نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد آبادان، گروه مدیریت، آبادان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد آبادان ، گروه مدیریت ، آبادان ، ایران.

چکیده

در جامعه امروز، زنان نقش مهم ودر حال گسترشی در زمینه کسب و کار دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در کسب و کارهای خصوصی به اندازه کارهای دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است. توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه‌ی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت ها در بحران های اقتصادی توانسته اند با اتخاذ تدابیر و سیاستهایی و یا بهره مندی از نیروی کار زنان بر بحران های جامعه ی خود فایق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند.در حال حاضر، زنان در کشور ما، به عنوان نیمی از جامعه نه تنها دیگر خانه نشین نیستند بلکه متقاضیان مهارت دیده و دارای تحصیلات عالیه ای هستند که از این نظر از مردان برتری یافته اند، با توجه به محدودیتهای سرمایه گذاری از سوی دولت، بازاریابی کارآفرینی یکی از مهمترین راه حلهای معضل بیکاری زنان محسوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استونر، جیمز، گیلبرت،فری ز ( 1995). ترجمه های علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی ( 1387 ) نشر پژوهش های فرهنگی،تهران.

آراستگی،زهرا(1385). طراحی وتبیین الگوی راه اندازی فعالیت کارآفرینانه توسط زنان ودختران دانشگاهی ایران،موجوددرسایت:www.wenet.ir

بدار لوک، ژوزه دزیل و لوک لامارش، روان شناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی(۱۳۸۰). تهران: انتشارات ساوالان.

پشمی، منیر، (1389). نقش زن در توسعه و کارآفرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه آزاد تهران   

چلبی، مسعود(۱۳۷۵).  جامعه‌شناسی نظم: تشریج و تحلیل نظم اجتماعی، تهران: نشرنی.

رابرتسون،ایان، درآمدی بر جامعه با تأکید برنظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی، ترجمه  حسین بهروان(۱۳۷۲). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

رفیع‌پور، فرامرز(۱۳۷۶). توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی ومسائل اجتماعی ایران، تهران‌: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

ریتزر،جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی(۱۳۷۴). تهران: انتشارات علمی.

گرث هانس و سی رایت میلز، منش فرد وساختار اجتماعی روانشناسی نهادهای اجتماعی، ترجمه اکبر افسری(۱۳۸۰). تهران : انتشارات برکه.

گلرد، پروانه ( 1383). طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان ایران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران

گلرد، پروانه ( 1386). زنان و کارآفرینی، سومین جشنواره زنان مدیر کارآفرین، تهران، دفتر بانوان وزارت کار، وزارت کشور و انجمن زنان مدیر کارآفرین .

مرکز کار ایران(83-1382 ). سال نامه آماری کشور،شماره2،صفحه11

 نوروزی، کامبیز(۱۳۸۰). ”حقوق زنان طرح مسئله‌ای دیگر“، نشریه زنان،چاپ 67

 

Abercombie,Nicholas & Stephen,hill(1984). Enterpreneship of sociology,united stated of America,5

Alexander,pam (2006). Chief Executive , getting women in to business prowess con ference caediff , 9 th February 

Brogatta,edgar(2000). Womens entrepreurship in trasition cocentries , 48 the world conference intemational coacil for small business  

Burch,john(1986). Thing w omen en tre preneurship developmen basedon good programs                                                                                                

Dracker ,peter (1986). Innovation and Entrepreneur ship (newyork: Harper & row-

D jiver ,j(2006). Female  ENTREPERS of the north breaking carren research issue in small basiness Developmen comm. 6926 EA

Ellen A(1993). Fagenson personal value systems of men and women entre preneur   journal of Busines ven turing ,8

kantor poul (2002). Promo thingw omen en tre preneurship developmen basedon good programs

Morrison,ailson(1989). Women en tre preneurship,the entrepreurs complet source book-

Zimny, ewa ruminska( 2003). Womens entrepreurship in trasition cocentries , 48 the world conference intemational coacil for small business, Belfast , nor them , irelana

Wells, S (1998). Women entre preur ship Developing leadership for saccess , newyor

Yorburg,betty(1974). Educational psychology, ,united stated of America,publication