رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحد اندیمشک، گروه روانشناسی، اندیمشک، ایران.

3 دانشگاه پیام نور، واحد شوش، مدرس گروه روانشناسی، شوش، ایران.

چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک های مقابله ای  با سلامت روان دانشجویان دختر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک بود. نمونه شامل 170 نفر دانشجوی دختر  بودند که به صورت تصادفی ساده از میان دانشجویان مقطع کارشناسی انتخاب شدند و با آزمونهای هوش هیجانی بار- ان، سبک های مقابله با اســترس اندرلــر و پارکــر و سلامت روان SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معناداری(05/0>p) نشان داد که بین هوش هیجانی، سبک های مقابله ای  با سلامت روان رابطه  مثبت معنا داری مشاهده شد. همچنین از متغیرهای پیش بین سبک مقابله ای اجتنابی و هوش هیجانی پیش بینی کننده مناسبتری برای متغیر ملاک یعنی سلامت روان بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبرزاده، نسرین(1376). گذر از نوجوانی به پیری(روانشناسی رشد و تحول)، ناشر: مولف، تهران.

پورافکاری، نصرت اللّه (1376 ). آسیب روانی، جلد اول، انتشارات آزاد، تهران.

حردانی، قاسم (1385 ). بررسی رابطه سلامت روان دبیران مرد و زن با میزان رضایت شغلی آنها با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده در مقطع متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

حیدرئی، علیرضا، احتشام زاده، پروین، مرعشی، ماندانا(1389). رابطه شدت بی خوابی، کیفیت خواب، خواب آلودگی واختلال در سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دختران ، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال اول، شماره چهارم، ص 76-65.

خیاط زاده، میترا.(1390).  رابطه بین هوش هیجانی و خود کار آمدی با سبک‌های مقابله با استرس در کارکنان تعاونی‌های شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

دینی ،فائزه.(1384). بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و سبکهای مقاله با بحران با هوش هیجانی در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا.پایان نامه کارشناسی ارشد.چکیده پایان نامه های ایرانی ،شماره 51.

سپهریان آذر، فیروز (1386). مطالعه تاثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر شیوه های مقابله با فشار روانی در نوجوانان شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه .

سجادمنش،راضیه (1390). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با سبک های مقابله در کارکنان زن و مرد دانشگاه پیام نور مرکز اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

شامرادلو،محمد.(1383). مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

شیر بیم، زهرا، سودانی، منصور و شفیع آبادی، عبداللّه (1388 ). رابطه ی سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان.مجله اندیشه و رفتار، دوره ی چهارم، شماره ی 13، صفحه: 7- 16.

شاهقلیان، مهناز؛ جان نثار شرق، راحله؛ عبداللهی ، محمدحسین (1378). رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین شهرستان کرج. مجله تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره، جلد 6، شماره 22.

صفوی، آسیه(1390). رابطۀ سبکهای تفکر و انعطاف پذیری کنشی با اختلال در سلامت روان زنان آسیب دیدۀ شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اهواز.

طالب زاده شوشتری، مرضیه(1386). تاثیر موسیقی درمانی قرآنی بر سلامت روان، اضطراب امتحان و اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر نابینا وکم بینای شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی،دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز.

کجباف نژاد،هادی.(1389). بررسی ارتباط ساده و چندگانه مهارت های روانی،هوش هیجانی و مولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی ورزشکاران شهرستان شیراز.رساله دکتری،رشته روانشناسی عمومی.

محمدامینی، زرار؛ نریمانی، محمد؛ برهمند، تراوشا؛ صبحی قراملکی ، ناصر (1387). رابطه هوش هیجانی با خود کار آمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دانش آموزان ممتاز و عادی پسر دورة متوسطه شهرستان اشنویه مجله دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 36 و 35، صفحه ی 122-107.

منصوری، زهره، مهرابی زاده هنرمند، مهناز(1389). رابطه اختلال در سلامت روانی و خشنودی شغلی با رضایت زناشوئی در نان شاغل، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال اول، شماره سوم، ص 102-91.

 

Downey, L. A., Johnston, P. J., Hansen, K., Birney, J., and Stough, C. (2010). Investigating the mediating effects of emotional intelligence and coping on problem behaviours in adolescents. Australian Journal of Psychology, 62 (1): 20 – 29.

Estelle, B. (2009). The relationship between occupational stress, emotional intelligence and coping strategies in air traffic controllers. Master thesis, Department of Industrial Psychology, University of

Endler,N.D. , & Parker , J. D. A.(1990).Multidimensional assessment of coping:A critical evaluation.journal of personality and social psychology,58(5) , 844-854.

Noorbakh sh . N, Bsharat . M, zarei , J (2010). Emotional intelligence and coping styles with stress. Procediasoical and Behavioral sciences , volume 5 , pages 818-822.

Moos, R. H., & Schaefer, J. A. (1993). Coping Resourcs and processes: Current concept and Measures. In L. Goldberger & S. Breznitx

Moira mikolajc zak and olivior luminat (2008). Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal  of stressful events : An exploratory study, personality and Individual Differences , volume 44 , Issue7, pages 1445-1453.

Palmer ,B.,Donaldson,C.,& Con stough (2003). Emotional intelligence and life satisfaction.personality and Individual Difference,33,1091-1100.

Rodrigues. L (2010) . Investigating emotional intelligence , stress and copping srraregies in medical students. International journal of psychological stadies , vol 2, No1.

Salovey , P, Stroud . L. R, woolery . A & E pel , E. S(2002) . Perceived emorional intelligence , stress , reactivity, and symptom reports fathered exploration  using trait mood scale . pycology and healt , 17 , 611-627.

World health organization(2004) .The world halth report. Health system:Geneva.