بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدچمران اهواز،گروه حقوق،اهواز،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان،حقوق جزا، اهواز،ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان، اهواز، ایران.

چکیده

موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی وکنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی، راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها  در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم.

آبوت، پاملا؛ والاس، کلر، جامعه شناسی زنان.ترجمه ی منیژه عراقی ،(1380). نشر نی، تهران.

اردبیلی،محمد علی،(1386). حقوق بین الملل کیفری،چاپ اول، نشر میزان، تهران.

خمینی، سیّد روح اللّه،(1390ق).تحریر الوسیله،مکتبه العلمیه الاسلامیه،جلددوم، قم.

شامبیاتی، هوشنگ،(1384).حقوق جزای عمومی، ،چاپ دوازدهم، نشر ژوبین،تهران.

عمید، حسن،(1381). فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر،تهران.

محبی، سیده فاطمه، (1380)."آسیب‌شناسی اجتماعی زنان، خشونت علیه زنان"، کتاب زنان‌، 14.

موسوی‌ اردبیلی، سیدعبدالکریم‌،(1413ق).فقه‌ الحدود و التعزیرات، چاپ‌ اول، مکتبه‌ امیرالمومنین، قم.

ولیدی، محمد صالح، (1372). حقوق جزای عمومی، جلد سوم، نشرداد،تهران.

قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

Report of the Expert Group Meeting on Measures to Eradicate Violence Against Women. (MAV/1993/1, New york, 1993).

Confronting Violence,(1987)A Manual for Commonwealth Action,Women and Development Programme Human Resource Development Group,Commonwealth Secretariat.