اثر بخشی آموزش مهارت زندگی در کاهش اضطراب زنان مطلقه

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی گرایش ورزش دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا ( س)، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برکاهش اضطراب زنان مطلقه بود. نمونه پژوهش، 40 نفر از زنان مطلقه مراجعه کنده به خانه سلامت تهران بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آ زمایش و کنترل  دسته بندی شدند، گروه آزمایشی مهارت های زندگی را در طول 7 جلسه هفتگی در یافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب بک بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون  کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج، حاکی از آن بود که آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید (0/001>P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آرامون، هاجر، میرغفوری، حبیب الله، زارع احمد آبادی، حبیب(1390) تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هشتم، ص 22-9.

- آقاجانی ،مریم.(1381).بررسی اثر بخشی مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجونان.پایان نامه کارشناس ارشد روانشاسی دانشگاه الزهرا . ص: 53-67.

- آماتو ،پل (1990).پیامد های  طلاق برای کودکان و بزرگسالان. روابط بین الملل انجمن اولیا و مربیان.ترجمه محمد یزادگان، (1381)، چاپ  اول، دوره اول .ص :21-34

- ریچ ، دانیل (1993). مهارت های اساسی زندگی . ترجمه اکرم قیطاسی،1379، تهران ، اتشارات سخن .ص 35-43 .

- شاملو، سعید(1381)  . بهداشت روانی .تهران ، انتشارات رشد ص18-33.

- کاکاوند ،احسان ، پارسا منش ، فرهاد(1386). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش اضطراب دانشجویان  . فصلنامه علوم رفتاری    .ص : 145 – 133

- کاویانی، حسین(1386). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت کنترل استرس در شرکت کنندگان در کلاس های کنکور.فصلنامه تازه های علوم شناختی..68-61:9(2)

- کردتمینی ، بهمن. (1385).نقش ازدواج مجدددر سلامت روان  همسران و فرزندان شاهد در تهران و سیستان وبلوچستان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه تهران. ص :54-73 .

-  کلینکه ، کریس ال.(1992).مهارتهای زندگی.  ترجمه شهرام محمد خانی(1380). چاپ چهارم ، جلد اول ، تهران:اسپند هنر ص 53-67 .

- کمردین زاده ،هادی . فتحی  آشتیانی، علیرضا .مرادی ،علی.(1391) بررسی تاثیر اموزش مهارت های مقابله ای در سلامت روانی و بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده . اولین همایش ملی خانواده و مهارتهای زندگی. ص :42-55.

- میلانی فر ، بهروز.(1382).بهداشت روانی.تهران:ققنوس.  ص 61-80 .

- نظامی ، مریم (1385). مقایسه  اثر بخشی مهارت کنترل استرس بر کاهش  میزان  استرس  دانشجویان  ایرانی وخارجی دانشگاه بین المللی امامخمینی دانشگاه قزوین پایان نامه کارشناس ارشد روانشاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ص : 61-73 .

 

- Andersen B, kiecol T, glaser K , glaserR .(1994).A biobehavioral model cancer strees and disease course. American psychologist;49(4):389-404.

- Aronson Eleut(1994). Stress and coping in spouses of persons with spinal cord injuries. Clinical Rehabilitation, 14(2): 137-44.

- Boekaerts.M. (2010).Coping with Stressful Situations: An Important Aspect of Self-Regulation. International Encyclopedia of Education . 16( 4): 570–575

- Botvin J,Griffin  K .(2004) . Life skill straining: empirical findings and future directions. TheJ of Primary Prevention  ; 25(3): 211-232.

- Holemes  D. (1976). Investigation Of Depression: Differential recall of material experimentally or naturally associated with ego threat.Psychological Bulletin; 81(6):632-653.

- Hopko ,D. McNeil,W.Zvolensky,J. Eifert.H. (2007).The relation between anxiety and skill in performance-based anxiety disorders: A behavioral formulation of social phobia. journal  of Behavior Therapy. 10( 3):175–200.

- Hovey J D .(2000).Acculturative  stress ,Depresstion ,and suicidal  ideation in Mexican immigrant,s  cultural  diversity and Ethnic  Minority psychology;6(2):632-651.

- Irma G.(1998).The effect of a stress-management training program in individual at risk the community at large. The Journal of Behavior Research and Therapy; 36(4): 863-875.

- Jeffrey P . (2002) . Competency coping and contributory life skills. Journal of Agricultural Educa­tion. Pennsylvania University;15(3): 68-74.

- Lazarus S, Launier R.(1978). Stress-related transactions between person and environment  Perspectives in reactional psychology; 7(5):267-327.

- Timmerman G, Emmekamp C , Sanderman R. (1998).The effects of a stress management training program in individuals at risk in the community at large. Behaviour research and therapy ; 36(5) :863-875.

- Tuttle J.( 2006) Adolescent life skills training for highriskteens: results of group intervention study. Journalof Pediatric Health Care; 20(4): 184-191.

- Willems M, Bergqvis D, Blankensteijn (2009). – Generalized Anxiety and Anxiety Management Training.journal  of Behavior Therapy. 32( 1):185–207