سابقه وساختار پوشش زنان از دوران ایران باستان تا اسلام

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه تربیت معلم قرآن کریم، شوشتر، ایران.

2 دانشگاه پیام نور، مرکز شادگان، گروه معارف، شادگان، ایران.

چکیده

این مقاله به معرفی وضعیَت پوشش و سیر تحول این جریان ازدورۀ باستان تا دورۀ اسلام پرداخته بود. با بررسی متون دینی اعم از تورات،انجیل و بررسی قوانین مدنی درجوامع قبل از اسلام مانند ایران و... که تابع متون مقدس بوده اند ومطالعه پیرامون تاریخ وساختار پوشش در این ادوار وادیان می رساند که پوشش یک فضیلت اخلاقی و انسانی در تمدنهای بشری به حساب می آمده و افرادجامعه خود را مُقیَد به آن می دانسته و انحراف از آن به نوعی مقابله با ارزشهای تثبیت شده بوده که مؤاخذه و مجازات به همراه داشته است. پس  پوشش در گذر زمان تغییر شکل بنیادی واصولی نداشته جز تفاوتی اندک آن هم در شکل پوشش که به فرهنگ وعرف ومقتضیَات زمان وشرایط هر دوره ای برمی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- «قرآن کریم»

- «کتاب مقدس»؛ عهدعتیق وجدید(تورات و انجیل).

 - « اوستا »

- اشتهاردی ، ابوالقاسم؛ ( 84 13).«الحجاب فی الاسلام»،قم، نشرمحمد.

- آذرتاش،  آذرنوش؛ (1379). «فرهنگ معاصر»، تهران، نشر نی.

- الهی، حکیم، بی تا، مترجم:احمدمهذب، تهران، چاپ خانه وکتابفروشی مرکزی، تاریخ نشر دورۀ رضا شاه.

- پوربهمن،  فریدون ؛(1386).«پوشاک در ایران باستان»، مترجم:  هاجر ضیاء  سیکارودی، تهران، امیرکبیر.

- پورداوود،  ابراهیم؛ (1310). «خرده اوستا»؛ بمبئی، اتشارات انجمن زرتشتیان.

- چیت ساز،  محمدرضا   ؛ (1379). «تاریخ پوشاک ایرانیان»، تهران ،سمت.

- حمزه، عباس؛ (1385).«حجاب در ادیان الهی»،قم، نشر یاقوت.

- دورانت، ویلیام جیمز؛ «تاریخ تمدن»، ترجمه احمد آرام و همکاران، (1365)، تهران، سازمان  انتشارات  انقلاب  اسلامی،  ج 1و11 و12.

- رسولی محلاتی،  هاشم؛(1353). «تاریخ انبیاء» ؛ تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، ج 2.

- شهزادی ، رستم؛ (1367). «گاتهاسرودهای زرتشت پیامبر»،تهران، انجمن زرتشتیان.

- شهشهانی، سهیلا ؛ (1374). «تاریخچۀ پوشش سر در ایران »؛ تهران، انتشارات مدبر.

- ضیاپور، جلیل؛ (1349). «پوشاکزنان ایران  ازکهن ترین زمان تاآغاز شاهنشاهی پهلوی» ، تهران ، وزارت فرهنگ وهنر.

- طباطبایی،  محمدحسین؛ (1389). «تفسیر المیزان»، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات  اسلامی، 20جلد،  ج2.

- غیبی،  مهرآسا؛ ( 1384).  «تاریخ پوشاک اقوام ایرانی»، تهران، هیرمند.

- قمی ، عباس ؛ (1319ه/1256ق). «سفینه البحارومدینه الحکم والآثار»،تهران، بی نا، ج2.

- کهن، آبرهام؛ (1382). «گنجینه‏ای از تلمود»، مترجم: امیرفریدون گرگانی، تهران، اساطیر.

- متین،  پیمان ؛ (1386). «پوشاک ایرانیان»؛ تهران، دفترپژوهشهای فرهنگی.

- محمدی آشنایی ، علی؛ (1378). «حجاب در ادیان الهی»، قم، نشر یا قوت.

- مطهری ، مرتضی؛ (1386). « مسألۀ حجاب »، تهران، صدرا.

- منتسکیو،شارل؛ (1362). «روح القوانین»؛ مترجم: علی اکبر مهتدی، تهران، انتشاراتامیر کبیر، ج1.