بررسی مقام وجایگاه زن در اسلام و مسیحیت

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه عرفان اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه عرفان اسلامی.

چکیده

یکی از مهمترین دیدگاه هایی که اثر قاطع و دیر پایی در شکل بخشیدن به دیدگاه های عمومی نسبت به زنان داشته است، دیدگاه دینی وطرز تلقی عالمان دین نسبت به زنان است ؛در این رابطه از جمله عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه حقوق زنان، نگاه قشری وتعلیمات کلیسا بوده به نحوی که ایشان نظر عهدین را نظر دین الهی قلمداد کرده اند لذا در این مقاله سعی شده با استناد به کتب مقدس(قرآن و انجیل) تصویری صحیح وجامع از نگرش این ادیان نسبت به زن وحقوق وی در خانواده واجتماع ارائه شود که این مهم با پاسخگویی به سوالاتی نظیر: نحوه نگرش کتب مقدس (قرآن وانجیل)نسبت به زنان چگونه است؟ وجامع ترین دین در این زمینه کدام است؟ میسر می گردد.در ادامه نتیجه می گیریم انجیل برخلاف دیدگاه قرآن کریم در رابطه با آفرینش زن، وی را موجودی غیر مستقل وبالطبع در مرتبه ای پایین تر از مرد قرار می دهد؛ همچنین پذیرش اغوای آدم به وسیله حوا نگرشی منفی نسبت به زن به وجود آورده است که این به نوبه خود عاملی برای محرومیت وی در بسیاری از حقوق انسانی،اجتماعی و...شده است. در حالی که قرآن کریم در بیان مسائل مربوط به زنان ازچنان جامعیت وتکاملی برخوردار است که هر خواننده ای را به آسمانی بودن وحقانیت این کتاب رهنمون می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن 

آشتیانی، جلال، (1368). تحقیقی در دین مسیح،چاپ اول، نشر نگارش.

الزحیلی،  وهبه(1411). تفسیرالمنیر،چاپ اول، بیروت، دارالفکرالمعاصر.

اعمال رسولان(1333). ترجمه احمدنخستین، انتشارات نورجهان،چاپ دوم.

انجیل لوقا، متی و مرقس

جوادی آملی، عبدالله(1375). زن در آینه جلال و جمال، چاپ اول،نشر اسراء.

حکمت، علی اصغر، (1371). تاریخ ادیان، چاپ پنجم، نشر گوته.

دورانت، ویل، (1373). تاریخ تمدن، چاپ پنجم، انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران.

طباطبایی، محمدحسین،(1417). المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، منشورات موسسه علمی، بیروت.

علویقی، علی اکبر(1357). زن درآیینه تاریخ،شرکت چاپ تهران.

مطهری، مرتضی،(1371). نظام حقوق زن در اسلام، چاپ شانزدهم، نشر صدرا.

مکارم شیرازی، ناصر(1372). تفسیرنمونه،چاپ بیست و پنجم، انتشارات دارالکتاب اسلامیه، تهران.

وکیلی، الهه،(1370). نگرش تطبیقی زن در آینه قرآن و زرتشت، یهود و مسیحیت، نشر سازمان تبلیغات اسلامی.