نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب آسیا

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه اقتصاد،تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه اقتصاد،تهران، ایران.

چکیده

امروزه با توسعه اقتصادی و مکانیزه شدن تولید، قدرت فیزیکی و جسمانی در بسیاری از کارها دیگر عامل تعیین‌کننده نمی‌باشد. برعکس، در بسیاری از جوامع زنان سهم بسزایی در رشد اقتصادی معجزه‌آسای کشورهای‌شان داشته‌اند، به‌گونه‌ای که از دیدگاه مدرن و در اقتصادهای نوین، این جنسیت نیست که تعیین‌کننده‌ی شایسته سالاری مرد و زن است، بلکه مشارکت هر فرد- بدون عامل جنسیت- ملاک قرار می‌گیرد. طی چند دهه‌ی اخیر مطالعه‌ی اثر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بر فعالیت زنان در دستور کار محققین قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر رشد اقتصادی بر فعالیت زنان است که برای اولین بار توسط وار در سال 1981 مطرح شده است. اصل بحث آن است که اساساً در مراحل اولیه رشد اقتصادی رابطه‌ی رشد اقتصادی و فعالیت زنان منفی و در مراحل بالای رشد اقتصادی رابطه مثبت است. در این مطالعه با استفاده از روش داده‌های تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر شاخص مشارکت زنان برای کشورهای منتخب آسیا با گروه‌های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گرفت. جدای از متغیر درآمد سرانه ، اصولاً سطح سواد زنان در جوامع، نقش زیادی بر  فعالیت آنان دارد بطوریکه شاخص سواد زنان در مدل برآورد شده از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و به‌عنوان یکی از عوامل تشدید فعالیت‌شان شناخته شده‌است. هم‌چنین شاخص امید به زندگی زنان می‌تواند نقشی بر فعالیت زنان داشته باشد که این مورد در مطالعه‌ی حاضر تأیید شده‌است. علاوه‌براین رابطه‌ای به صورت u شکل میان رشد اقتصادی و مشارکت زنان در کشورهای مورد بررسی، به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدنیا، شیرین، (1380)."برخی عوامل فرهنگی – اجتماعی مؤثر بر مشارکت محدود زنان"، انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 4.

امین زاده، فرخ، (1358). "جمعیت شناسی کار (منابع انسانی در توسعه)، جلد دوم؛ تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

توسلی، غلامعباس، (1375). "جامعه شناسی کار و شغل، تهران؛ انتشارات سمت.

رجبی، ماهرخ،(1374). "تحولات تکنولوژی و اشتغال زنان روستایی 65-1345 "، در مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل جمعییتی ایران، جلد اول، شیراز، مرکز جمعیت شناسی دانشگاه.

سخاوت، جعفر، (1380). "وضعیت اشتغال زنان در ایران با تکیه بر اشتغال فارغ التحصیلان مدارس حرفه ای دختران در شهر تهران"، نامه انجمن جامعه شناسی ایرا، شماره 5.

سفیری، خدیجه، (1377). "جامعه شناسی اشتغال زنان"، تهران، مؤسسه فرهنگی-انتشاراتی تبیان.

محمودیان ، حسین (1382). "بررسی مشارکت زنان در نیروی کار در استان ها در سال های 55، 65 و 75"، هفته نامه علوم اجتماعی ، شماره 21.

عظیمی، لیلا، (1380). "بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز"، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

عمادزاده، مصطفی، (1382). "اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان"، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 7، صص 129-125

 

Baltagi, Badi H.,(1995). " Economic Analysis of Panel Data". Published by Willy&Sons Ltd.

Basset, P., (1994)."Declining Female Labour Force Participation", Perspective on Labour and Income,Vol. 6, No.2.

Beaudry P. & Lemieux T., (1998). "Evalution of the female labour force participation rate in Canada, 1976-1994: a cohort analysis", National Bureau of Economic Research Working Paper, No.6132.

Cagatay N., Ozler S.,(1995)."Feminisation of the labour force:the effects of long term development and structural adjustment", World Development 23: 1889-1894.

Calan,T. and Wren A.,(1994). "Male – Female Wage Differentials:Analysis and Palicy Issues, General Research Series Paper No.163, Dublin: The Economic and Social Research Institute.

Hardee, Karen, et al (1999). "Family Planning, Work and Women's Economic and Social Autonomy in Indonesia", Asia Pacific Population Journal, Vol.14,No.3.

Kotis,(1990). "Female Entrepreneur's Personal Characteristics and Motivation: a Review of The Greek Situation", women in management Review,Vol.20, pp 24-36.

Ling Y., (2000)." Education , Married Women's Participation Rate, Fertility and Economic Growth", Journal of Economic Development.

Nihar Ranjan Mishra and Sanjay Kumar Mohanty, (2003). "Understanding the Occupational Pattern of Labor Force in States and Districts of India", 2003.

Ware, Helen, (1981). "Women, Demography and Development", Canberra: Australian National University.

World Development Indicators (WDI) data base., 2007.