productivity of your small business.

      New York: Avaya.