متا خط مشی های اشتغال زنان با تکیه بر مبانی فلسفهقانون و فلسفه اخلاق

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی گرایش تصمیمگیری و خط مشیگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

2 گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اشتغال زنان، در طول تاریخ امری مناقشه‌برانگیز بوده است. جوانب متفاوتی که در نوع نگاه به این مسئله وجود دارد مواضع متعددی را در نفی یا اثبات آن به دست داده است. آنچه باید در پرداختن به موضوع مهم اشتغال زنان بیش از همه چیز مورد توجه قرار گیرد شناسایی مشکلات موجود در این حوزه و تدوین خط مشی برای رفع این مشکلات با تکیه بر جنس زن و مبانی اخلاقی و حقوقی موجود در اسلام است که در قالب دو فلسفه مضاف قانون و اخلاق نُضج می یابد. فلسفه قانون با نگاهی واقع‌گرایانه که تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است و متناسب با وسع و طاقت زنان، با تطبیق قوانین موضوعه و طبیعی، سعی در اثبات اباحه اشتغال زنان دارد. در مقابل فلسفه اخلاق در یک مقام، اشتغال زنان در مشاغل اجرایی را محل بحث دانسته و اجراییات را از دوش ایشان وامی نهد لکن در صورت عدم تعارض آن با ایفای دیگر نقش زنان در خانواده و تناسب مشاغل با صفات ذاتی زنان، این امر را جواز داده بلکه در بستر مدیریت عاطفی جامعه جهت داده است.  مبتنی بر دو فلسفه قانون و اخلاق، ضرورت دارد خط‌مشی‌هایی را جهت رفع مشکلات زنان در حوزه اشتغال در مشاغل اجتماعی تدوین نمود. این خط‌مشی‌ها مبتنی بر اصولی چون ضرورت استکمال انسان، تحقق بصیرت اجتماعی، سیاسی، حفظ کیان خانواده، صیانت از هویت زنان، پاکدامنی، مدیریت عاطفی خانواده و اجتماع بنیان، نهاده شده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم، ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور، تهران: نشر حر و نشر سبحان، چاپ 1385.

اخلاق نیکوماخوسی، ترجمه ع. احمدی(1362). مندرج در کتاب فلسفه اجتماعی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

اشتراوس، لئو، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام(1372). تهران: نشر آگاه.اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟  ترجمه فرهنگ رجایی(1373). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

افلاطون، جمهورى، ترجمه فواد روحانى(1348). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

الوانی، سید مهدی(1389). مدیریت عمومی، تهران: نشرنی.

الوانی، سید مهدی(1385). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)

پاشا صالح، علی(1384). سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق «دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

جوادی آملی، عبد الله(1375).  زن در آینه جمال و جلال، ویراستار: سعید بندعلی، تهیه و تنظیم: محمود لطیفی، قم: نشر اسراء.

حسینى، سیدابراهیم، فمینیزم علیه زنان، کتاب نقد، شماره 17، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، زمستان 79.

حسینی طهرانی، سید محمدحسین، رساله بدیعه، ترجمه چند تن از فضلاء(1418). مشهد: انتشارات علامه طباطبایی.

خسروشاهى، قدرت‏اله(1378). دانش‏پژوه، مصطفى؛ فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.

دل وکیو، ژرژ، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی(1380). تهران: نشر میزان.

دنهارت، رابرت بی.، تئوریهای سازمان دولتی، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد(1382).تهران: انتشارات صفار-اشراقی.

ساکت، محمدحسین(1370). نگرشى تاریخى بر فلسفه حقوق، تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر.

طباطبایی، محمد حسین(1384). تفسیر المیزان(دوره 4 جلدی)، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

عبدالحمید، مهدی و بابایی مجرد، حسین(1391). «گذار روش شناختی از مفهوم توسعه به سوی استلزامات پیشرفت با تکیه بر مبانی کارآمدی»، مجموعه اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

فروغى، محمدعلی(1345). سیر حکمت در اروپا، ج 2، تهران: چاپ و نشر مکرر.

فرانکنا، ویلیام‌کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی(1383). قم: کتاب طه.

فون هایک، فردریش، قانون، قانونگذاری و آزادی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد(1380). تهران: طرح نو.

کاتوزیان، ناصر(1376). کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق، ج 1، تهران: شرکت سهامى انتشار.

کانت، ایمانوئل، بنیاد ما بعد الطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری(1369)، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول.

کی نیا، مهدی(1348). کلیات مقدماتی حقوق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

لوى برول، هانرى، جامعه شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى(1370)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

مجلسی، محمدباقر(1404).  بحارالانوار(110جلد)، بیروت: مؤسسه الوفاء.

مصباح یزدی، محمدتقی(1368). آموزش فلسفه(دورۀ دوجلدی)، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان انقلاب اسلامی.

مصباح یزدی، محمد تقی(1387). نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش: احمد حسین شریفی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

مطهری، مرتضی(1385). مجموعه آثار استاد شهید مطهری(دورۀ 18 جلدی)، تهران،انتشارات صدرا.

منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى(1362). تهران: امیرکبیر.

نهج‌البلاغه: مجموعه خطبه‌ها و نامه‌‌ها و کلمات قصار امام علی(ع)، گردآورنده سید شریف رضی، ترجمه عبدالمحمد آیتی(1384). تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بنیاد نهج‌البلاغه.

نور الدین فضل الله، مریم(1405ق). المراة فى ظل الاسلام، بیروت: انتشارات دار الزهراء.

 

Wilkins, Lee & Christians, Clifford, G., The handbook of mass media ethics, New York: Taylor & Francis, 2009.

Vickers, Sir Geoffrey (1965), The Art of Judgement, London: Chapman & Hall.

Smith, Brian(1975), Policy Making in British Government, London: Martin Publication.

Dror, Y.(1968), Public Policymakenig Reexamined, San Francisco: Chanler.

Strauss, Leo (1995), philosophy and law, (Albany: state university of new York press.