رابطه درک ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و پذیرش آنها توسط زنان عضو هیئت علمی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، تهران، ایران

2 استادیارسازمان اسنادوکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم کتابداری واطلاع رسانی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه میان درک ویژگی های عنوان شده در نظریه اشاعه نوآوری های راجرز مانند مفید بودن، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری و مشاهده پذیری بر میزان پذیرش زنان عضو هیئت علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی بود. نمونه مورد مطالعه 105 عضو هیئت علمی زن بودند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نوع پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس نوشتارهای پیشین و نظریه راجرز بود. یافته های تحقیق نشان می دهدکه با استفاده از روش همبستگی پیرسون تمام متغیرهای مستقل در چارچوب ویژگی های نظریه اشاعه نوآوری های راجرز در سطح 0001/0 ارتباط معناداری با میزان پذیرش دارند. همچنین78 /0 درصد میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته متأثر از متغیرهای پیش بین مفید نسبی، سازگاری، پیچیدگی، ‌آزمون‌پذیری و مشاهده‌پذیری است. هرچند ویژگی مفید بودن و سازگاری نسبت به دیگر ویژگی ها پیش بین های قوی تری در میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-راجرز، اورت. ام واف. فلوید شومیکر( 2001)، رسانش نوآوری‌ها: رهیافتی میان فرهنگی، ترجمه عزت الله کرمی و ابوطالب فنایی(1379)، شیراز، دانشگاه شیراز.

 

-Agbonlahor, R. (2006). Motivation for Use of Information Technology by University Faculty: adeveloping country perspective. Information Development, Vol .22, no. 4:263-277.

-Al Ghaith, W. A. , L. Sanzogni, and K. S. Sandhu.(2010). Factors Influencing the Adoption and Usage of on Line Services in Saudi Arabia. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, Vol.40, no. 1: 1-32.

-Al-Gahtani, S. S.(2003). Computer Technology Adoption in Saudi Arabia: Correlates of Perceived Innovation Attributing. Information Technology for Development,Vol.10, no.1: 57-69.

-Al-Sanaeidi, S. (2009). An investigation of factors affecting Omani faculty members adopting of information and computing technology. Unpublished ph.D.,University of North Texas.

-Carter, M. T. (1997). Factors affecting use of e-mail by public school principals of central Appalachian region. Doctoral dissertation, East Tennessee State University, Johnson City.

-Drinjak, J., Altmann, G. & Joyce, P. (2001). Justifying investments in electronic commerce. In Proceedings of the 12th Australia Conference on Information Systems, 4-7 December, 187-98.

-Hayati, Z. and Jowkar,T.(2008). Adoption of Electronic Reference Materials in Academic libraries of Iran. The International Information & Library Review,Vol.40, no. 1: 52-63.

-Janardhanam, K., Sinha R.and Babu, V. S.(2011). Adoption of New Technology‎in B-School: An Analytical Study of Bangalore. Paper presented at International ‎Conference of the Association for Technology and Business Management (CTBM-11), March 2011 ,Dubai :SZABIST .Availableat:http://www.trikal.org /ictbm11/ProgrammeBulletin/Programme Bulletin.pdf.

-Lin.C.(1998).Explring personal computer adoption dynamics.Journal of Broadcasting&Electronic Media.42(1), 95-103.

-Lorenzo,TarpleyJr.(2010). Leadership and Adoption of Instructional Technology in a Military Medical Learning Environment: A Case Study.   Available: http://ethesys.nuu.edu.tw/ETD-db/ETD-  search/ view etd? URN = etd-05032010-222539 Journal of American society for information Science vol, 48, No.6, p.508-518.

- Polatoglu, V.N & Ekin, S.(2001). An empirical investigation of the Turkish consumers' acceptance on Internet banking services. The International Journal of Bank Marketing, 19, 4/5, 156-166.

-Rogers, E. M.(1995).Diffusion of Innovations. 4 ed. New York:  Free Press.

-Rogers, E. M.(2003).Diffusion of Innovations. 5 ed. New York:  Free Press

- Sekaran, U.(2000). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. New York: John Wiley and Sons, Inc.

- Stevens,P.M.,Williams,K.P., & Smith, M. C.(2000). Organizational communication and information process in an Internet-enabled environment, Psychology & Marketing, vol.17:607-632.

-Surry, D. W. (1997). Diffusion Theory and Instructional Technology. Paper presented at the Annual Conference of the Association for educational Communications and Technology (AECT), February 1997, at Albuquerque, New Mexico.

- Surry, D. W., & Gustafson, K. L. (1994). The role of perceptions in instructional development and adoption. ERICDocument Reproduction Service No. 373765.

-Tan, M. & Teo, T.S.H. (2000) Factors influencing the adoption of Internet banking. Journal of the Association for Information Systems, 1, 1-42.

-Tomatzky, L.G. & Klein, K (1982) Innovation characteristics and innovation adoption implementation: A meta-analysis of findings. IEEE Transactions on Engineering Management. 29, 28-45.