شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسلام

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، گروه زبان و ادبیات عرب، آبادان، ایران

2 دانشگاه شهید چمران ، گروه زبان و ادبیات عرب، اهواز، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، گروه زبان و ادبیات عرب، آبادان، ایران.

چکیده

این پژوهش به ادبیات زنان و ویژگیهای آن در عصر صدر اسلام پرداخته است. از آنجایی که نگارش تاریخ ادبیات عرب مرد سالار بوده ، یافتن آثار ادبی و شعری زنان در مواردی با مشکلات فراوانی روبرو بوده است . لیکن در دوران معاصر و در نتیجه ی مطالعات و پژوهشهای متعدد ، نقش زنان در ساحت شعر و ادبیات تا حدودی متجلی شده و تعداد قابل توجهی از منابع به بررسی شعر زنان پرداخته اند. با بررسی شعر زنان می توان دریافت که این نوع شعر در مقایسه با شعر مردان تفاوتهای ویژه ای داشته است. از جمله این تفاوتها این است که زنان شعر خویش را به بهای ناچیز نفروختند و با آن تکسب نکردند. عاطفه در شعر زنان از قوت خاصی برخوردار بوده است. اغراض شعری زنان با مردان تفاوت چندانی نداشت، گرچه زنان بیشتر در اغراض خاصی چون رثاء به سرودن شعر پرداختند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابشیهی، (2000م.). المستطرف فی کل فن مستظرف، دار مکتبة الهلال، بیروت.

ابن اثیر، (1996م.). أسد الغابة ، دار المعارف ، قاهره .

ابن رشیق القیروانی، (1420هـ.ق.). العمدة فی صناعة الشعر و نقده، مکتبة الخانجی، قاهرة.

ابن طیفور، (1998م.). بلاغات النساء ، تصحیح : احمد الإلفی ، مطبعة المدرسة ، قاهره .

ابن عبد ربه، (1965م.). العقد الفرید ، لجنة التالیف و الترجمة و النشر، قاهره.

ابن هشام، (1978م.). السیرة النبویة، مکتبة الکلیات الأزهریة، قاهره.

الأمین، حسن، (1983م.). أعیان الشیعة ، دار المعارف ، بیروت .

بروکلمان، کارل، (1986م.). تاریخ الأدب العربی، دار العلم للملایین، بیروت.

البلاذری، (1978م.). فتوح البلدان ، دار الکتب العلمیة ، بیروت .

التونجی، محمد، (2002م.) . شاعرات فی عصر النبوة ، دار المعرفة ، بیروت .

السیف، عمر بن عبدالعزیز، (2008م.). الرجل فی شعر المرأة دراسة تحلیلیة للشعر النسوی القدیم، مؤسسة الانتشار العربی، بیروت.

عسقلانی، شهاب الدین، (1390هـ.ق.). الإصابة فی تمییز الصحابة ، دار المعارف ، قاهره .

الکاندهلوی، محمد یوسف، (2005م.). حیاة الصحابة ، دار الجیل ، بیروت .

کحالة، عمر رضا، (1982م.). أعلام النساء، مؤسسة الرسالة، بیروت.